TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 26)

TÀI LIỆU

Hành Trang 43 : Nên giống Đức Kitô đau khổ

Thánh Ða Minh đã không gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng Dòng như nhiều tổ phụ khác. Ngài cương quyết nhưng hiền từ nhân ái; ngài thúc đẩy anh em nhưng cũng hết tình nâng đỡ cảm thông; nhất là ngài luôn tôn trọng anh em và để …

Đọc thêm

Hành Trang 36 : Vì lợi ích các linh hồn

Người ta có thể quả quyết rằng : tất cả hoạt động của thánh Ða Minh đều phát xuất từ sự chiêm niệm tình yêu của Thiên Chúa và từ mối lưu tâm đối với những người tội lỗi. Và Dòng Ða Minh, những anh em của Ngài, cũng không …

Đọc thêm