TRANG CHỦ / TÀI LIỆU (page 5)

TÀI LIỆU

Giáo Lý Hôn Nhân – Tài Liệu Tham Khảo

Là một giao ước giữa một người nam và một người nữ, làm thành một cộng đoàn cho cả cuộc đời ; tự bản chất nó hướng tới lợi ích của những người phối ngẫu cũng như hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Giao ước này đã được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích giữa những người đã lĩnh nhận phép rửa tội.

Đọc thêm

Thiên khảo luận Truyền Giáo Học – Nhập đề

Hai mươi thế kỷ sau Phục sinh, sứ mạng Ðức Kitô phó thác cho các tông đồ chưa hoàn tất. Lệnh truyền “làm cho muôn dân trở nên môn đệ” đã có kết quả tích cực ở một phần thế giới, song lại xem ra thất bại ở một số nơi khác, như tại Châu Á.

 

Đọc thêm