Daily Archives: 01/09/2017

Tôi đã nhận ra

Tôi thật có lỗi với vợ con tôi, mai này đến trước mặt Chúa tôi sẽ phải thưa với Ngài ra sao về trách nhiệm và bổn phận của người chồng người cha.

Đọc thêm