Daily Archives: 16/09/2017

Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 24 Mùa Quanh Năm 17/09/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Đọc thêm