TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / TRANG THƠ (page 28)

TRANG THƠ

Nhớ Ba!

Vành tang trắng mái đầu xanh thầm thĩ / Tiễn lá vàng yên nghỉ chốn thiên thu / Dẫu biết rằng không phải mãi biệt ly / Chúa Thiên Toà sáng soi ngày sau hết

Đọc thêm

Anh Cả của tôi

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha / Bởi Ngài là Đấng sinh ra muôn loài / Nghìn năm đá vẫn u hoài / Còn tôi hạnh phúc được Ngài là Cha.

Đọc thêm