Ng�y 06 th�ng 06
Th�nh Ph�r� ĐINH VĂN DŨNG
Ngư phủ - (1800 – 1862)

Th�nh Ph�r� ĐINH VĂN THUẦN
L� trưởng Ngư phủ - (1800 – 1862)

Hai ngọn đuốc s�ng

Đức Kit�, �nh s�ng vĩnh cửu đ� nhập thể trong trần gian để mặc khải về Ch�n L� Cứu Độ. Ng�i đến v� k�u mời những ai theo Ng�i h�y trở n�n �nh s�ng cho thế gian, l�m chứng cho Tin Mừng Cứu độ bằng lời n�i, bằng th�i độ v� bằng cuộc sống của ch�nh m�nh. Người t�n hữu sẽ trở th�nh �nh s�ng, sẽ biểu hiện một cuộc sống gương mẫu "để mọi người ngợi khen cha của anh em, đấng ngự tr�n trời" (Mt 5,16) qua việc phục vụ tận t�nh như dấu chỉ Nước Trời đang h�nh th�nh v� với th�i độ chấp nhận hi sinh dấn th�n cho Ch�n l�.

Hai vị th�nh Ph�r� Dũng v� Ph�r� Thuần khi chấp nhận bản �n thi�u sinh hơn l� bỏ đạo, đ� d�ng ch�nh th�n thể m�nh l�m ngọn đuốc s�ng : Chấp nhận hủy diệt mạng sống hầu được sống trường tồn. Để rồi ngọn lửa rực s�ng trong khoảng khắc ấy, mọi người sẽ thấy bừng l�n Anh s�ng Thần Linh của Thượng Đế, Đấng c�c vị l�m chứng cho đến hơi thở cuối c�ng.

Kh� khăn thử th�ch.

�ng Ph�r� Đinh Văn Dũng (con �ng Ph� r� Mẫn v� b� Maria An) v� �ng Ph�r� Đinh Văn Thuần đều đ� ngo�i 60 tuổi, l� anh em con ch� con b�c, người họ Đ�ng Ph� thuộc gi�o xứ Trung Đồng, Kẻ M�n, tỉnh Th�i B�nh trong gi�o phận Trung Đ�ng Ngo�i. Hai �ng l�m nghề đ�nh c�, một nghề như th�nh Ph� r�, bổn mạng hai �ng đ� từng l�m. Ri�ng �ng Ph�r� thuần c�n được chọn l�m L� trưởng nhờ tấm l�ng cương trực v� khả năng của m�nh. L� những gi�o hữu b�nh d�n chất ph�c v� nhiệt th�nh, sau khi lập gia đ�nh, hai �ng đ� tận t�m gi�o dục con c�i sống đạo c�ch sốt sắng theo tinh thần Ph�c �m.

Th�ng 08-1861 với chiếu chỉ ph�n s�p của Vua Tự Đức, việc b�ch hại đạo gia tăng c�ch khủng khiếp nhất l� trong gi�o phận Trung. C�c quan thi h�nh triệt để lệnh Vua, kh�ng những cho qu�n l�nh truy l�ng c�c vị thừa sai, gi�m mục, linh mục, th�y giảng, m� c�n cưỡng �p mọi gi�o hữu bất kể nam phụ l�o ấu đều phải chối đạo v� bước qua Th�nh Gi�. Đất đai, vườn ruộng, nh� cửa, sức vật… của gi�o hữu sau khi bị ph�n s�p đều bị tịch thu, ph� hủy. Hơn nữa, gi�o hữu c�n bị khắc tr�n m� hai chữ "Tả Đạo" để khỏi lẩn trốn. Quả thực, Gi�o Hội Việt Nam đang phải ch�m đắm trong những thử th�ch lớn lao.

Đầu năm 1862, thảm họa đ� đổ xuống tr�n l�ng Đ�ng Ph�. Trong dịp n�y, hai �ng Ph�r� Dũng v� Ph�r� Thuần đ� bị bắt v� bị giải về phủ huyện, rồi bị tống giam v�o ngục Ngọc Ch�. Tại đ�y hai �ng chịu nhiều cực h�nh, cổ mang g�ng, ch�n chịu xiềng x�ch, v� nhiều lần qu�n l�nh đưa hai �ng đến tr�nh diện quan lớn, rồi bị cưỡng �p ch� đạp Th�nh Gi�. Nhưng c�c �ng vẫn nhất mực từ chối lời quan, v� thẳng thắn tuy�n xưng niềm tin của m�nh v�o Đức Kit�.

Hai mẫu gương sống động.

C�c quan đ� phải d�ng đến phương s�ch t�nh cảm để mong khuất phục hai �ng. Quan cho qu�n l�nh dẫn hai �ng về thăm gia đ�nh, gặp vợ con. Trước cảnh g�ng c�m xiềng x�ch của người chồng, người cha, cả hai gia đ�nh đều nức nở kh�c l�c buồn thương. Nhưng điều quan qu�n kh�ng ngờ được : Hai �ng b�nh tĩnh an ủi v� kh�ch lệ vợ con h�y sẵn s�ng chấp nhận việc d�ng hiến của m�nh. �ng Ph�r� Dũng n�i : "H�y vui mừng v� t�i được hy sinh mạng sống cho Đức Kit�".

Sau đ� hai vị anh h�ng b�nh thản trở về nh� t� sống chung với c�c chứng nh�n kh�c.

Th�ng 04-1862, c�c quan đầy hai �ng ra l�ng Lương Mỹ, thuộc huyện Quỳnh C�i, tỉnh Th�i B�nh, v� giam ở đ� hai th�ng. Trong ho�n cảnh n�y, �ng Ph�r� Thuần đ� một lần thối ch� v� nghe lời quan đạp l�n Th�nh Gi�. Thế nhưng sau khi gặp c�c bạn hữu, �ng t�m được can đảm, tiếp tục tuy�n xưng niềm tin cho đến chết, bất chấp mọi đ�n vọt tra tấn.

Nhận thấy việc k�o d�i thời gian giam giữ hai �ng Ph�r� Dũng v� Ph�r� Thuần cũng v� �ch, c�c quan liền kết �n thi�u sinh hai �ng. Ng�y 06-06-1862, quan cho nhốt hai chiến sỹ đức tin v�o một chiếc cũi tre chật hẹp, rồi chất củi thi�u sống hai �ng. Trong ngọn lửa phừng phực n�ng bỏng, hai chứng nh�n của Ch�a Kit� chắp tay cầu nguyện, tạ ơn Ch�a trong t�m t�nh hiến d�ng mạng sống m�nh để n�i l�n niềm tin ki�n vững v�o Đấng Cứu Chuộc. Thi thể ch�y đen của hai vị tử đạo được ch�n cất ngay tại chỗ. Về sau, gi�o d�n đem an t�ng tại s�n nh� thờ Đ�ng Ph�, qu� hương của cac ng�i.

C�ng với 23 vị tử đạo kh�c tại Việt Nam, hai �ng Ph�r� Đinh Văn Dũng v� Ph�r� Đinh Văn Thuần đ� được Đức Pi� XII suy t�n l�n bậc Ch�n Phước ng�y 29-04-1951. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n c�c ng�i l�n bậc Hiển th�nh.