MÙA PHỤC SINH – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH https://hddmvn.net Cầu nguyện - hiệp thông - học hành - sứ vụ Sun, 05 Jun 2022 23:24:50 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 Nghe giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C (2022, 2019, 2016, 2013, 2010) https://hddmvn.net/nghe-giang-le-thanh-than-hien-xuong-nam-c-2016/ Fri, 03 Jun 2022 23:08:04 +0000 http://hddmvn.net/?p=22081 Nghe giảng Chúa nhật VI Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-c-2016/ Sun, 22 May 2022 00:17:34 +0000 http://hddmvn.net/?p=21654 Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-v-phuc-sinh-nam-c-2016/ Fri, 13 May 2022 23:14:49 +0000 http://hddmvn.net/?p=21397 Nghe giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C (2010 -2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-iv-phuc-sinh-nam-c-2016/ Fri, 06 May 2022 23:18:06 +0000 http://hddmvn.net/?p=21161 Nghe giảng Chúa Nhật III Phục Sinh năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-iii-phuc-sinh-nam-c-2016/ Fri, 29 Apr 2022 08:59:06 +0000 http://hddmvn.net/?p=21040 Nghe giảng Chúa nhật II Phục sinh (2009-2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-ii-phuc-sinh-2018/ Sat, 23 Apr 2022 22:07:44 +0000 http://hddmvn.net/?p=42251 Nghe giảng Lễ Vọng và Phục Sinh (2009-2022) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-phuc-sinh-2018/ Mon, 18 Apr 2022 01:15:20 +0000 http://hddmvn.net/?p=42055 Nghe giảng Lễ Thánh Thần hiện xuống năm B (2021, 2018, 2015, 2012) https://hddmvn.net/nghe-giang-le-thanh-than-hien-xuong-nam-b-2018/ Mon, 24 May 2021 01:45:10 +0000 http://hddmvn.net/?p=43324 Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2021, 2018, 2015, 2012) https://hddmvn.net/nghe-giang-le-chua-nhat-chua-thang-thien-nam-b-2018/ Mon, 17 May 2021 12:49:23 +0000 http://hddmvn.net/?p=43164
]]>
Nghe giảng Chúa nhật VI Phục sinh năm B (2021, 2018, 2015, 2012) https://hddmvn.net/nghe-giang-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-b-2018/ Mon, 10 May 2021 03:04:12 +0000 http://hddmvn.net/?p=42991