Ng�y 15 th�ng 7
Th�nh Ph�r� Nguyễn B� Tuần
Linh mục - (1766-1838)

Nụ h�n của Giuda

Được cha xứ Kim Sơn tin cậy gửi gấm hai linh mục, B�t Bi�n k�n đ�o giấu hia vị trong nh�. một tuần sau, �ng n�i với hai cha : "Con nghe tin quan biết hai cha ẩn ở đ�y v� quan qu�n sắp đến v�y l�ng. con phải đem hai cha đi nơi kh�c an to�n hơn". Rồi B�t Bi�n mời linh mục thừa sai Fernandez Hiền xuống một chiếc thuyền nhỏ chở đi. L�t sau lại trở về đ�n cha Ph�r� Tuần.
Xuống thuyền đi trốn, hai cha ho�n to�n tin lời B�t Bi�n, chẳng ngờ ch�t n�o sự săn s�c �n cần đ� lại ch�nh l� "c�i h�n của Giuđa".

�m mưu bắt hai cha của B�t Bi�n th�nh c�ng thật �m thắm. Những nụ h�n bao giờ m� chẳng nhẹ nh�ng �m �i ! V� đ�ng sau nụ h�n đ�, t� ngục, tra tấn, c�i chết đang chờ đợi hai cha.

Ph�r� Nguyễn B� Tuần ch�o đời năm 1766 tại l�ng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Y�n. Tử thuở b�, cậu tuần đ� c� tiếng l� hiền l�nh, đạo đức, chăm chỉ học h�nh. Lớn l�n, cậu v�o sống trong nh� Ch�a, tại đ�y cậu si�ng năn học gi�o l�, đồng thời học th�m chữ H�n. Thấy dấu chỉ c� ơn k�u gọi, c�c linh mục giới thiệu cậu v�o chủng viện. Nhưng mới theo học tại trường Latin �t l�u, Vua Cảnh Thịnh ra chiếu chỉ cấm đạo, thầy Ph�r� phải nghỉ học v� ẩn trốn nơi n�y nơi kh�c c�ng với cha ch�nh Hoan (Gatillepa). Thầy tỏ ra l� một đệ tử đắc lực của ng�i. May mắn thay, một thời gian sau, trường được mở lại, thầy Tuần trở về tiếp tục học h�nh v� được l�nh chức linh mục năm 1807. Cha Tuần đ� thi h�nh t�c vụ th�nh tại nhiều nơi, thu h�i nhiều kết quả, được c�c bề tr�n h�i l�ng suốt 30 năm.

Gi� trả về niềm tin

Năm 1838, khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn th� cha Tuần đang l�m ch�nh xứ L�c M�n, tỉnh Nam Định. Cha kh�ng chỉ lo chu to�n tr�ch vụ gi�o xứ của m�nh, nhưng cha c�n lưu t�m đến t�nh h�nh Gi�o hội Việt Nam, lo đến c�c anh em linh mục. Nghe tin l�ng quần Li�u sợ vạ l�y, kh�ng muốn chấp nhận cha ch�nh Fernandez Hiền bị bệnh kiết lỵ trầm trọng đang chữa tại đ�y nữa, cha Tuần phải vội v�ng đến can thiệp v� ở lại để d�n ch�ng y�n t�m gi�p đỡ cha ch�nh. Kh�ng ngờ nghĩa cử y�u thương n�y đ� nối kết số phận đời cha với vị thừa sai �u Ch�u.

Sau v�i ng�y, hai cha bỏ Quần Li�u trấn l�n Kim Sơn, tỉnh Ninh B�nh, thuộc gi�o phận T�y Đang Ngo�i. Nhưng tại đ�y quan qu�n cũng đang tầm n� gắt gao, c�c t�n hữu bắt buộc phải giấu hai cha ngo�i b�i s�nh lầy, suốt hai ng�y nắng sương gi� r�t. Khi đ�, cha xứ Kim Sơn cho t�m một người ngoại đạo t�n l� B�t Bi�n, người thọ �n ng�i nhiều lần v� gởi gấm tạm hai vị mục tử. Ở đ�y, trước khi được l�m chứng cho niềm tin v�o Thi�n Ch�a, hai cha đ� phải trả gi� cho niềm tin v�o con người. B�t Bi�n trở mặt nộp hai linh mục cho quan Tổng Đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh. Thế l� hai cha bị đ�ng g�ng giam v�o ngục.

Trong t�, vị linh mục gi� 72 tuổi, lu�n can đảm trung th�nh với đức tin của m�nh, d� th�n thể gi� nua ốm yếu phải chịu g�ng c�m xiềng x�ch với biết bao đ�n vọt. Khi vi�n quan n�i với cha : "L�o gi� qu� rồi, kh�ng chịu nỗi c�c h�nh khổ đ�u". Cha Tuần trả lời : "Quả thực t�i ốm yếu gi� nua, nhưng Thi�n Ch�a sẽ cho t�i sức mạnh để đ�n nhận mọi cực h�nh v� cả c�i chết v� Ng�i". Lần kh�c, quan cho một t�n hữu đ� bỏ đạo ra đạp l�n th�nh gi� v� bảo cha l�m theo như vậy, cha liền n�i: "Sao t�i lại phải bắt chước kẻ bội gi�o? Mẫu gương t�i soi l� hai Đức cha của t�i, t�i muốn noi gương c�c đấng ấy". (Cha Tuần muốn n�i đến Đức cha Henares Minh v� Delgado Y, tử đạo ng�y 26.06 v� 12.07).

Rũ t� trong vinh ph�c.

Ph�p luật thời đ� kh�ng cho ph�p xử ch�m người gi� tr�n 60 tuổi. Thế nhưng ng�y 18.07.1838, vua Minh Mạng vẫn ph� �n xử trảm cha Tuần. Bản �n "vi hiến" đ� đ� kh�ng bao giờ thi h�nh được. C�c h�nh khổ trong t� : tra tấn, đ�nh đập, đ�i kh�t, n�ng nực v� muỗi rệp, cuối c�ng đ� l�m thay c�ng việc của l� h�nh. Trước đ� ba ng�y cha Tuần đ� ho�n tất cuộc đời l�m chứng cho t�nh y�u Thi�n Ch�a ngay trong nh� t�, tức ng�y 15.07.1838.

Con đường tử đạo của cha kh�ng kết th�c đẫm m�u, kh�ng c� những bi kịch thảm thương. Một con đường kh� b�nh thường, được dệt n�n bằng những việc quen thuộc m� nhiều người kh�c c� thể từng gặp trong đời: một người anh em mắc bệnh, một người phản bội v� t�m, đ�n vọt, rệp muỗi... Nhưng "tr�n từng c�y số" con đường đ�, cha đ� đi thật đ�ng đắn, thật trung th�nh, thật trọn vẹn. Cha đ� tận t�nh lo cho người anh em gặp hoạn nạn. Cha đ� hết sức tin v�o con người, d� c� thể gặp phải kẻ phản bội. Cha đ� sống trọn vẹn niềm tin của m�nh trong những ho�n cảnh kh� khăn, mới thoạt nh�n qua như c� vẻ b�nh thường, nhưng v� dai dẳng n�n c�i b�nh thường đ� kh�ng k�m phần gay go.

L�ng trung th�nh trong những "việc nhỏ" như thế, đ�ng được coi l� trung th�nh trong những "việc lớn". L�ng trung th�nh đ� đ� đưa cha đến ph�c tử đạo d� kh�ng đổ m�u. Cha được về qu� trời ng�y 15.07.1838 trong khi đ� sẵn s�ng bước ra ph�p trường lấy m�u m�nh minh chứng niềm tin. Gi�o hữu rước thi h�i cha về an t�ng tại nh� thờ xứ Ngọc Đồng, sau đem v�o Nam đặt t�n k�nh tại xứ Lạc An, Bi�n H�a.

Đức L�o XIII suy t�n ch�n phước linh mục Ph�r� Nguyễn B� Tuần ng�y 27.05.1900. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n ng�i l�n h�ng Hiển th�nh.