TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 20)

TÀI LIỆU

28 Câu Hỏi Về Mùa Chay

Giáo Hội mời gọi chúng ta làm cho Mùa Chay trở nên một thời gian tĩnh tâm tinh thần trong đó việc cố gắng chiêm niệm và cầu nguyện phải là một nỗ lực lâu dài của cá nhân , tùy thuộc vào lòng quảng đại của mỗi tín hữu.

Đọc thêm