Ng�y 25 th�ng 05.
Th�nh Ph�r� ĐO�N VĂN V�N
Th�y giảng - (1780 – 1857)

Người quản l� trung t�n.

Ẩn trốn xa xứ nh� chưa được bao l�u, th�y Ph�r� Đo�n Văn V�n đ� bồn chồn lo lắng, kh�ng y�n l�ng về c�c c�ng việc của gi�o xứ. Gần tr�t cuộc đời th�y gắn liền với tr�ch vụ quản l� xứ. Th�y d�nh hết nhiệt huyết m�nh lo chu to�n nhiệm vụ, lu�n cần mẫn miệt m�i với c�ng việc, coi đ� l� sứ vụ Ch�a trao ph�.

Th�y Cai V�n quyết định trở về nhiệm sở của m�nh. Quyết định đ�, l�ng nhiệt th�nh với chức vụ đ�, đ� đưa th�y v�o con đường tử đạo. Th�y bị bắt ở cổng l�ng Ti�n C�t tr�n đường đến nh� xứ.

"Nh�n đức như th�y Cai v�n"

Ph�r� Đo�n Văn V�n sinh năm 1781 tại l�ng Kẻ B�i, xứ Kẻ S�ng, tỉnh H� Nam, khi c�n nhỏ cậu ở với cha Thi v� được gởi đi học trường Latinh. Năm 25 tuổi, cậu trở th�nh th�y giảng v� đi gi�p c�c xứ đạo. Sau c�ng th�y được cử về l�ng Bầu Nọ, tức l�ng Nỗ Lực sau n�y, v� lo việc quản l� nh� xứ.

Th�y tận tụy với c�ng việc, c� l�ng thương người ngh�o kh�, hiền l�nh h�a nh� với mọi người, nhưng lại nghi�m ngặt với ch�nh m�nh. Th�y ăn uống thanh đạm, trang phục đơn giản. Ngo�i việc quản l�, th�y c�n chăm lo đời sống đạo của t�n hữu, thăm bệnh nh�n, gi�p đỡ người hấp hối chuẩn bị về nh� cha tr�n trời, gi�n xếp c�c mối bất h�a, chia rẽ...

Cuộc sống nh�n đức của th�y l� tấm gương trong gi�o phận. Khi khen ngợi một th�y giảng n�o, c�c t�n hữu hay n�i: "�ng n�y nh�n đức như th�y Cai V�n’.

Bản �n đạo trưởng

Khi đ� hai chức sắc trong l�ng t�n l� Tương v� Huống bị thua bạc hết cả tiền đ�ng thuế của d�n, liền k�o nhau v�o nh� xứ, xin vay thọc để đền trả. Nghĩ rằng những người n�y qu� m� b�i bạc, th�y Cai V�n từ chối. Thế l� họ manh t�m th� o�n v� tố c�o với quan l� : "L�ng Nỗ Lực c� đạo trưởng, c� cả đạo đường v� đạo qu�n nữa" (1). Quan liền đem qu�n đến v�y, nhưng h�m đ� kh�ng bắt được ai. Mấy ng�y sau, Tương v� Huống đ�n đường bắt tr�i th�y Cai V�n đem nộp cho quan, v� vu c�o th�y l� đạo trưởng.

Trước c�ng đường, quan phủ thấy vị b� l�o đ� ngo�i thất tuần, chỉ tra vấn th�y xem c� thực l� đạo trưởng kh�ng. Th�y khi�m tốn trả lời : "Bẩm quan, t�i n�i thật kh�ng gi�m khai man, t�i chỉ l� th�y giảng. Quan lớn cho t�i l� đạo trưởng th� đ� l� � quan lớn, chớ t�i kh�ng gi�m nhận". Quan lại khuy�n dụ th�y qu� kh�a để được tha, nhưng th�y trả lời: "Bẩm quan lớn, t�i giữ đạo đ� bấy nhi�u tuổi đời, lẽ n�o c�n bỏ đạo".

Th�y bị giam ở L�m Thao khoảng bốn th�ng. Gi�o hữu kh�ng gi�m đi lại thăm nom, v� sợ quan l�m kh� dễ th�y. Chỉ c� cha Nghi�m l�n v�o giải tội cho th�y được hai lần, rồi nhờ gi�o hữu L� văn Gi�p đưa M�nh Th�nh. Được rước Ch�a, th�y thấy được an ủi lắm. Sau khi bị chuyển về giảmơ tỉnh Sơn T�y hơn hai th�ng. Thời gian n�y, v� kh�ng c� đồ tiếp tế n�n th�y sống cực khổ, đ�i kh�t, v� v� kh�ng c� tiền cho l�nh canh n�n th�y bị khinh dể, sỉ nhục v� kh� khăn trong mọi việc. Dầu th�y V�n cải ch�nh nhiều lần, c�c quan vẫn kh�p �n th�y l� đạo trưởng.

Phần thưởng người t�i trung.

Khi �n của th�y Cai V�n "Gia T� đạo trưởng" được vua ch�u ph�, th�y vui mừng chờ đợi ng�y hồng ph�c. Tr�n đường ra ph�p trường, người ta thấy vị b� l�o 77 tuổi, kiệt sức, hai người l�nh đỡ hai b�n g�ng để th�y đi khỏi t� ng�, một người l�nh kh�c qu�ng d�y thừng v�o cổ tử tội l�i đi. Nhưng khu�n mặt th�y lu�n vui tươi b�nh thản.

Đến ph�p trường, th�y xin l� h�nh thong thả cho v�i ph�t để cầu nguyện. Sau đ�, th�y c�i đầu chịu ch�m, l� h�nh vung gươm l�n v� đầu th�y cai l�a khỏi cổ. Th�y Cai V�n ho�n tất tốt đẹp cuộc đời trần thế. Đời th�y l� một cuộc đời gương mẫu "một người quản l� trung t�n, biết ph�n ph�t l�a đ�ng giờ cho gia nh�n". Hơn nữa, điều q�y b�u đối với th�y Cai V�n ch�nh l� : "Ph�c cho đầy tớ n�o khi chủ về thấy l�m như thế". Th�y V�n đ� sống trọn hảo v� hiến mạng sống người m�nh v� sứ vụ Ch�a đ� trao ban.

H�m đ� l� ng�y 25.05.1857. Gi�o d�n l�ng B�ch Lộc đ� an t�ng vị tử đạo ngay ch�nh nơi xử �n. Sau lại chuyển thi h�i th�y về mai t�ng ở nh� thờ B�ch Lộc.

Đức Pi� X suy t�n th�y Ph�r� Đo�n Văn V�n l�n bậc Ch�n Phước ng�y 02.05.1909. Ng�y 19-06-1988, Đức Gioan Phaol� II suy t�n ng�i l�n h�ng Hiển th�nh.