TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 10)

TÀI LIỆU

Giải đáp phụng vụ: Việc bái gối trước Thánh Giá được hiểu ra sao?

Sự bái gối (genuflection, từ tiếng Latinh "genu flectere", nghiêng gối) là một cử chỉ thể hiện một loạt thái độ suy tôn và kính trọng. Ngày nay, hành động bái gối được liên kết chặt chẽ đến hành động thờ lạy Thiên Chúa. Thật vậy, đây là nghĩa duy nhất được đề cập trong Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM):

Đọc thêm