Ng�y 09 th�ng 05
Th�nh Giuse HIỂN
Linh mục d�ng Đaminh (1769 – 1840)

Người t�ng đồ k�nh th�nh gi�

Ấn tượng đẹp nhất trong cuộc tử đạo của th�nh Giuse Hiển l� h�nh ảnh cụ gi� 71 tuổi, sau bao cực h�nh tra tấn ban ng�y, mỗi tối nằm d�i trong nh� lao nắn n�t vẽ tr�n vải từng mẫu ảnh th�nh gi� mỹ thuật, với những n�t hoa văn tinh tế, khi gi�o hữu đến thăm cha ph�t cho mỗi người mỗi mẫu, khuy�n họ cung k�nh suy ngẫm v� xin ơn bền đỗ. C� người được ban ơn lạ v� mang tr�n m�nh h�nh ảnh th�nh gi� đ�. Thế l� trong t� cha vẫn ph�t động phong tr�o suy t�n th�nh gi� ở Nam Định. Về sau, v� số người đến xin ảnh nhiều qu� cha phải nhờ một anh bạn t� khắc mẫu Th�nh Gi� đ� v�o gỗ rồi d�ng mực in ra nhiều bản mới cung ứng đủ nhu cầu.

Giuse Hiển sinh năm 1796 tại l�ng Quần Anh Hạ. Tỉnh Nam Định. Từ thuở b�, gia đ�nh đ� gởi gấm cậu đến sống với Đức Cha Delgado Y d�ng Đaminh. Sau khi học xong thần học, th�y Hiển được thụ phong linh mục v� được gởi đi du học ở Manila. Ng�y 12-01-1812, cha được l�nh �o d�ng Đaminh v� năm sau v�o khấn d�ng. Trở về Việt Nam cha gi�p nhiều gi�o xứ, l�u nhất l� xứ Cao Mộc. Mọi người c�ng nhận cha sống th�nh thiện, miệt m�i với kinh nguyện v� cha sống ho�n cải l�ng người. Ai nghe cha khuy�n nhủ cũng thấy l�ng m�nh sốt sắng muốn canh t�n sửa đổi đời sống sao cho xứng danh kit� hữu.

Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiển l� bạn đồng h�nh với Gi�m Mục Henares Minh tr�n đường lưu lạc. Năm 1838, khi Đức Cha về Xương Điền, Ng�i xin về qu� cũ l� Quần Anh, sau lại di chuyển qua Hưng Nghĩa rồi ở họ Trung Th�nh suốt 9 th�ng. Tuy kh� khăn v� lu�n lu�n trốn, cha vẫn cố t�m c�ch phục vụ cộng đồng d�n Ch�a c�ch đắc lực, cha thăm viếng từng nh�, an ủi từng người v� trao ban b� t�ch.

Vững v�ng trong thử th�ch.

Tối 20.12.1839, cha Hiển đi xức dầu v� giải tội cho �ng Đội Nhật đang hấp hối, �ng đ� bỏ xưng tội l�u năm v� muốn được giọn m�nh chết l�nh. Một người ngoại gi�o ph�t gi�c v� tố c�o với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem qu�n đến v�y k�n l�ng Trung Th�nh. Thấy kh� trốn tho�t, cha cử h�nh một th�nh lễ sốt sắng để chuẩn bị l�nh ph�c tử đạo. Đến khi trời vừa tảng s�ng, qu�n l�nh t�m bắt được cha v� l�i ra trước đ�nh l�ng.

V� chối kh�ng chịu đạp l�n Th�nh Gi�, quan cho đ�nh cha 40 roi, tiết đ�ng gi� r�t g�p phần l�m những vết roi th�m t� buốt. Sau đ�, quan truyền lấy nước lạnh dội từ tr�n đầu xuống, c�c vết thương đang rướm m�u nay gặp nước th� t�m bầm lại, quả đau đớn v� x�t xa ! Dầu vậy, cha Hiển vẫn kh�ng hề than thở r�n la một lời, cha chỉ k�u t�n cực trọng Đức Gi�su v� suy niệm về cuộc thương kh� Ch�a khi xưa.

Hai ng�y sau, vị linh mục được giải về Nam Định v� bị giam giữ hơn năm th�ng. L� một tu sĩ d�ng thuyết gi�o, cha kh�ng qu�n sứ mạng truyền b� Tin Mừng. Ngay ở trong t�, cha vẫn dạy đạo v� rửa tội ch một v�i t�n t�ng, khuyến kh�ch c�c t�n hữu ki�n trung xưng đạo ngay trước những cực h�nh tra tấn. Đặc biệt cha gi�p th�y T�ma To�n đ� một lần đạp l�n Th�nh Gi�, t�m lại được can đảm tuy�n xưng niềm tin cho đến ng�y l�nh triều thi�n tử đạo. Những mẫu ảnh Th�nh Gi� cha phổ biến, đ� g�y được một phong tr�o t�n s�ng Th�nh Gi�, gi�p người nh�t nh�t th�m nghị lực, gi�p tội nh�n ho�n cải, v� nhiều người sắp chết t�m lại được an b�nh.

Rất nhiều lần cha bị đưa ra đối chất trước t�a. C�c quan khi th� tra tấn d� man, khi th� d�ng lời dụ dỗ ngọt ng�o, nhưng trước sau như một, cha dứt kho�t kh�ng chịu xuất gi�o. Cha n�i : "T�i đ� gi� chẳng s�ng được bao l�u nữa, t�i sẵn s�ng chết v� Đấng đ� chết cho t�i".

Đầu th�ng 05.1840, sau khi đ� nhận �n từ triều đ�nh quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền đem cha Hiển c�ng th�y To�n ra tr�nh diện. Quan bắt hai vị đứng trước Th�nh Gi� rồi cho quản tượng dẫn ra hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quan tượng, hai ch� voi từ từ tiến tới đẩy hai vị đạp l�n Th�nh Gi�. Nhưng hai vị đ� kh�o l�o v� b�nh tĩnh tr�nh ra một b�n. Cha Hiển n�i thẳng với quan : "Xin quan cứ tu�n lệnh vua, đừng �p th�m v� �ch, ch�ng t�i sẵn s�ng chết để tỏ l�ng y�u mến Ch�a". Trịnh Quang Khanh nghe n�i thế tức giận lắm, truyền giam th�y To�n v�o ngục, bỏ đ�i cho chết rũ t�. C�n cha Hiển, �ng cho đem đi xử trảm ngay.

Khải ho�n trong vinh quang.

Tr�n đường ra ph�p trường, cha Giuse Hiển phải mang g�ng rất nặng đi giữa một to�n l�nh, cha qu� gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong l�c ch�m đắm trong lời nguyện, cha l�nh nhận một nh�t gươm đem lại ng�nh l� chiến thắng tử đạo m� cha hằng mong ước. H�m ấy l� ng�y 09.05.1840. Thi thể cha Hiển được ch�n ngay tại ph�p trường. T�m th�ng sau, anh Ph�r� Dậu, người trước c�ng bị giam chung với cha v� đức tin, cải t�ng v� đem về ch�n tại chủng viện Lục Thủy.

Đức L�o XIII suy t�n Ch�n Phước cho cha Giuse Hiển, linh mục d�ng Thuyết gi�o, c�ng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam kh�c ng�y 27.05.1900. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n ng�i l�n bậc Hiển th�nh.