TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 10)

TÀI LIỆU

Kinh Mân côi với Dòng Đaminh

 Kinh Mân côi đáng được bàn riêng ra một mục xét vì tầm quan trọng của nó trong lịch sử Hội thánh. Nguồn gốc và thần học của Kinh Mân côi đã được trình bày trong quyển Vầng trăng tuyệt vời (tr.177-181); ở đây chỉ xin giới hạn vào những chi tiết liên quan đến Dòng Đaminh.

Đọc thêm