Ng�y 24 th�ng 10
Th�nh Giuse L� Đăng Thị
Cai đội - (1825 – 1860)

C�ng bạn về trời

Đ�ng ng�y bị h�nh quyết, cai đội Giuse L� Đăng Thị thức dậy rất sớm. �ng đ�nh thức một t� nh�n bị xử tử c�ng ng�y, rồi đưa anh v�o một g�cnh� giam. Sau nhiều ng�y tận t�m hướng dẫn người bạn dự t�ng n�y, h�m nay (24.10) �ng nghi�m trang đổ nước rửa tội cho anh "Nh�n Danh Cha v� Con v� Th�nh Thần". Thế l� �ng c� một người bạn đồng h�nh với m�nh v�o qu� hương vĩnh ph�c tr�n Trời.

Giuse L� Đăng Thị sinh năm 1825 tại xứ Kẻ Văn, l�ng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đ�nh binh nghiệp. Th�n phụ anh giữ chức Cai đội. Lớn l�n anh cũng theo nghề của cha, xin nhập ngũ v� phục vụ trong qu�n đội nh� vua. Một thời gian sau, anh được thăng Chưởng vệ tr�ng coi l�nh ở H� Tĩnh, rồi được dời v�o Nghệ An. Tại đ�y, anh lập gia đ�nh v� sống hạnh ph�c với vợ con.

B�o tố v� niềm tin.

Vua Tự Đức sau một thời gian b�ch hại đạo gắt gao, đ� ph�t hiện ra lệnh của m�nh chưa được thi h�nh đồng loạt, v� ngay trong h�ng ngũ l�nh đạo, cũng c� người theo đạo C�ng Gi�o. Ng�y 15.12.1859, nh� vua ra th�m một chiếu chỉ bắt tất cả c�c quan c� đạo đ�. "những quan n�o c� đạo (theo t� đạo), d� th�nh thực bỏ đạo cũng phải truất chức. Cần phải điều tra cẩn thận để t�m th�m những vi�n chức triều đ�nh theo t� đạo. Những ai kh�ng tố gi�c, hoặc chứa chấp trong nh� m�nh, cũng bị trừng phạt như ch�ng…". Nh� vua c�n bắt tất cả c�c quan qu�n phải bước qua Th�nh Gi� trước khi ra trận đ�nh giặc T�y. "Ai kh�ng bỏ đạo sẽ bị giải ngũ, bị khắc chữ tả đạo v�o m� v� ph�t lưu".

Theo lời khuy�n của quan trấn thủ, �ng cai đội L� Đăng Thị l�m đơn xin xuất ngũ lấy cớ bệnh tật. Đơn xin được chấp thuận, �ng trở về qu� cũ để vợ con ở lại Nghệ An. Th�ng gi�ng năm 1860, chiếu chỉ vua Tự Đức tr�n đ�y được �p dụng triệt để tr�n to�n quốc, �ng cai Thị v� c� kẻ tố gi�c, n�n bị bắt ng�y 29.1, c�ng với một số bạn đồng ngũ kh�c v� bị giải về Quảng Trị. �ng vui vẻ nhận m�nh l� cai đội v� l� Kit� hữu.

Cuối th�ng hai, �ng phải ra t�a c�ng với 31 qu�n nh�n kh�c. Trong số đ� c� ba người bỏ đạo. Tất cả đều bị c�ch chức, một được tha về vị g�a yếu, c�n lại 10 người bị th�ch tự, lưu đ�y chung th�n, 17 người bị �n tử h�nh giam hậu.

Ri�ng �ng cai L� Đăng Thị nhận �n xử giảo, nhưng hẹn đến cuối th�ng mười mới thi h�nh. Từ đ� �ng được đưa về giam ở kh�m đường Huế. Trong một l� thư gửi về cho vợ, �ng viết: "Anh nghĩ rằng ch�ng ta kh�ng c�n gặp nhau nữa, dầu chuyện g� xảy ra, ch�ng ta vẫn đang v� sẽ y�u thương nhau. Anh lu�n nhớ đến em v� c�c con mỗi ng�y".

Xứng danh huynh trưởng

Suốt thời gian trong t�, v� l� người c� cấp bậc cao nhất, �ng cai Thị kh�ch lệ c�c anh h�ng đức tin c�ng bị giam bằng lời n�i v� nhất l� bằng mẫu gương trung th�nh, cam đảm. Cũng do chức vụ ấy, �ng bị mang một g�ng rất nặng v� bị đ�nh đập tra tấn nhiều hơn mọi người. D� c�n trẻ trung sung sức, nhưng trước những cực h�nh d� man, �ng đ� ng� bệnh. Khi đ�, �ng chia sẻ với c�c bạn t� lo lắng lớn nhất của m�nh. �ng n�i : "T�i kh�ng r� Ch�a c� cho t�i sống đến ng�y tử đạo kh�ng. T�i sợ bệnh tật l�m t�i chết sớm hơn. Than �i ! Chắc v� tội t�i, n�n Ch�a từ chối cho t�i ơn trọng ấy".

Một linh mục đ� đến thăm v� giải tội cho �ng. H�m sau một th�y giảng cũng l�n v�o trao M�nh Th�nh Ch�a cho �ng. Ng�y 24.10.1860, �ng Cai bị dẫn đi h�nh h�nh. Vi�n quan đề nghị �ng lần cuối c�ng xuất gi�o, v� hứa xin vua �n x�, nhưng �ng cai Thị quyết liệt từ chối. Bản �n của �ng được ghi như sau : "L� Đăng Thị, Chưởng vệ, theo t� đạo, kh�ng chịu bỏ đạo th� y kh�ng thể tha thứ được. Y bị kết �n xử giảo cuối m�a thu".

Vạn ph�c

Tại ph�p trường An H�a (Huế), �ng Cai k�nh cần q�y tr�n chiếc chiếu cầu nguyện. Một linh mục đứng lẫn trong đ�m d�n ch�ng ra dấu v� giải tội lần cuối cho �ng. Sau đ�, �ng k�u lớn tiếng: "Vạn ph�c! Vạn ph�c! T�i sắp được tử đạo". L� h�nh quấn một sợi d�y v�o cổ �ng cai đội, rồi chia ra hai b�n k�o thật mạnh cho tới khi chứng nh�n Ch�a Kit� tắt thở. C�c t�n hữu Phủ Cam tổ chức lễ an t�ng đ�ng đảo tại xứ m�nh. Hiện nay h�i cốt vị tử đạo c�n được lưu giữ tại nh� thờ d�ng Ch�a Cứu Thế - Huế.

Đức Pi� X suy t�n �ng Giuse L� Đăng Thị l�n h�ng Ch�n Phước ng�y 02.05.1909. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n ng�i l�n h�ng Hiển th�nh.