gxdaminh.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng Đaminh thế kỷ 13

Sứ vụ truyền giáo, thời ban đầu

Dòng Đaminh thế kỷ 14

Dòng Đaminh thế kỷ 15

Cuộc canh tân thời Phục Hưng

Dòng Đaminh thế kỷ 16

Dòng Đaminh thế kỷ 17

Dòng Đaminh thế kỷ 18

Dòng Đaminh thế kỷ 19

Dòng Đaminh thế kỷ 20

Giới thiệu tổng quát (Lm Bedouelle)

Tìm hiểu Thánh Đaminh

1. Thánh Đaminh Nhà Giảng Thuyết : Lm Px. Đào Trung Hiệu OP

2. Thánh Đaminh Vị Tổ Phụ : Lm Px. Đào Trung Hiệu OP

Phụ trương : Thống kê Dòng năm 2007

Giới thiệu Ấn bản tiếng Việt "Hành Trình Chân Lý"
 

HÀNH TRÌNH CHÂN LÝ

(The Dominicans, a short history, W. Hinnebusch OP

Brève histoire de l'Ordre Dominicain, Guy Bedouelle OP)

Chủ biên : Lm Px. Đào Trung Hiệu op.