TRANG CHỦ / MULTIMEDIA / THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 28 Mùa Quanh Năm 15/10/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

Đọc thêm

Video: Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Quanh Năm 01/10/2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài.

Đọc thêm