Ng�y 02 th�ng 04
Th�nh Đaminh VŨ Đ�NH TƯỚC
Linh mục d�ng Đaminh (1775-1839)

Kết th�c một th�nh lễ

Kể từ l�c bị bắt cho đến l�c chịu chết v� danh Đức Kit�, cuộc tử đạo của Th�nh Đaminh Tước chỉ vọn vẹn trong v�i tiếng đồng hồ. Thế nhưng đ�y l� cuộc tử đạo c� một kh�ng hai, viết n�n một trang sử độc đ�o của Gi�o Hội Việt Nam. Vị linh mục đạo đức đ� sống những khoảnh khắc cuối c�ng của đời m�nh như một Th�nh lễ. Bị đ�nh trọng thương nằm giữa c�c t�n hữu th�n mến v� hấp hối trong vũng m�u đ�o của ch�nh m�nh, th�nh nh�n vẫn tiếp tục kh�ch lệ anh em, vẫn d�ng lời ch�c tụng tạ ơn tha thiết v� d�ng ch�nh mạng sống cho Đức Kit�, Đấng ng�i kh�ng ngừng gọi t�n trong gi�y ph�t sau hết.

Dĩ đ�o vi thượng…

Đaminh Vũ Đ�nh Tước sinh năm 1775 tại l�ng Trung Lao, tỉnh Nam Định. Ngay từ b� cậu đ� tỏ ra l� người đạo đức vững chắc. Khi được l�m linh mục cha Tước tận tụy kh�ng biết mỏi mệt trong việc th�nh h�a c�c t�n hữu. Ng�y 17-04-1811, cha Tước xin nhập d�ng Th�nh Đaminh v� tuy�n khấn ng�y 18-04 năm sau. Đức cha Delgado Y bổ nhiệm cha coi s�c c�c t�n hữu ở Xương Điền một l�ng c�ng gi�o đ�ng đảo của Gi�o phận Đ�ng Đ�ng Ngo�i.

Từ năm 1838, khi cuộc b�ch hại của vua Minh Mạng trở n�n m�nh liệt tại gi�o phận Đ�ng, cha phải ẩn n�u trong nh� c�c t�n hữu. �ng Đaminh Đo�i kể rằng : "Cha Đaminh Tước tr� ẩn ở nh� t�i hai th�ng. Trong thời gian n�y t�i chứng kiến đời sống đạo đức s�u sa của cha. Ng�i thức trắng đ�m để cầu nguyện, v� d�ng th�nh lễ ngay từ tảng s�ng. Khi đ� t�i ra ngo�i vườn canh chừng gi�p cha. Một h�m t�i hỏi Ng�i: "Nếu người ta đến bắt cha, cha sẽ xử tr� thế n�o". Ng�i liền đ�p : "Chạy trốn nếu c� thể, c�n kh�ng thể trốn nữa th� v�ng theo � Ch�a". Điều ng�i thường lo lắng l� l�m thế tr�nh kh�ng g�y thiệt hại cho ch�ng t�i, những người cho Ng�i tr� ẩn…".

Mưu sự tại nh�n…

Gần nơi cha Tước tr� ẩn c� một vi�n quan B�t phẩm t�n l� Phan, phụ tr�ch huyện Cẩm H�. Trước đ�y �ng đ� từng g�p phần bắt Đức Cha Henares Minh v� th�y Chiểu, được vua thưởng trọng hậu, n�n rất sốt sắng trong việc t�m bắt c�c linh mục kh�c. Ng�y 02-04-1839, c� tin mật b�o vi�n quan n�y liền dẫn 40 người đến bao v�y bắt cha Tước tại nh� �ng Nhi�u Tĩnh, nơi ng�i trọ.

Cha Tước đang d�ng lễ, nghe thấy tiếng động vội v�ng cởi �o lễ, dự định chạy qua vườn đến nh� một người kh�c. Nhưng đ�m người kia đ� nh�n thấy v� chặn cha lại. Noi gương th�y ch� th�nh xưa trong vườn C�y Dầu, Cha hỏi : "C�c �ng đi t�m ai ?" v� khi họ n�i t�m bắt linh mục, cha liền x�c định : "Ch�nh t�i đ�y". Quả đ�ng như cha dự đo�n trước nếu kh�ng trốn kịp th� xin cho � Ch�a được thể hiện. Thế l� họ tr�i cha lại v� �p giải về Cẩm H�, huyện Giao Thủy, Nam Định.

C�c t�n hữu ở Xương Điền mới đầu tưởng l� qu�n triều đ�nh n�n tỏ ra ngần ngừ. Đến khi biết nh�m người n�y của B�t Phan, liền xin bỏ tiền mua chuộc. Nhưng phe đối phương kh�ng chịu, họ muốn nhận tiền thưởng lẫn danh vọng do nh� vua trao tặng. Thế l� khi đo�n người vừa di chuyển, c�c t�n hữu liền h� h�o nhau cầm gậy gộc rược theo để giải cứu cho người cha thi�ng li�ng y�u qu�, nhiều phụ nữ cũng tham gia v�o cuộc giải cứu n�y.

Th�nh sự tại thi�n…

Về phần nh�m người bắt giữ, v� phải l�i theo một "t� nh�n" bị tr�i, thấy kh� l�ng đạt mục đ�ch, liền chọn giải ph�p cuối c�ng, thanh to�n lu�n "đối tượng"trong tầm tay. Theo lệnh của vi�n chỉ huy, một người t�n Ngọc liền bổ l�n đầu linh mục một nh�t b�a, khiến ng�i ng� gục trong vũng m�u. Sau đ� họ tản ra chạy thục mạng để tho�t th�n. C�c t�n hữu l�c đ� vừa rượt tới, một số ở lại săn s�c cha Tước, c�n tất cả nổi n�ng đuổi theo đ�m s�t nh�n v� bắt được �t người, trong đ� c� cả vi�n chỉ huy, v� đem nộp cho quan x�t xử.

Phần cha Tước, ng�i tỏ ra rất b�nh tĩnh trong gi�y ph�t hấp hối. Ngước nh�n c�c bổn đạo đang nức nở v�y quanh, cha lựa lời trấn an họ, kh�ch lệ tất cả ki�n trung l�m chứng cho đức tin. Một t�n hữu x� �o định băng vết thương đẫm m�u tr�n đầu cha, nhưng ng�i ra dấu cản lại v� mời mọi người hiệp � d�ng lời cầu nguyện. Sau đ� cha sốt sắng tạ ơn Ch�a về những ơn l�nh đ� nhận được trong suốt cuộc đời, nhất l� ơn được đổ m�u v� đức tin.

Vết thương qu� trầm trọng, m�u ra nhiều sức lực vị linh mục cạn dần, lời cha n�i mỗi l�c c�ng nhỏ bớt, v� cuối c�ng họ chỉ nghe được những tiếng thều th�o k�u t�n cực trọng Đức Kit�. Th�nh lễ dở dang buổi s�ng giờ đ�y kết th�c bằng hy lễ mạng sống bằng ch�nh vị chủ tế. C�c t�n hữu coi ng�i như vị tử đạo, n�n thấm m�u ng�i l�m th�nh t�ch.

Thi h�i cha Tước được đưa về an t�ng tại nh� thờ Xương Điền. Gi�o Hội đ� x�c nhận chứng t� tử đạo của cha Đaminh Vũ Đ�nh Tước, linh mục d�ng thuyết gi�o.

Đức L�o XIII suy t�n ng�i l�n bậc Ch�n Phước ng�y 27-05-1900. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n ng�i l�n bậc Hiển th�nh.