TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 28)

TÀI LIỆU

Hành Trang 12 : Lời Cầu nguyện tông đồ

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Hiệp Thông Các Thánh (mầu nhiệm các Thánh cùng thông công), chúng ta biết rằng mọi lời cầu nguyện đích thực, dù của những người ở thâm sơn cùng cốc nào đó, đều mang lại hoa trái thiêng liêng cho con người. Tuy vậy, …

Đọc thêm

Hành Trang 11 : Cầu nguyện cộng đoàn

Kinh Sĩ Hội là một nhóm các linh mục sống bên đức giám mục, cố vấn cho ngài và cầu nguyện chung thay cho địa phận. Khi sống ở Kinh sĩ Hội Osma, thánh Ða Minh đã không chỉ nhận một lối sống, một kỷ luật sống, nhưng nhất là …

Đọc thêm

Hành Trang 07 : Thánh Đa Minh, Con người cầu nguyện

"Cầu nguyện liên lỉ" hoặc "cầu nguyện như hơi thở", hai nhịp đời sống cầu nguyện đều rất đúng với Thánh Ða Minh. Ngài thực sự là một con người cầu nguyện. Cả cuộc đời của ngài, có thể tóm lại, là một lời cầu nguyện duy nhất; tất cả làm nên mối tương giao thâm tình với Thiên Chúa và là lễ dâng lên Ngài để mưu ích cho con người.

Đọc thêm