KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH NỮ TU ĐĂNG ĐÀN CỦA HỌC VIỆN DỌN KHẤN TRỌN 2017

ĐỀ TÀI: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

PHẦN I: CHÀO MỪNG – KHỞI ĐỘNG

PHẦN II: THUYẾT TRÌNH – HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

PHẦN III: VŨ KHÚC “TÔI THEO MỘT NGƯỜI”

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Ban truyền thông – http://daminhtamhiep.net