TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 4)

TÀI LIỆU

Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần được nhiệm xuất từ tương giao tình ái giữa Ngôi Cha và Ngôi Con, nên đặc tính nơi Ngôi Ba là Xung Động Tương Giao - Quan Phòng - Bảo Trợ - Thánh Hóa - Biến Đổi Nên Tốt Hơn - Biến Đổi Nên Hoàn Thiện - Sự Công Thẳng.

Đọc thêm