HOME

 
 

Chương bốn

CHỨC VỤ ĐỨC KIT� :

TI�N TRI, TẾ, VƯƠNG ĐẾ

 

Một số t�n hữu đ� từng được nghe lời ph�t biểu của th�nh Augustin�: �H�y cho t�i một người y�u mến v� t�i sẽ chỉ cho biết Thi�n Ch�a l� ai�. Những kẻ từng y�u đương đều kh�t khao kết hợp với người m�nh y�u. Trong h�n nh�n, t�nh y�u l� tưởng l� cả hai trở th�nh một x�c thịt. Trong t�n gi�o, t�nh y�u l� tưởng l� kết hợp với Đức Kit�. Chẳng c� linh hồn n�o y�u mến Ch�a Kit� m� kh�ng cố gắng kết hợp n�n một với Người trong tư tưởng v� ước muốn ngay cả thể x�c v� t�m tr�. Nhưng vấn đề l� l�m thế n�o n�n một với Ch�a Kit� ?

Đời sống dương thế của Ng�i kết th�c đ� hơn 20 thế kỷ nay. Cho n�n đối với một số người, Ng�i chỉ l� khu�n mặt đ� ngang qua s�n khấu lịch sử lo�i người như Caesar, Aristote v� rồi biến mất kh�ng ai tr�ng thấy nữa. Những linh hồn ấy tin rằng con đường duy nhất để kết hiệp với Ng�i l� đọc s�ch những người đ� viết về Ng�i hoặc h�t th�nh ca, th�nh vịnh ngợi khen Ng�i hay nghe người ta giảng về đời sống của Ng�i.

Cho n�n những linh hồn đ� nghĩ về Ch�a ch�ng ta như một t�n sư dạy lu�n l� hay như một người cải c�ch nh�n loại lớn giống như đức Phật hay triết gia Socrates, v� những vị n�y đ� sống, giảng dậy, x�y dựng v� chết đi, để lại k� ức đẹp đẽ cho người đời. Những tr� kh�n k�m cỏi kh�ng mấy khả năng thấu hiểu sẽ n�i rằng Ch�a ch�ng ta chỉ l� một người �tốt�. Cho ph�p t�i đưa ra � kiến l� ở điểm n�y chứng minh ngược lại. Ch�a ch�ng ta như vậy chẳng l� �tốt� ch�t n�o. Bởi lẽ người tốt kh�ng bao giờ n�i dối. Nếu Ng�i chẳng phải như Ng�i tuy�n bố, như c�c ph�p lạ chứng tỏ c�c lời ti�n b�o của Do th�i v� d�n ngoại về Ng�i tức l� con Thi�n Ch�a hằng sống, th� ng�i chỉ l� người lừa đảo, n�i s� gạt chứ kh�ng phải l� người tốt. Nếu Ng�i thực sự kh�ng phải l� Đức Kit�, Con Thi�n Ch�a hằng sống th� Ng�i l� t�n phản Kit�. Cho n�n Ng�i kh�ng chỉ l� người tốt m� th�i, Ng�i c�n hơn thế nữa ng�n tr�ng.

Ch�ng ta h�y t�m hiểu Ch�a Gi�su thực sự l� ai ? Bắt đầu từ ch�nh bản th�n m�nh. Bạn c� khi n�o nghĩ m�nh đ� được tạo dựng lạ l�ng thế n�o chưa ? Rằng trong bạn c� những điều hữu h�nh v� v� h�nh. Hữu h�nh như th�n x�c c� thể sờ m�, nếm ngửi. V� h�nh như tr� kh�n, linh hồn, tư tưởng, t�nh y�u, ước muốn. Kh�ng ai tr�ng thấy cả, nhưng vẫn hoạt động. Như vậy ở � nghĩa n�o đ�, linh hồn �nhập thể� v�o th�n x�c. Tức l� linh hồn l�m cho th�n x�c sống động v� hợp nhất c�c phần th�n thể với nhau. Chuyển sang Đức Kit�, Ng�i l� Ng�i Vị nhập thể theo đ�ng nghĩa, kh�ng chỉ như linh hồn nhập thể th�n x�c, m� l� Thi�n Ch�a xuống thế l�m người. Ng�i cũng c� phần tr�ng thấy tức bản t�nh lo�i người, c� thể sử dụng như một dụng cụ xoa đầu đứa trẻ, đ�i kh�t, ước muốn như bao người dương thế kh�c. Nhưng cũng c� phần v� h�nh. Đ� l� bản t�nh thần linh của Ng�i. Bản t�nh ấy cũng kh�ng tr�ng thấy được giống như linh hồn mỗi người. Mặc dầu linh hồn hoạt động nhờ th�n x�c. Th�n x�c v� linh hồn kết hợp với nhau th�nh một ng�i vị. Bản t�nh thần linh v� bản t�nh nh�n loại cũng kết hợp mật thiết với nhau m� l�m n�n Ng�i vị Ch�a Gi�su, nhưng một c�ch ho�n hảo v� c�ng. Ng�i vị Ch�a Gi�su Kit� l� Ng�i Vị Con Một Thi�n Ch�a hằng sống. Thi�n Ch�a thật v� l� người thật.

Như vậy, ch�ng ta được sửa soạn để đọc lại Ph�c �m của th�nh Gioan. Ng�i kết th�c cuốn s�ch của m�nh bằng những lời t�m tắt những chi Ch�a đ� l�m ở trần gian: �Cả thế giới chẳng đủ chỗ chứa hết c�c s�ch viết ra về Ng�i� (Ga 21,25). Tuy nhi�n ch�ng ta c� thể chia c�c lời n�i việc l�m kh�c nhau của Ch�a Gi�su ra th�nh ba khối: Ng�i th�nh h�a, dậy dỗ v� điều h�nh. Ng�i th�nh h�a bởi v� Ng�i l� Đấng Cứu Độ. Dạy dỗ bởi v� Ng�i l� t�n sư, v� điều h�nh bởi v� Ng�i l� ho�ng đế. N�i c�ch kh�c Ch�a ch�ng ta l� Tư Tế, Ti�n Tri v� Vương Đế của to�n thể nh�n loại.

Trước hết Ng�i l� t�n sư dạy dỗ ch�ng ta. Ng�i ch�nh l� sự thật, l� Thi�n Ch�a. Như vậy Ng�i l� sự thật thần linh, tuyệt đối v� kh�ng thể sai lầm. Ng�i tuy�n bố c�ng khai: �Ta l� sự thật�. Lần đầu ti�n trong lịch sử nh�n loại sự thật đồng h�a với ng�i vị. Từ ng�n xưa đến l�c ấy, v� từ l�c ấy về sau, c�c vị triết gia chỉ c� thể n�i: �Đ�y l� học thuyết của t�i, đ�y l� hệ thống tư tưởng của Aristote, của Platon, của Karl Max�. Những l� tưởng n�y dầu sao vẫn ở b�n ngo�i t�c giả chứ kh�ng phải l� ng�i vị của t�c giả. N�i chung n� ho�n to�n c� t�nh chất trừu tượng. Cho n�n chẳng ai y�u mến n�, cũng như chẳng ai y�u mến c�c l� thuyết h�nh học, to�n học, si�u h�nh. Ch�n l� phải l� một nh�n vật để người ta y�u mến, t�n thờ, Ch�a Gi�su n�i r� Ng�i l� ch�n l�. Chẳng ai d�m tuy�n bố m�nh l� ng�i vị h�a của sự thật. Đức Phật v� c�c vị kh�c truyền b� gi�o thuyết t�ch biệt khỏi ng�i vị của m�nh. Nhưng nơi Ch�a Gi�su Ch�n l� v� ng�i vị l� một. Kh�ng c� sự thật n�o b�n ngo�i Ch�a Gi�su, Ng�i l� sự thật. Do đ� chẳng ai n�i: �T�m mối ph�c thật l� cốt yếu của gi�o l� Ch�a Gi�su�, n�i như thế l� kh�ng ch�nh x�c. Chẳng c� chi được rao giảng, dạy dỗ, đề nghị m� ở b�n ngo�i ng�i vị Ch�a Kit�. Bởi lẽ mọi đường lối, mọi hệ thống đều m�c nguồn mạch nơi Ch�a Cứu Thế. Bất cứ ai kh�c chỉ l� t�n hiệu. Ng�i mới l� nội dung l�ng mạn như t�nh y�u. Tất cả mọi ch�n l�, triết học, thần học, khoa học, nghệ thuật, luật khoa đều ở nơi Ng�i, Ng�i l� sự kh�n ngoan, Ng�i l� tất cả vẻ đẹp nghệ thuật, l� mọi khoa học. Nơi Ng�i l� đại học cho mọi m�n th�nh khoa cũng như ph�m tục. Mọi kiến thức tụ xoay quanh Ng�i. T�m lại Ng�i l� ch�n l� ch�ng ta y�u mến.

Liệu bạn thực sự tin rằng ch�n l� thần linh n�y đ� đến tr�i đất, rao giảng v�i lời rồi để cho gi� biển Galil�a thổi bay đi ? Thật l� nghịch l� khi tin rằng Đấng chỉ viết một lần trong đời, m� lại viết tr�n c�t, Đấng chẳng bảo ai viết, lại c� � định rằng sự thật của Ng�i chỉ gồm trong v�i trang giấy cho cộng đồng b� nhỏ t�n hữu ti�n khởi v� chỉ cho họ m� th�i, do v�i m�n đệ hai mươi năm sau khi Ng�i chết. V� cũng kh�ng th�u thập th�nh bản văn ch�nh thức cho tới ba trăm năm sau ? Cho rằng những sự thật đ� l� mạc khải v� được linh hứng đi nữa, v� t�i tin v�o n�, tuy�n xưng n�, đọc n� h�ng ng�y. Nhưng cho ph�p t�i tuy�n bố rằng kh� m� nghĩ được những s�ch n�y chẳng được viết ra cho đến khi Hội Th�nh, Th�n thể Mầu nhiệm của Ng�i, đ� được th�nh h�nh v� lan rộng khắp đế quốc La M�, sẽ l� phương tiện duy nhất truyền b� sự thật. Nếu Ng�i kh�ng d�ng phương tiện ấy bảo đảm vững chắc c�c ch�n l� qu� th�nh thiện, qu� cao si�u đến nỗi Ng�i phải hy sinh t�nh mệnh cho ch�ng, th� người ta c� thể cho rằng ch�ng chẳng đ�ng gi� g� đối với Ng�i. Hơn nữa nếu Ng�i kh�ng k�o d�i ch�n l� cho tới ng�y nay, th� c� thể qủa quyết Ng�i kh�ng phải l� Thi�n Ch�a. Cho n�n ch�ng ta phải tin rằng: hoặc l� ch�n l� kh�ng sai lầm của Ch�a Gi�su Kit� hiện thời đang sống động, đang sẵn s�ng cho nh�n loại đ�n nhận. Hoặc Ng�i kh�ng l� Thi�n Ch�a. Bổn phận ch�ng ta l� t�m ra ch�n l� thần linh vĩnh cửu ấy. �i lạy Ch�a Gi�su, xin h�y đến kh�ng phải với sự thật đ� chết, m� l� với ch�n l� đang sống, đang thở v� đang n�i với ch�ng con v� to�n thể lo�i người tr�n tr�i đất n�y. Ch�n l� của Thi�n Ch�a đưa dẫn thế giới từ b�ng tối mịt m� tới �nh s�ng ch�i lo�. Lạy Ch�a xin h�y đến, với sự thật, ngay cả Ng�i phải d�ng bản t�nh nh�n loại để th�ng truyền, như Ng�i đ� kh�ng d�ng trong những ng�y qua.

Thứ hai, Đức Kit� l�m đầy đủ chức vụ l� vua hay vương đế. Như l� vua, Ng�i l� nguồn mạch mọi quyền b�nh. Ngo�i chức vụ l� Th�y dạy, l� sự thật, Ng�i c�n nhiệm vụ loan truyền sự thật với thẩm quyền: thẩm quyền ấy l� chức vị vương đế của Ng�i. Như Con Thi�n Ch�a Ng�i tuy�n bố: �Mọi quyền năng tr�n trời dưới đất đ� được ban cho Th�y� (Mt 28,18). Biển v� gi� phải v�ng lời Ng�i. Khi Philat� hu�nh hoang về quyền b�nh của �ng ta c� thể tha hoặc kết �n Ch�a Gi�su (c�c nh� độc t�i thường n�i kiểu đ�) th� Ch�a Gi�su nhắc nhở �ng: ��ng chẳng c� quyền g� tr�n t�i, nếu từ tr�n kh�ng ban cho� (Ga 19,11). Kh�ng thể tin được rằng quyền b�nh n�y, quyền thay đổi l�ng người, thay đổi thế gian lại tắt ng�m với c�i chết ? Ch�ng ta đang sống trong một thế giới m� quyền b�nh giả tạo đ�i buộc ch�ng ta phục t�ng, m� � kiến chung của thi�n hạ l�m ch�ng ta cho�ng v�ng, m� quyền b�nh c�c quốc gia x�m phạm mọi quyền lợi c� nh�n, th� ch�ng ta cần một ai đ� nhắc nhở cho c�c Philat� t�n thời biết c� một quyền b�nh ở tr�n cao. Ch�ng ta c� ch�n vạn quyền b�nh n�i với ch�ng ta điều chi l� đ�ng khi thế gian đ�ng. Nhưng ch�ng ta cần Ch�a Gi�su sống động h�m nay chỉ cho ch�ng ta điều phải lẽ khi thế gian sai lầm. �i lạy Ch�a Kit�, xin h�y đến với quyền b�nh của Ng�i. Xin giải ph�ng ch�ng con khỏi mọi k�m kẹp, ngay cả phải sử dụng đến bản t�nh nh�n loại l�c n�y như Ch�a kh�ng d�ng những ng�y qua.

Thứ ba, Ch�a Kit� Gi�su l�m tr�n chức vụ tư tế hay Đấng Cứu Chuộc. V� Ng�i l� Đấng th�nh h�a ch�ng ta. Khi Ng�i sống tr�n h�nh tinh n�y, Ng�i chữa l�nh kh�ng những phần x�c, m� cả phần hồn. Những người mắc bệnh bại liệt, m� qu�, Ng�i đều cho được bước đi, nh�n thấy �nh s�ng, thậm ch� kẻ chết được sống lại. Ng�i c�n tẩy sạch linh hồn, đuổi quỷ dữ �m ảnh người ta. Khi đồng h�a với sự thật, với quyền b�nh th� Ng�i cũng đồng h�a với sự th�nh thiện nơi bản th�n m�nh. �Ta l� sự sống�. V� sự sống kh�ng những thể x�c, m� c�n thi�ng li�ng, tinh thần, th�nh thiện nữa, Ng�i đến tr�i đất như l� mối d�y li�n kết giữa Thi�n Ch�a v� lo�i người. Con người th� tội lỗi. Thi�n Ch�a th�nh thiện. Nhưng Người vừa l� Thi�n Ch�a thật vừa l� người thật, cho n�n l� trung gian giữa trời v� đất. Đ�y l� � nghĩa của chức vụ Ch�a Kit� l� tư tế, sự nối kết giữa Thi�n Ch�a v� nh�n loại, mang Thi�n Ch�a đến cho nh�n loại v� mang nh�n loại l�n c�ng Thi�n Ch�a.

Thật v� l� khi nghĩ rằng Thi�n Ch�a đến trần gian để tha thứ, để th�nh h�a ch�ng ta, để n�ng ch�ng ta l�n một mức sống cao hơn m� lại để mặc ch�ng ta hiểu biết một v�i trang Kinh th�nh, một v�i b�i h�t, kh�c ca để đạt tới mức sống thần linh. Liệu c�c Maria Macđala của đường phố b�y giờ c� từ chối sự tha thứ m� người phụ nữ th�nh Macđala ng�y xưa bước v�o nh� �ng Simon với b�nh thuốc thơm ? Liệu những kẻ v� vọng, ch�n nản, rượu ch�, dữ tợn, tr�c t�ng m�i m�i sẽ kh�ng được thứ tha v� Ch�a Kit� qu�n kh�ng k�o d�i quyền năng tha thứ của Ng�i cho tới ngay nay ? Liệu c�c kẻ nặng chĩu v� q�a khứ hư hỏng kh�ng thể gỡ m�nh ra khỏi nết xấu v� nghĩ rằng Ch�a Kit� thuộc về qu� khứ kh�ng gi�p đỡ m�nh được chi chăng ?

V� l� do n�y n�n một số người nghĩ rằng Ch�a ch�ng ta phải lưu lại tr�n tr�i đất, nhưng Thi�n Ch�a biết r� hơn. Ng�i n�i: �Th�y ra đi th� c� lợi cho anh em hơn, v� nếu Th�y c� ra đi, th� Đấng bảo trợ mới đến với anh em� (Ga 16,7), để trả lời cho những ai muốn Ng�i ở lại m�i m�i tr�n tr�i đất. � Ng�i muốn n�i l� như thế n�y. Nếu Ng�i ở lại vĩnh viễn th� ch�ng ta chẳng bao giờ được gần với Ng�i hơn l� tiếp x�c b�n ngo�i: nắm tay, �m h�n, nghe tiếng n�i � Những cảm gi�c đ� thấp so với sự th�n mật Thi�n Ch�a muốn tỏ ra với c�c linh hồn. V� c�c linh hồn kh�t khao kết hợp với Thi�n Ch�a. Cho n�n Ng�i về trời để sai thần tr� của Ng�i xuống ở với ch�ng ta lu�n m�i th� tốt đẹp hơn nhiều. L�c ấy Ng�i kh�ng chỉ l� một gương mẫu để ch�ng ta bắt chước, nhưng c�n l� sự sống đ�ch thực để ch�ng ta sống. T�m tr� của Ng�i sẽ l� t�m tr� của ch�ng ta, đời sống của Ng�i l� đời sống ch�ng ta !

Những điều n�i tr�n l� chắc chắn. Ch�ng ta sống xa Ng�i tới hơn hai ng�n năm kh�ng phải l� điều bất hạnh về kh�ng gian v� thời gian. Hơn nữa hiện l�c n�y ch�ng ta c� nhu cầu về Ng�i hơn bao giờ hết, c�n hơn cả c�c người đồng thời với Ng�i. T�i sẽ nghi ngờ về thần t�nh của Ng�i, nếu Ng�i kh�ng vượt được cản trở của năm th�ng v� nơi chốn, m� tưới gội ơn l�nh cho ch�ng ta h�m nay. Những ơn m� Ng�i đ� ban cho cư d�n Galil� v� Giuđ�a cũng phải được sẵn s�ng cho London, New York, Matcơva. Cho c�c người chăn chi�n ở Texas cũng như ở Belem. Cho c�c ngư phủ ở Massachusetts cũng như ở Capharnaum ! Nếu Đức Kit� chỉ c�n l� tưởng niệm về một nh�n vật đ� sống, chịu khổ nạn v� chết, nh�n vật bỏ mặc ch�ng ta mồ c�i, th� ch�ng ta n�n qu�n khuấy đi l� hơn. Nếu đạo c�ng gi�o chỉ ho�i niệm đến một t�n sư đ� giảng dạy, cai trị v� th�nh h�a c�ch đ�y hơn hai ng�n năm rồi để lại v�i d�ng tiểu sử do người kh�c viết th� ch�ng ta n�n lờ đi c�ng sớm c�ng tốt ng� hầu t�m kiếm một thần th�nh kh�c.

Nhưng Đức Kit� thực sự đang sống, đang hiện diện như Ng�i đ� n�i: �N�y đ�y Th�y ở c�ng anh em cho đến tận thế�. Vấn đề của ch�ng ta l� l�m thế n�o t�m ra Ng�i ? T�m ra Ng�i đang ở đ�u h�m nay ? C�u trả lời kh�ng kh� khăn. Ch�ng ta h�y khởi sự qua sự kiện Ng�i dậy dỗ, th�nh h�a v� cai trị đầu ti�n qua bản t�nh nh�n loại của Ng�i, được Đức Maria mang thai bởi quyền năng Ch�a Th�nh Thần Ng�i giảng dạy qua th�n x�c được mẹ Ng�i ban cho. Ng�i cai trị qua th�n x�c Đức Mẹ đ� dưỡng nu�i. Ng�i th�nh h�a qua x�c ph�m Đức Mẹ đ� d�ng l�n Thi�n Ch�a tr�n thập tự để cứu chuộc thế gian.

Khi thấu hiểu như vậy, t�i sẽ kh�ng ngạc nhi�n về những đường lối Ng�i tiếp tục sống v� hoạt động qua mọi thời gian v� kh�ng gian. N�i r� hơn qua một th�n thể kh�c. Th�n thể n�y kh�ng c�n t�nh chất vật l� hay x�c th�n m� Ng�i nhận được từ Đức Maria nữa. Nhưng một th�n thể x� hội v� m�u nhiệm m� Ng�i lấy từ cung l�ng nh�n loại cũng được rợp b�ng bởi c�ng Th�nh Thần Ch�a. Như vậy, Ng�i đ� dạy dỗ cai trị, th�nh h�a bằng th�n x�c hữu h�nh tại Palestine, th� h�m nay Ng�i c�n tiếp tục h�nh động như vậy qua một th�n x�c x� hội l� Hội Th�nh m� Ng�i đổ Thần Kh� của m�nh xuống v� vẫn cai trị như thủ cấp của th�n thể. Nếu Ng�i gởi Thần kh� v�o th�n thể n�y, nh�n loại phải gọi n� l� th�n m�nh mầu nhiệm của Ch�a Kit�.

Cho n�n, kh�t khao được hiệp nhất với Ch�a Kit� kh�ng thể thỏa m�n bằng s�ch vở, b�i giảng, th�nh thi, th�nh vịnh, b�i ca, m� c�n bằng điều chi căn bản hơn. Nếu ch�ng ta tin rằng Ng�i chỉ l� k� ức th� t�i kh�ng kh�t khao Ng�i. T�i biết điều t�i kh�t khao v� điều t�i kh�ng kh�t khao. T�i kh�ng kh�t khao một sự thật đ� chết từ 21 thế kỷ qua. Những điều viết trong c�c s�ch của bạn, trong s�ch triết l� Arist�te, Platon l�m thỏa l�ng bạn chẳng qua được một tiếng đồng hồ rồi hết. Điều t�i kh�t khao l� một sự thật c� lưỡi sống động v� linh hoạt. Điều t�i kh�t khao l� một quyền năng v� sức mạnh tr�n t�i. Quyền năng đối xử với thần d�n như những chi�n cừu y�u dấu m� kh�ng uy quyền n�o được đổ xuống cho đến khi người thụ hưởng n�i với bạn như Ph�r� n�i với Ch�a Gi�su: �Lạy Th�y, Th�y biết con y�u mến Th�y, y�u mến Th�y, y�u mến Th�y tr�n hết mọi sự�.

T�i khao kh�t trở n�n tốt hơn trong � nghĩa được th�nh h�a, chứ kh�ng trong � nghĩa t�m l�. T�m l� kh�ng l�m ai tốt hơn về lu�n l�. Bởi v� nỗ lực một m�nh kh�ng ai gi�p đỡ. T�i kh�ng muốn sự th�nh h�a hời hợt b�n ngo�i thấy an t�m trong bụng, m� l� thứ th�nh h�a tha thứ tội lỗi cho t�i. L�c n�y, �i ! Lạy Ch�a Gi�su, con muốn đời sống Ch�a hiện diện trong con, ng� hầu con sống nhưng kh�ng phải con m� l� Ch�a sống trong con. Con chỉ l� ph�m nh�n. Qu� ph�m nh�n, nhưng con ước ao l� kẻ chia sẻ bản t�nh thần linh của Ch�a. Chỉ như vậy mới l� th�nh h�a. Nếu như ai hỏi t�i l�m thế n�o để được hạnh ph�c, t�i sẽ trả lời phải c� ba điều kiện:

Một l�, kh�n ngoan vượt xa mọi kiến thức bất to�n của tr�i đất. Hai l�, quyền năng mạnh mẽ hơn từng người v� mọi người hiệp lại. Ba l�, t�nh y�u nếu cần chết th� chết để cứu độ ch�ng ta khi ch�ng ta thất bại. Ba điều kiện n�y đều c� mặt trong Đức Kit�, Đấng l� ch�n l� vĩnh cửu, l� quyền b�nh thần linh v� l� t�nh y�u tinh tuyền.

Ch�n l� của Ng�i sẽ kh�ng thần th�nh hơn ch�n l� của Đức phật, nếu n� chỉ l� mấy mảnh kinh th�nh do v�i người viết lại sau c�i chết của Ng�i. Quyền năng v� uy t�n của Ng�i kh�ng thi�ng li�ng hơn uy t�n của Abraham Lincoln nếu n� kh�ng phong ph� hơn v�i d�ng tiểu sử. V� t�nh y�u của Ng�i kh�ng th�nh thiện hơn l�ng y�u của Socrates nếu tội lỗi của ch�ng ta b�y giờ kh�ng được tha thứ như Ng�i đ� thứ tha cho Maria Macđala v� người trộm l�nh. Nếu Ng�i kh�ng k�o d�i sự thật, quyền b�nh v� sự th�nh thiện của m�nh đến b�y giờ cho ch�ng ta, th� Ng�i chẳng tốt l�nh ch�t n�o, v� nếu Ng�i kh�ng thể thực hiện như vậy, th� Ng�i chẳng l� Thi�n Ch�a.

Điều đ� kh�ng thể được, v� Ng�i ch�nh l� Thi�n Ch�a ch�n thật. Ng�i ban cho ch�ng ta sự thật, quyền năng v� sự sống của m�nh trong thế kỷ 20 y như những thế kỷ trước. Nhưng l�m c�ch n�o ? Giống hệt như Ng�i đ� thực hiện khi xưa qua bản t�nh nh�n loại của Ng�i. Khi bạn viết l�ch c� phải c�nh tay, b�n tay bạn l� dụng cụ hữu h�nh cho tr� kh�n v� h�nh của bạn kh�ng ? Ng�i cũng vậy nhưng trong đường lối ho�n hảo hơn v� c�ng. Ng�i l� Thi�n Ch�a đang dậy dỗ, cai trị v� th�nh h�a ch�ng ta qua bản t�nh nh�n loại của m�nh. Bản t�nh n�y cũng l� dụng cụ hữu h�nh của bản t�nh thần linh v� h�nh. Trong ng�n ngữ b�nh d�n, bạn xem thấy th�n x�c Ng�i, nhưng bạn thực chất được dạy bảo v�ng lời v� tha thứ bởi Thi�n Ch�a trong Đức Kit�.

Ch�a ch�ng ta đ� từng tuy�n bố Ng�i sẽ mặc lấy một th�n thể mới v� qua th�n thể đ� Ng�i tiếp tục kết hiệp với ch�ng ta cho đến tận c�ng thời gian. Chắc chắn n� kh�ng phải l� th�n x�c vật l� như th�n x�c Mẹ Maria sinh ra. Th�n x�c ấy hiện đang được vinh hiển ngự b�n hữu Đức Ch�a Cha. Ng�i n�i đến một loại th�n thể kh�c. Nếu bạn coi trong từ điển, bạn sẽ thấy chữ �th�n thể� c� hai nghĩa: nghĩa vật l� v� nghĩa tập hợp. Nghĩa cụ thể vật l� gồm c�c cơ quan, m�u huyết v� x�c thịt. Linh hồn l�m sống động th�n x�c n�y. Nghĩa thứ hai l� một nh�m người c�ng một lợi �ch, tư duy. Họ cũng họp th�nh một thực thể. Th� dụ. Thực thể ch�nh trị, văn h�a, gi�o dục. Thực thể ch�nh trị c�n c� nghĩa l� quốc gia, văn h�a l� một nh�m sắc tộc, gi�o dục l� c�c gi�o sư, gi�o vi�n của một trường học� sự hợp nhất n�y chỉ c� nghĩa tinh thần m� th�i, tức � chỉ con người gom lại với nhau. Tuy nhi�n, th�n thể mới của Ch�a Gi�su kh�ng phải như vậy. N� kh�ng do � muốn người ta quy tụ v� li�n kết với Ch�a Gi�su. N� được thần kh� từ trời thiết lập. Thần kh� m� Ng�i sai đến khi Ng�i rời xa tr�i đất. Dưới đ�y t�i xin liệt k� 7 điểm m� Ng�i n�i về th�n thể mới của m�nh, ngo�i c�c điểm kh�c:

1/ Người tuy�n bố với lo�i người rằng để l�m th�nh vi�n của th�n thể n�y, người ta phải sinh lại. Dĩ nhi�n kh�ng qua sinh nở vật l� được nữa bởi v� sinh nở phần x�c sẽ l�m cho ch�ng ta trở n�n con ch�u �ng Adong. Sinh nở l�m th�nh vi�n của Hội Th�nh l� qua Thần kh� v� nước của ph�p Th�nh tẩy. N� biến đổi ch�ng ta th�nh con c�i Thi�n Ch�a.

2/ Sự li�n kết ch�ng ta với th�n thể mới n�y v� với Ng�i kh�ng phải l� h�t th�nh ca, th�nh vịnh d�ng k�nh Ng�i, cũng kh�ng phải tiệc t�ng, ch� ch�n t�n vinh Ng�i, cũng kh�ng phải dạ hội �m nhạc m� l� qua sự chia sẻ cuộc sống của Ng�i: �Ta l� c�y nho, c�c con l� ng�nh nho� C�c con phải sống trong ta, v� ta trong c�c con� (Ga 15,5).

3/ Th�n thể mới của Ng�i c� t�nh hữu cơ như một hữu thể sống động. Đầu ti�n l� nhỏ b� như Ng�i m� tả �Giống như một hạt cải�, nhưng n� sẽ lớn l�n dần th�nh vĩ đại v� phức tạp cho đến ng�y tận thế, Ng�i n�i: �Trước hết c�y l�a mọc l�n, rồi trổ đ�ng đ�ng, v� sau c�ng th�nh b�ng l�a nặng chĩu hạt� (Mc 4,28-29).

4/ Một ng�i nh� b�nh thường th�nh h�nh từ b�n ngo�i v�o trong, cứ th�m gạch ng�i, vi�n nọ xếp tr�n vi�n kia: C�c tổ chức, hội đo�n lớn mạnh nhờ người n�y th�m người kh�c, tức từ ngoại vi v�o trung t�m. Ngược lại, th�n thể của Ng�i th�nh h�nh từ b�n trong như một b�o thai rồi lớn dần th�nh người. Ng�i nhận dược sự sống từ Đức Ch�a Cha v� ch�ng ta từ Ng�i. Ng�i diễn tả n� thế n�y: �Ng� hầu ch�ng trở n�n một trong ch�ng ta, như lạy Cha, Cha ở trong con v� con ở trong Cha� (Ga 17,21).

5/ Ng�i tuy�n bố chỉ một th�n thể. Nếu c� nhiều th� Ng�i l� một qu�i vật tinh thần với nhiều đầu, nhiều th�n x�c, nhiều ch�n tay. V� để g�n giữ hợp nhất Ng�i sẽ l� chủ chăn, Đấng chăn dắt cả chi�n con lẫn chi�n mẹ. �Chỉ c� một đ�n chi�n v� một người chăn� (Ga 10, 16).

6/ Th�n thể mới của Ng�i kh�ng xuất hiện c�ng cộng cho đến lễ 50, khi Ng�i sai Th�nh Thần ch�n l� đến: �Ng�i chỉ đến với ch�ng con khi th�y sai Ng�i� (Ga 16,7). Như vậy bất cứ c�i g� khởi sự 24 giờ sau ng�y lễ 50 hoặc 24 giờ trước đ�y sẽ chỉ l� tổ chức tự quyền, v� chỉ c� thần kh� lo�i người chứ kh�ng c� Thần Kh� của Ch�a Gi�su. N� giống như sợi gi�y điện kh�ng gắn v�o m�y ph�t.

7/ C�u n�i th� vị nhất Ng�i tuy�n bố về th�n thể mới l� n� sẽ bị thế gian gh�t bỏ như thế gian đ� gh�t bỏ Ng�i. Mọi sự thuộc về thế gian th� được thế gian y�u mến. Nhưng mọi sự thuộc về thần linh, thế gian gh�t bỏ: �Bởi v� Th�y đ� chọn anh em ra khỏi thế gian, n�n anh em sẽ bị thế gian ch� gh�t� (Ga 15,19).

Hạt nh�n x�y dựng th�n thể x� hội của Ch�a l� c�c T�ng đồ. Họ l� những chất liệu th� sơ để Ch�a gởi Thần kh� của Ng�i v�o, ng� hầu th�c đẩy họ nhanh ch�ng trở n�n Th�n thể k�o d�i của Ng�i. Họ sẽ đại diện Ng�i khi Ng�i vắng mặt. Đặc quyền rao giảng Tin Mừng cho thế giới được trao cho họ. Như vậy th�n thể mới m� c�c T�ng đồ l� n�ng cốt ch�nh l� c�i t�i của Ng�i sau khi qua đời. C�i t�i n�y k�o d�i ng�i vị Ng�i qua mu�n thế kỷ. Sau đ�y ch�ng ta được nghe những điều lạ l�ng Ng�i tuy�n bố v� th�n thể đ�, nhưng xin lu�n nhớ Ng�i l� t�n sư dạy dỗ sự thật, l� vua v� l� Đấng Cứu Thế hay linh mục thượng phẩm. Tuy nhi�n l�c n�y Ng�i th�ng truyền cho th�n thể mới đầy đủ chức vụ l� tư tế, ti�n tri v� vương đế của Ng�i cho Hội Th�nh. Đấng l� t�n sư tự xưng l� �sự thật� b�y giờ n�i với th�n thể x� hội của m�nh: �Ta sẽ gởi Thần kh� sự thật để dẫn đưa ch�ng con v�o ch�n l�� (Ga 16,8) . Như vậy l� Ng�i đ� đồng h�a m�nh với th�n thể mới, đến nỗi bất cứ ai nghe Hội th�nh n�i l� nghe Ng�i n�i: �Ai nghe c�c con l� nghe Ta, ai khinh dể c�c con l� khinh dể Ta. M� ai khinh dể Ta l� khinh dể Đấng đ� sai Ta� (Lc 10,15). Cho n�n ch�n l� của Hội th�nh l� ch�n l� của Ng�i v� ch�n l� ấy c� t�nh thần linh kh�ng sai lầm được.

Thứ hai, Ch�a ch�ng ta l� Vua cai trị đến mu�n đời: �Mọi quyền năng tr�n trời dưới đất đ� được ban cho Th�y. Vậy anh em h�y ra đi v� l�m cho mu�n d�n trở th�nh m�n đệ Th�y� (Mt 28,18). Quyền năng n�y Ng�i cũng ban cho th�n thể mới của Ng�i đến độ mệnh lệnh của Hội Th�nh cũng l� mệnh lệnh của Ng�i, giới răn của Hội th�nh cũng l� giới răn của Ng�i. Ch�nh Ng�i đ� chuẩn nhận: �Ta hứa c�ng anh em, sự g� anh em r�ng buộc dưới đất, tr�n trời cũng r�ng buộc. Sự g� anh em cởi mở dưới đất, tr�n trời cũng cởi mở.� (Mt 18,18).

Cuối c�ng, Ch�a ch�ng ta l� Thượng tế hay l� Đấng trung gian. Bởi lẽ Ng�i đ� cứu chuộc thế giới về cho Đức Ch�a Cha qua c�i chết v� sự sống lại của Ng�i. Sự th�nh thiện v� quyền năng th�nh h�a n�y b�y giờ Ng�i cũng trao lại cho Gi�o Hội, th�n thể mới của Ng�i, qua B� t�ch Rửa tội, qua việc cử h�nh mầu nhiệm sự chết v� sống lại của Đức Kit�, v� qua sự tha thứ � một ơn huệ vĩ đại: �Bất kỳ khi n�o anh em tha tội cho người ta, th� họ được tha. Anh em cầm buộc ai, th� tội họ bị cầm giữ lại� (Ga 20,23). Cốt yếu của th�n thể x� hội n�y l� c�c T�ng đồ. Nhưng Ch�a ch�ng ta đ� gởi Thần kh� của Ng�i đến với họ 50 ng�y sau khi Ng�i phục sinh. Họ giống như những nguy�n tố trong một ph�ng th� nghiệm h�a học. Ch�ng ta biết rằng gần một trăm nguy�n tố hợp th�nh th�n x�c lo�i người. Tuy nhi�n kh�ng l�m cho th�n x�c sống động. Bởi c�n thiếu một nguy�n l� hợp nhất. Đ� l� linh hồn, c�c T�ng đồ tự th�n cũng kh�ng thể cho th�n thể mới của Ch�a Gi�su một sức sống, giống như bao nguy�n tố h�a học kh�ng l�m th�nh một người. C�n cần một Thần kh� thi�ng li�ng v� v� h�nh của Thi�n Ch�a mới l�m n�n Hội th�nh. Thần kh� kết hợp c�c bản t�nh nh�n loại của họ với nhau.

Cho n�n mười ng�y sau khi Ch�a l�n trời, Đấng Cứu Độ vinh hiển mới sai Thần kh� của Ng�i xuống tr�n họ, kh�ng phải dưới h�nh d�ng của một cuốn s�ch m� l� những lưỡi lửa sống động. Khi Thi�n Ch�a thổi hơi v�o một b�o thai th� c�c tế b�o của con người lập th�nh một người c� sự sống. Cũng vậy khi Th�nh Thần đến với tập hợp c�c T�ng đồ như l� th�n x�c mới của Ch�a Kit� th� họ lập th�nh th�n thể x� hội sống động của Ng�i. Ch�a Th�nh Thần hợp nhất c�c T�ng đồ lại th�nh một thực thể duy nhất giữa lo�i người. Kinh th�nh v� Th�nh truyền gọi họ l� Đức Kit� to�n thể hay sự vi�n m�n của Ch�a Kit� Gi�su.

L�c n�y th�n thể mới của Ch�a Gi�su đ� sẵn s�ng xuất hiện trước c�ng ch�ng. Giống như Con Thi�n Ch�a mặc lấy x�c ph�m trong l�ng trinh nữ Maria, được rợp b�ng bởi Ch�a Th�nh Thần, th� th�n thể mới của Ch�a Gi�su th�nh h�nh từ cung l�ng nh�n loại, rợp b�ng bởi Thần kh� th�nh. Cho n�n Ng�i dạy dỗ, cai trị, th�nh h�a khi xưa thể n�o qua nh�n t�nh th� vẫn tiếp tục c�c c�ng việc đ� qua c�c m�n đệ m� Ng�i đ� th�nh h�a. V� bởi v� th�n thể n�y kh�ng c� t�nh vật l� như một người ta, cũng chẳng c� t�nh thuần lu�n l� như một hội b�i c�o, nhưng ho�n to�n thi�ng li�ng v� tinh thần nhờ Th�nh Thần kết hiệp n�n một, cho n�n n� được gọi l� th�n m�nh m�u nhiệm Ch�a Kit�, v� giống như th�n x�c t�i do h�ng triệu triệu tế b�o thiết lập n�n nhưng vẫn l� một, bởi v� n� được linh hồn l�m cho sống động v� một c�i đầu hữu h�nh trụ tr�, một tr� �c v� h�nh điều khiển. Cũng vậy th�n thể mới của Ch�a Gi�su l� do triệu triệu con người thiết lập n�n v� được ph�p rửa tội th�p nhập v�o Ch�a Kit� Gi�su cũng duy nhất l� một, bởi v� n� được Th�nh Thần của Thi�n Ch�a l�m cho sống động, trụ tr� bởi một đầu hữu h�nh v� một bộ �c v� h�nh điều khiển đ� l� Đức Kit� Phục sinh.

Như vậy, Th�n m�nh mầu nhiệm l� ng�i vị Đức Kit� k�o d�i. Ng�i tiếp tục sống b�y giờ qua th�n m�nh đ�. Xin nhớ lại truyện th�nh Phaol�. T�n Do th�i của �ng l� Saol�. C� lẽ c�c người sống tr�n thế gian n�y chưa ai gh�t Đức Kit� bằng Saol�. C�c t�n hữu ti�n khởi khiếp sợ �ng ta v� cầu xin Ch�a gởi ai đ� đến để trừng phạt Saol�. Thi�n Ch�a nghe lời họ van xin v� đ� gởi Phaol� đến để b�ch hại ch�nh �ng. Một h�m, �ng đi trừng phạt c�c t�n hữu Ch�a Kit�, trong l�ng bừng bừng lửa giận gh�t c�c t�n hữu. �ng xin giấy ph�p c�c thượng tế xuống Đamascus để bắt bớ họ, tr�i đem về Gi�rusalem trừng trị. Thời gian l� phỏng v�i năm sau biến cố l�n trời của Ch�a ch�ng ta. L�c n�y th�n x�c Ng�i đ� vinh hiển b�n Ch�a Cha. Bất chợt một luồng �nh s�ng lớn chiếu tr�n Saol�. �ng ng� ngựa rơi xuống đất. Một tiếng n�i lớn từ trời ph�t ra m� �ng nghe r�: �Saol�, Saol� tại sao ngươi bắt bớ ta ?� Saol� hỏi t�n Đấng quyền ph�p: �Thưa �ng, �ng l� ai ?�. Tiếng từ trời đ�p: �Ta l� Gi�su, Đấng Saol� đang bắt bớ�. C�u hỏi l� l�m sao Saol� b�ch hại được Ch�a ch�ng ta đang vinh hiển tr�n trời ? Thanh ni�n Saol� kh�ng l�m g� hơn c�c l�nh tụ độc t�i l�m cho thần d�n m�nh ! Vậy tại sao tiếng từ trời lại n�i: �Saol�, Saol�, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?�.

Kinh nghiệm thường cho hay rằng, khi ai đ� giẫm l�n ch�n bạn, lập tức c�i đầu của bạn mở miệng ph�n n�n, bởi v� ch�n cũng l� một phần của th�n thể. Vậy th� Ch�a Gi�su cũng cho Saol� hay ch�m giết th�n thể Ng�i l� ch�m giết ch�nh Ng�i. Khi Th�n m�nh m�u nhiệm Ng�i bị b�ch hại, th� ch�nh thủ cấp v� h�nh, tức Đức Gi�su Kit�, l�n tiếng phản đối ! Đ� l� phản ứng thường t�nh. Cho n�n Th�n m�nh m�u nhiệm Ch�a Kit� kh�ng chen v�o giữa t�i v� Ch�a Kit�, t�i l� phần th�n thể của Ng�i. Cũng như th�n x�c ph�m trần của Ng�i đứng giữa Maria Macđala v� l�ng thương x�t của Đức Ch�a Trời, hoặc b�n tay của Ng�i chen giữa c�c c�i đầu trẻ em v� lời ch�c l�nh của Ch�a cho ch�ng. Ng�i đến với nh�n loại bằng th�n x�c lo�i người, th� b�y giờ Ng�i cũng đến với ch�ng ta qua Th�n m�nh m�u nhiệm được Thần kh� ban sức sống, đang dậy dỗ, đang cai trị v� đang th�nh h�a nh�n loại, Ng�i c� những khoảnh khắc vinh hiển của ng�y lễ l� kh�c tr�n tần gian. Ng�i c� những gi�y ph�t bị c�c Giuđa kh�c phản bội trong lịch sử. Ng�i c� những thời gian khổ nạn l�c n�y như trong thứ s�u tuần th�nh hai ngh�n năm qua, dưới triều quan Phongxi� Philat�.

Nếu bạn gở mồm hỏi t�i Th�n m�nh Ch�a Gi�su Kit� l�c n�y li�n hệ với t�i ra sao ? T�i sẽ hạnh ph�c trả lời bạn: T�i tin rằng n� l� đền th�nh của t�nh y�u m� t�i l� một vi�n đ� sống động v� Ch�a Kit� l� vi�n đ� g�c tường. N� l� c�y của cuộc đời hằng sống, m� t�i l� c�nh. N� l� Th�n thể Đức Kit� tr�n h�nh tinh từ khi Ng�i về trời, m� t�i l� một tế b�o của th�n thể đ�. Như vậy Th�n m�nh m�u nhiệm của Ch�a đối với t�i cũng thiết th�n như ch�nh bản th�n t�i vậy. Đời sống của Th�n m�nh đ� phong ph� hơn đời sống của ri�ng t�i. Kinh th�nh gọi n� l� hiền th� của Ch�a Gi�su. T�i phải li�n kết với c� d�u n�y mới c� sự sống thần linh, kh�ng li�n kết với c�, t�i chỉ c� sự sống vật l�. Cho n�n từ nay, t�nh y�u của c� l� t�nh y�u của t�i, ch�n l� của c� l� ch�n l� của t�i. T�m tr� của c� l� t�m tr� của t�i. T�i coi như ph�c l�nh Thượng Đế ban cho t�i l� lớn nhất khi được li�n kết với c� d�u của Đức Kit�. Ngược lại đau đớn lớn nhất của t�i l� kh�ng được phục vụ c�. Kh�ng c� c�, t�i chỉ l� gốc c�y cỏ bị nhổ rễ, l� một c�y cột đơn chiếc giữa kẻ chết v� đống đổ n�t bị bỏ qu�n. Với c�, t�i c�ng bố đời sống vĩnh cửu v� kh�ng bao giờ sợ h�i. Từ b�n tay săn s�c của c�, l� dầu thơm kiện cường, ch�c ph�c v� th�nh h�a. Từ ngọn đ�n chầu leo l�t nơi cung th�nh của c�, l� bảo đảm rằng Ch�a Kit� kh�ng bỏ mặc ch�ng ta mồ c�i !

Bạn c� biết trong lịch sử d�n th�nh c� ba nh�n vật được Thi�n Ch�a đổi t�n ? Nhưng chắc chắn bạn biết t�n gi�o được th�nh lập c�ch đ�y một giờ th� kh�ng c� gi� trị. Bởi lẽ t�n gi�o ấy do người trần l�m n�n. Ngay cả một t�n gi�o khởi sự một ng�n ch�n trăm năm trước đ�y cũng kh�ng chắc g� ch�n thật thần linh. T�n gi�o phải khởi sự ngay khi Thượng Đế tạo dựng lo�i người. Bởi v� l�c ấy ch�ng ta c� � tưởng của Đức Ch�a Trời về t�n gi�o, kh�ng phải của t�i hay của bạn. Giả như bạn khảo s�t kỹ lưỡng về t�n gi�o mạc khải, bạn sẽ kh�m ph� ra hai sự kiện: 1/ Thi�n Ch�a ban ph�t l�ng thương x�t cho nh�n loại qua một cộng đồng Ng�i chọn. 2/ Ng�i chỉ định một nh�n vật trụ tr� d�n ri�ng đ� như thủ l�nh v� đại diện của m�nh.

Từ l�c khởi đầu lịch sử Thi�n Ch�a đ� dựng n�n Adong như thủ cấp của nh�n loại, v� như tội của người cha l�m cho to�n thể gia đ�nh xấu hổ, th� trong nghĩa rộng lớn hơn tội của Adong trở th�nh tội của mọi người. Nhưng l�ng thương x�t của Thi�n Ch�a đ� hứa ban cho nh�n loại một Đấng Cứu Thế, sinh bởi một phụ nữ v� sẽ đạp n�t đầu quỷ dữ.

Khi tội �c lan tr�n khắp mặt h�nh tinh, Thi�n Ch�a đ� trừng phạt lo�i người bằng một cơn đại hồng thủy. Tuy nhi�n cứu vớt họ kh�ng phải ban cho mỗi người một phao cứu sinh. Nhưng Ng�i chọn một cộng đồng nhỏ b� l� gia đ�nh �ng Noe, gồm cả thảy l� t�m người. Ng�i đ� chỉ định �ng Noe từ gia đ�nh ấy. Qua cộng đồng x� hội b� t� n�y m� Ng�i hứa ph�c l�nh cho thế giới. Sau n�y, Ch�a lại chọn một người kh�c l� Abram l�m đầu một d�ng giống mới, b�y giờ c� thể gọi l� cộng đồng t�n gi�o, với Abram Ch�a k� kết một giao ước mới: �Trong ngươi mọi sắc d�n tr�n thế giới sẽ được ch�c ph�c� (St 12,3). Đ�y l� lần đầu ti�n trong lịch sử Thi�n Ch�a đổi t�n cho một người, Thượng Đế quyền năng v� ch�n thật đổi t�n �ng Abram th�nh Abraham. T�n n�y c� nghĩa: �L� cha mọi d�n tộc�. Qua �ng kh�ng những d�n tuyển m� cả d�n ngoại đều được ch�c ph�c. Theo th�i tục, đổi t�n một người l� hết sức quan trọng, v� Thi�n Ch�a đ� đổi t�n Abraham để �ng nhớ tương quan của �ng với cộng đồng Ch�a lựa chọn. Tương quan của �ng kh�ng chỉ c� nh�n tức quyền lợi ri�ng của �ng ta với cộng đồng m� c�n c� t�nh chức năng nghĩa l� vai tr� �ng phải thi h�nh trong d�n ch�ng như l� đại diện của Thi�n Ch�a.

Sau khi Abraham chết, vai tr� l�nh đạo d�n ri�ng mới được chuyển sang Isaac, cũng được Thi�n Ch�a chọn, rồi đến Giac�p. Một đ�m vật lộn nghiệt ng� với Thi�n thần Ch�a cho đến hừng đ�ng để thử sức chịu đựng thi�ng li�ng �như một người chiến đấu�. Như đức tin Abraham mạc khải sức mạnh thi�ng li�ng của Thi�n Ch�a, th� Giac�p thắng biểu lộ sức mạnh tinh thần của lo�i người. V� lần thứ hai trong lịch sử Thi�n Ch�a lại đổi t�n một người nữa�. Lần n�y, Ng�i th�m sức mạnh mới cho cộng đồng m� sứ mệnh của n� l� thế giới qua Đấng Cứu Tinh sắp đến. Ch�a n�i với �ng Giacob: �T�n ngươi kh�ng c�n l� Giacob nữa, m� l� Israel� (st 35,10). Muộn về sau, Ch�a chọn M�isen l�m thủ l�nh của d�n ri�ng Ng�i khi n�i: �Ta sẽ nhận c�c ngươi l�m d�n ri�ng của Ta v� Ta sẽ l� Thi�n Ch�a c�c ngươi� (Xh 6,7). D�n ri�ng của Ta ! Một từ kh� nghe đối với d�n ngoại. Người Ai Cập sẽ tố c�o d�n Do Th�i l� thiển cận v� bất khoan dung v� d�m cậy m�nh l� dụng cụ của Đấng Ch� T�n. Qua đ� Ng�i ban ơn l�nh cho tr�i đất ! Nhưng th�i, cứ cho l� như thế đi v� ch�ng ta lưu t�m đến đường lối Thi�n Ch�a, chứ kh�ng phải ganh tỵ của lo�i người. Thi�n Ch�a dựng n�n h�nh tinh n�y của chung mọi người chứ chẳng ri�ng ai ! V� cũng chỉ c� một mặt trời soi s�ng cả tr�i đất.

Sau �ng M�isen l� �ng Gi�su�, rồi đến vua Đavid, c�c ti�n tri v� vua ch�a kế tiếp. Nhưng điều cần lưu � l� Thi�n Ch�a kh�ng hề th�ng ban ơn l�nh của Ng�i cho c� nh�n x�t v� c� nh�n, hoặc cho thế giới n�i chung. Ng�i lu�n ban ph�p l�nh qua một tập thể li�n kết chặt chẽ với Ng�i bằng giao ước m� ch�nh Ng�i chọn người l�m đầu. Trung th�nh hay bất trung, đức độ hay tội lỗi, nhưng định mệnh của d�n tộc t�n gi�o n�y kh�ng hề sai lầm. Thi�n Ch�a lu�n hiện diện với dụng cụ m� Ng�i đ� tuyển chọn. Mặc dầu d�n tộc ấy l�m chi, ngay cả n� rơi v�o thờ ngẫu tượng v� một v�i người l�nh đạo ăn ở tội lỗi, d�n ch�ng ưa th�ch vui th� x�c thịt l�m cho sinh hoạt k�m hiệu qủa, th� � định của Thi�n Ch�a vẫn tiến bước v� thắng thế, v� như người ta thường n�i: �Một m�nh Thi�n Ch�a mới c� thể viết thẳng h�ng những d�ng chữ cong queo�. Bạn sẵn s�ng thấy rằng lời quan trọng nhất trong Cựu ước l� lời chỉ về tập thể t�n gi�o m� Thi�n Ch�a đ� chọn l�m d�n ri�ng m�nh, với người đứng đầu do ch�nh Ng�i chỉ định, v� qua đ� Thi�n Ch�a sẽ đến cứu độ lo�i người khỏi tội. Tiếng Do th�i cổ l� qahal.

Chừng hai trăm năm trước Ch�a Gi�ng Sinh, người Do Th�i ph�n t�n khắp thế giới Hy Lạp để sinh sống, cho n�n việc dịch Kinh th�nh từ tiếng Do th�i sang tiếng Hy Lạp l� cần thiết. Bản dịch n�y gọi l� bản 70 v� tương truyền do 70 người soạn ra. Khi đến chữ qahal họ kh�ng biết dịch l�m sao. N� chỉ một cộng đồng hữu h�nh nhưng v� h�nh trong Thần kh� của Thi�n Ch�a. Thần kh� n�y coi s�c v� bảo vệ n�. Chữ qahal d�ng trong cựu ước l� 96 lần. Vậy những nh�n vật th�ng th�i n�y đ� dịch n� sang tiếng Hy Lạp l� Ecclesia một từ quan trọng để chỉ một tập thể vừa t�n gi�o vừa trần tục của Thi�n Ch�a.

Cuối c�ng th� Thi�n Ch�a đến cứu d�n Ng�i khi thời gian đ� vi�n m�n, Đấng m� c�c ti�n tri kh�ng ngừng n�i đến sẽ sinh ra tại l�ng nhỏ Bethlehem, chịu thai bởi một trinh nữ, th� nay xuất hiện như một Thi�n Ch�a trong h�nh dạng con người. Đ� l� Ch�a ch�ng ta, Đức Gi�su Kit�, Cứu tinh của nh�n loại. Ng�i sinh ra giữa l�ng qahal hay Ecclesia nhưng l�m cho n� n�n vẹn to�n v� ho�n hảo. Tuy nhi�n, trước khi thực hiện chương tr�nh đ�, nh�n loại phải nhận ra Ng�i l� ai ? L� đấng t�c động mạnh mẽ v�o lịch sử thế giới, chẻ n� ra l�m hai mảng.

Biến cố xảy ra ở th�nh phố Cesarea � Philipph�, một th�nh phố nửa d�n ngoại, nửa t�n gi�o, khi Đức Gi�su, ch�a tể vũ trụ, dừng ch�n để đặt một c�u hỏi � c�u hỏi quan trọng nhất trong đời Ng�i: Thi�n hạ n�i con người l� ai ? Họ nghĩ Ng�i l� chi ? (Mt 16,13). Xin lưu � cụm từ �thi�n hạ n�i ?� N� l� c�u thăm d� t�n gi�o xem � kiến chung của thi�n hạ về Ng�i hoặc giải th�ch c� nh�n về c�c kinh nghiệm của người ta khi gặp Ng�i. �Người ta n�i chi� đ�i hỏi một c�u tuy�n xưng, v� n� đ� g�y n�n rất nhiều lẫn lộn: kẻ th� bảo l� Gioan Tẩy Giả, người kh�c lại bảo l� Elia, hay Gier�mia, hay một trong c�c ti�n tri thời xưa sống lại� (Mt 16,14). To�n l� những phỏng đo�n th� thiển của c�c kẻ dốt n�t ngu xi. Chẳng c� hợp nhất, chẳng c� chắc chắn, chẳng c� đồng t�m nhất tr�, điều m� Thi�n Ch�a qu� trọng. H�y trao ph� b� mật bản t�nh thần linh của Ng�i cho c�c viện thăm d�, cho đ�m đ�ng v� cho c�c th�ng phiếu bạn sẽ nhận được kết qủa l� trăm � kiến tr�i ngược v� lộn xộn. Người n�y phủ nhận điều kẻ kh�c tuy�n bố. Ch�a ch�ng ta chỉ tỏ th�i độ y�n lặng, khinh bỉ trước những � kiến lộn xộn đ�.

B�y giờ Ch�a thu hẹp những người được hỏi � kiến từ đ�m đ�ng xuống một nh�m nhỏ, từ số lượng xuống chất lượng. Ng�i hỏi những linh hồn th�ng th�i hơn, những thượng viện, ban cố vấn, nghị viện, q�i tộc. Ng�i hỏi họ: �C�n c�c anh, c�c anh bảo Th�y l� ai ?� (Mt 16,13). C�c anh l� ban cố vấn của th�y, l� những kẻ theo th�y, kh�ng phải thi�n hạ, nhưng ch�nh c�c anh�. Tuy nhi�n, 12 t�ng đồ cũng kh�ng trả lời. Tại sao họ giữ im lặng ? C� lẽ bởi v� nếu tất cả c�ng n�i, sẽ lại l� lộn xộn kh�ng hơn g� đ�m đ�ng. Giả dụ một t�ng đồ n�i thay cho c�c bạn. Họ sẽ đặt nghi vấn �ng ta lấy quyền năng ở đ�u để n�i ? Cho n�n kh�ng ai d�m ph�t biểu nh�n danh m�nh. Họ biết từ th�m t�m c�u trả lời phải l� sự thật tuyệt đối của Thi�n Ch�a, vậy nếu chỉ dựa tr�n � kiến đa số th� kh�ng chắc g� l� � kiến của Thi�n Ch�a, do đ� chưa chắc g� l� sự thật tuyệt đối.

Trường hợp n�y th� � kiến c� nh�n cũng giống như � kiến tập thể. � kiến của ban cố vấn cũng kh�ng hơn � kiến của một th�nh vi�n. Xưa nay ở tr�n đời c� mấy khi thi�n hạ đồng � được với nhau ? Chỉ cần hai người đ� c� chia rẽ. Cho n�n đường lối hay nhất l� li�n hiệp � kiến. Sự li�n hiệp phỏng đo�n n�y giống như v�ng xoắn của c�c quần đảo. N� l� những h�n đảo nhỏ t�ch rời nhau, chỉ c� mặt nước l� xo�y chung quanh ch�ng. Trong trường hợp c�c t�ng đồ mặt nước chung l� kh�ng kh� bi quan, kh�ng kiếm được c�u trả lời ch�nh x�c. Họ chỉ li�n kết với nhau bằng c�c t�n tưởng tượng: m�n đệ Ch�a, kh�ng c� đại diện ch�nh thức n�i thay, kh�ng c� l�nh đạo, kh�ng c� quyền b�nh, chưa c� thủ l�nh (v� Ch�a chưa chỉ định ai). Cho n�n chưa c� đo�n kết th�nh một. Một th�n thể kh�ng đầu l� qu�i vật, d� l� th�n thể vật l�, ch�nh trị hay t�n gi�o.

Bỗng dưng một người bước ra ph�a trước. C� lẽ do Thần linh th�c đẩy hơn l� s�ng kiến nh�n loại. �ng ta lu�n đứng đầu trong danh s�ch c�c t�ng đồ. Thực tế trong T�n ước t�n �ng được kể tới một trăm ch�n mươi lăm lần, trong khi tất cả c�c t�ng đồ kh�c gộp lại chỉ c� một trăm ba mươi lần. �ng cũng l� người duy nhất, ngo�i Đức Ch�a Cha, m� Ch�a Gi�su kết hiệp mật thiết đến độ gọi chung t�n �ch�ng ta�. Sự kiện thứ ba về �ng ta trong Ph�c �m l� Thi�n Ch�a đ� đổi t�n cho. Đ�y l� lần đổi t�n thứ ba trong lịch sử. V� như vậy bạn c� thể đo�n ra rằng với Abraham v� Giacob, Thi�n Ch�a đ� th�m điều g� đ� mới v� ho�n hảo cho qahal hay Ecclesia của Ng�i. T�n cũ của vị t�ng đồ đ� l� Simon, con �ng Giona. Một năm rưỡi trước đ�y khi gặp �ng lần đầu ti�n, Ch�a n�i: �Anh l� Simon, con Giona, b�y giờ anh sẽ được gọi l� Cephas nghĩa l� đ� tảng. Như vậy Ch�a Gi�su đ� đổi t�n cho �ng từ Simon sang Cephas, Capha (Ph�r�) đ� tảng. Trong tiếng Anh ch�ng ta kh�ng c� được � nghĩa tế nhị của t�n Ph�r�. Bởi lẽ t�n Ph�r� kh�c với từ rock (tảng đ�). Nhưng nguy�n văn Aramic, ng�n ngữ m� Ch�a Gi�su sử dụng l�c ấy, th� Cephas l� t�n mới cho Simon, mộc mạc l� tảng đ�. Trong tiếng ph�p t�n Pi�rre vừa l� t�n một đ�n �ng vừa l� khối đ�.

Người T�ng đồ đ� được đổi t�n l� khối đ� đứng ra, kh�ng phải do c�c bạn hữu T�ng đồ kh�c th�c đẩy m� cũng kh�ng do tr� th�ng minh của m�nh hơn kẻ kh�c, hoặc do bản th�n biết r� c�u trả lời, m� do một luồng s�ng mạc khải, luồng s�ng biến �ng ở vị tr� đầu ti�n trong nh�n loại cho đến mu�n thuở. Mạc khải thần linh đ� đ� cho �ng c�u trả lời chắc chắn v� kh�ng sai lầm được: �Th�y l� Đức Kit� Con Thi�n Ch�a hằng sống� (Mt 16,17).

T�ng đồ Ph�r� biết r� Ch�a Gi�su l� ai. Ch�a kh�ng phải l� Gioan Tẩy Giả. Cũng kh�ng phải l� Elia. Nhưng l� Đấng người Do Th�i v� d�n ngoại đợi tr�ng h�ng nhiều thế kỷ. Ng�i l� Emmanuel (Thi�n Ch�a ở c�ng ch�ng ta), l� Con Thi�n Ch�a hằng sống, l� Đức Gi�su Kit�, Thi�n Ch�a thật v� l� người thật. Ở khoảnh khắc T�ng đồ tuy�n bố c�u ấy, �ng chắc chắn m�nh đ� được ơn soi s�ng, v� Ch�a Gi�su x�c nhận, Ph�r� biết điều ấy l� do từ trời ban cho: �N�y anh Simon, con �ng Giona anh thật l� người c� ph�c, v� kh�ng phải ph�m nh�n mạc khải cho anh điều ấy. Nhưng l� Cha của Th�y, Đấng ngự tr�n trời� (Mt 16,18). Như vậy ở l�c n�y Simon, con ch�u Abraham, người đ� tỏ lộ sức mạnh của Thi�n Ch�a, v� Giacob, kẻ biểu diễn sức mạnh của lo�i người, kết hiệp nơi m�nh s�ng kiến mạnh dạn của l�ng tr� nh�n loại, cộng t�c với sự trợ gi�p từ trời của Ch�a Cha, được Thi�n Ch�a nhập thể, Đấng đ� đổi t�n cho �ng, đặt l�m thủ l�nh của cộng đồng t�n gi�o mới v� ho�n hảo hơn tức Gi�o hội ng�y nay, Israel mới, qahal của Ch�a Kit�, Ecclesia thần th�nh, với những lời sau đ�y: �V� phần anh, Ta n�i với anh, anh l� khối đ�, tr�n khối đ� n�y Ta sẽ x�y dựng Hội Th�nh của Ta, d� c�c cửa hỏa ngục cũng kh�ng thắng nổi. Ta sẽ ban cho anh ch�a kh�a Nước Trời, sự g� anh cầm buộc dưới đất tr�n trời cũng cầm buộc, sự g� anh cởi mở dưới đất tr�n trời cũng cởi mở� (Mt 16,17-19). Học giả ng�y nay dịch từ qahal hay Ecclesia th�nh Hội Th�nh. Như vậy Ch�a Gi�su muốn n�i: �Anh l� Ph�r� v� tr�n khối đ� n�y Ta sẽ x�y Gi�o Hội của Ta�.

Xin hỏi � kiến q�i vị: Ng�y nay tr�n thế giới nguy hiểm n�o l� lớn nhất ? Theo thiển � của t�i nguy hiểm lớn nhất nh�n loại n�n sợ h�i l� chủ nghĩa độc đo�n. N� thể hiện dưới nhiều h�nh thức, chuy�n ch�nh, độc t�i, chuy�n quyền, qu�n phiệt, t�i phiệt� nhưng n�i chung l� uy quyền tuyệt đối của c�c chế dộ ch�nh trị, qu�n sư. N� ph� hủy mọi tự do của con người. Chủ nghĩa n�y n� lệ h�a người ta bằng ba c�ch: 1/ Khuất phục tr� �c v�o một học thuyết, hay hệ thống tư tưởng. 2/ Tạo n�n sợ h�i thẩm quyền ch�nh phủ. 3/ Triệt ti�u tự do tư tưởng.

Đức Gi�su Kit�, Ch�a ch�ng ta, đ� sống v� lớn l�n dưới một hệ thống độc đo�n khắc nghiệt, biến to�n bộ đồng b�o Ng�i th�nh n� lệ ch�nh trị. Cho n�n khi thiết lập Gi�o Hội, Th�n m�nh mầu nhiệm của Ng�i. Ng�i đ� c� chủ � biến n� th�nh ph�o đ�i vững chắc chống lại mọi h�nh thức độc đo�n. Những lời sau đ�y n�i l�n sự tương phản của hai � thức hệ: �Anh em biết trong d�n ngoại, những thủ l�nh th� d�ng uy quyền m� thống trị d�n, người l�m lớn th� lấy vũ lực m� cai quản d�n. Giữa anh em th� kh�ng được như vậy. Ai muốn l�m lớn giữa anh em, th� phải l�m người phục vụ anh em, v� ai muốn l�m đầu anh em th� phải l�m đầy tớ anh em�. (Mt 20,25-27). Ch�ng ta phải tạ ơn Ch�a cứu ch�ng ta như những th�nh vi�n của Th�n m�nh mầu nhiệm Ng�i khỏi mọi đe dọa của chủ nghĩa độc đo�n, Ng�i thực hiện quan điểm đ� trong ba đường lối: 1/ Trong Gi�o Hội ch�ng ta kh�ng tu�n phục một hệ thống tư tưởng m� l� một người được Thi�n Ch�a chỉ định. 2/ Trong Hội Th�nh căn bản của v�ng phục kh�ng phải l� sợ h�i, nhưng l� t�nh y�u mến. 3/ Trong Gi�o Hội tự do tư tưởng được cứu v�n khỏi t�nh thiển cận khi phải t�m cho biết mặt tr�i, mặt phải của một vấn đề.

 

1/ Trong chủ thuyết độc đo�n ch�ng ta phải tu�n phục một hệ thống tư tưởng nghĩa l� mạng lưới phức tạp của c�c gi�o điều, luật lệ, qui chế, mệnh lệnh, dị đoan, giả định� những điều n�y ho�n to�n trừu tượng v� v� ng�i vị. Th� dụ: Biện chứng duy vật, đấu tranh giai cấp, lao động tư bản�. Nhưng người C�ng gi�o kh�ng ủng hộ một loại hệ thống chủ thuyết n�o. Ch�ng ta khởi sự với một người, một nh�n vật. Đ� l� Đức Gi�su Ch�a Cứu Thế, Ng�i k�o d�i ng�i vị của m�nh trong Th�n thể Mầu nhiệm, chứ kh�ng phải trong hệ thống tư tưởng. Đức tin của ch�ng ta l� sự gặp gỡ giữa hai ng�i vị: Bạn v� Ch�a Gi�su. Như vậy kh�ng phải gắn b� với một điều trừu tượng hay học thuyết n�o m� l� sự hiệp th�ng với một nh�n vật kh�ng lừa dối ai, v� cũng kh�ng ai lừa dối được. Chủ nghĩa độc đo�n khởi sự với một đảng ph�i. Ch�ng ta với Đức kit�, Con Thi�n Ch�a hằng sống. Đấng đ� tuy�n bố: �Ta l� ch�n l�� như vậy ch�n l� của đạo ch�ng ta l� ng�i vị, chứ kh�ng phải l� thuyết trừu tượng của c�c triết gia. Giống như t�nh y�u của một đứa trẻ đối với gia đ�nh, n� kh�ng phải chỉ l� c�c mệnh lệnh của cha mẹ, m� hơn thế nhiều. T�nh y�u của ch�ng ta đối với Hội th�nh c� nội dung phong ph� hơn l� tổng số c�c sự thật diễn tả đức tin của ch�ng ta. Đức tin của người t�n hữu trước hết v� tr�n hết l� Đức Gi�su Kit�, sống động trong Th�n m�nh m�u nhiệm của Ng�i. Sau đ� l� những c�ng thức tin k�nh cụ thể. Nếu Ng�i kh�ng mạc khải ch�ng, ch�ng ta kh�ng buộc phải tin. Nếu đ�nh mất Ng�i, ch�ng ta đ�nh mất lu�n c�c điều m�nh tin. Vậy tr�n hết l� Đức Kit�, c�c điều kh�c phụ thuộc.

Cho n�n kh�ng c� gi�o thuyết n�o, lu�n l� n�o, phụng vụ n�o, tin k�nh n�o b�n ngo�i Ch�a Kit�, Ng�i l� đối tượng đức tin của ch�ng ta chứ kh�ng phải một học thuyết. Học thuyết chỉ v� như chiếc nhẫn cưới m� một thanh ni�n trao cho c� d�u của m�nh. Nh�n vị c� ta l� thứ nhất, c�i nhẫn l� thứ hai trong c�u chuyện t�nh y�u của hắn. Hắn y�u c� ta trước, c�i nhẫn l� bằng chứng, dấu chỉ. Cũng vậy, đối với ch�ng ta chẳng c� chi đ�ng tin ngo�i Ch�a Kit� trong Th�n thể m�u nhiệm của Ng�i. Nếu ch�ng ta kh�ng tin Đức kit� l� Thi�n Ch�a, nhưng chỉ l� một nh�n vật tốt, sống c�ch đ�y hơn hai ngh�n năm, th� ch�ng ta chẳng bao giờ tin v�o Ph�p Th�nh Thể hay mầu nhiệm Ba Ng�i. Nếu ch�ng ta tin rằng tất cả mọi sự Ch�a Gi�su để lại l� một v�i trang giấy tiểu sử m� c�c thư k� của Ng�i viết mấy chục năm sau c�i chết của Ng�i th� ch�ng ta chẳng tin v�o sự thứ tha tội lỗi. Nhưng bởi v� ch�ng ta biết rằng Ch�a Gi�su đ� một lần dạy dỗ, trị v� v� th�nh h�a qua một th�n x�c sinh bởi cung l�ng Đức nữ đồng trinh Maria, rợp b�ng bởi Ch�a Th�nh Linh, th� nay vẫn sống, cai trị v� th�nh h�a qua th�n thể mầu nhiệm, lấy từ cung l�ng nh�n loại được Thần kh� Ch�a rợp b�ng, cho n�n ch�ng ta chấp nhận mọi lời Ng�i, kh�ng những do c�c m�n đệ Ng�i viết ra m� cả k� ức hay truyền thống của hai ngh�n năm qua. Ch�ng ta kh�ng muốn một cơ chế n�o đứng l�m trung gian giữa ch�ng ta v� Ch�a Gi�su Kit�. Th�n thể m�u nhiệm Ch�a kh�ng đứng giữa ch�ng ta v� Ng�i, cũng như th�n x�c t�i kh�ng đứng giữa t�i v� thủ cấp hữu h�nh của t�i hoặc giữa t�i v� tr� �c v� h�nh của t�i, ch�ng l� một. Một ngh�n s�u trăm năm trước đ�y th�nh Augustin� đ� gọi Th�n m�nh m�u nhiệm Ch�a Gi�su hay Hội Th�nh l� Đức Kit� to�n thể (totus Christus). Nhờ đức tin của bạn v�o ng�i vị Đức Kit� sống động, Đấng vĩnh cửu trong thời gian m� thế giới c� hy vọng chống lại chủ nghĩa độc đo�n t�n bạo.

 

2/ Hội Th�nh, Th�n Thể Mầu Nhiệm Ch�a Kit� cứu chữa ch�ng ta khỏi chủ thuyết độc đo�n c�ng với hệ thống cảnh s�t đ�n �p v� tuy�n truyền dối tr�, v� căn bản của đức tin l� t�nh y�u chứ kh�ng phải sợ h�i. Chuy�n ch�nh bao giờ cũng l� một hệ thống, một guồng m�y lu�n sản sinh khiếp sợ. Ch�ng ta khởi sự với Ch�a Kit�, một ng�i vị trong Th�n m�nh m�u nhiệm của Ng�i, n�n Ch�ng ta tin k�nh với l�ng mến y�u chứ kh�ng qua sợ h�i. Người ta chẳng thể n�o y�u mến hệ thống duy vật biện chứng, thế giới đại đồng hay nh�n bản thực tiễn. Nhưng người ta chỉ y�u mến một người, một nh�n vật m� th�i. Cho n�n c� một sự gắn b� thiết yếu về t�nh y�u giữa ng�i vị Đấng tạo h�a v� ng�i vị thụ tạo của ch�ng ta. T�nh y�u n�y kh�ng t�ch rời nhau được, đến nỗi Ch�a Gi�su đ� kh�ng trao cho Ph�r� quyền b�nh điều khiển v� cai trị Hội Th�nh cho đến l�c Ph�r� tuy�n xưng ba lần y�u mến Th�y tr�n hết mọi sự.

Sự t�ng phục Ch�a Gi�su trong Hội Th�nh của ch�ng ta giống như sự tu�n phục đầy y�u thương m� ch�ng ta tỏ ra với người bạn tốt nhất, kh�n ngoan nhất v� nhiều tuổi nhất hay của những đứa trẻ ngoan ngo�n đối với cha mẹ ch�ng. Ch�ng ta kh�ng cảm thấy một khoảng c�ch n�o giữa m�nh được gi�o dục v� Hội Th�nh dạy bảo. N� tựa như c�c học sinh c�ng tiếp thu kiến thức của th�y gi�o, c�ng cảm thấy gần gũi th�y hơn, khoảng c�ch giữa th�y tr� dần dần được thu hẹp lại, cho đến khi họ trở n�n bạn hữu, bởi lẽ cả hai đều y�u mến sự thật chung. Ch�ng ta c�ng thấu hiểu Ch�a v� t�ng phục ch�n l� Th�n m�nh m�u nhiệm của Ng�i biểu lộ, ch�ng ta c�ng thấy nhẹ nh�m, kh�ng bị căng thẳng dưới ��ch� của Ng�i nữa. Khi ch�n l� của Ng�i trở th�nh ch�n l� của ch�ng ta, th� l�c ấy ch�ng ta y�u mến Ng�i hơn. Ngược lại, c�ng t�ch khỏi sự thật Ng�i dậy dỗ trong Th�n m�nh m�u nhiệm của Ng�i ch�ng ta c�ng xa l�nh tương giao bạn hữu với Ng�i, với Th�nh kinh của Ng�i v� với những vật dụng thờ phượng. T�i kh�ng thể tưởng tượng được c�n chi lạnh gi� hơn, n� lệ hơn, t� liệt hơn cho l� tr� con người, v� hủy hoại tự do của con người hơn l� hai từ �thi�n hạ� m� triệu triệu người tr�n mặt đất thờ lạy. N� l� một thẩm quyền tuy v� danh nhưng độc đo�n kinh khủng. �Thi�n hạ n�i, thi�n hạ bảo rằng� l� một quyền lực gh� gớm. Năm nay thi�n hạ sẽ y�u th�ch m�u xanh thủy qu�n, thi�n hạ bảo rằng người c�ng gi�o t�n thờ đức Maria, thi�n hạ n�i Freud c� gi� trị. Thi�n hạ đ� l� ai ? V� v�n sinh linh h�ng ng�y c�i lạy trước bạo ch�a, độc t�i, v� h�nh �thi�n hạ�. Cho n�n chẳng lạ g� thế giới nảy sinh c�c thủ l�nh cực kỳ chuy�n ch�nh để cụ thể h�a huyền thoại �thi�n hạ�, một h�nh thức n� lệ q�a ư độc �c cho nh�n loại. Nhưng ch�ng ta biết ch�ng ta tin tưởng v�o ai ? V�o Đức Gi�su Kit� đang sống động trong Th�n m�nh m�u nhiệm của Ng�i, tức Hội Th�nh dấu y�u.

 

3/ Hội Th�nh, th�n m�nh m�u nhiệm Ch�a Kit� cứu ch�ng ta khỏi chủ nghĩa chuy�n ch�nh, bởi n� tặng ban kh�ng phải tự do khỏi tư tưởng m� l� tự do để suy nghĩ. Trong lịch sử Satan đ� khuyến dụ được nhiều đồ đệ kh�ng chấp nhận thẩm quyền của Ch�a Kit�. Bởi lẽ nhận như vậy l�m cho l� tr� h�o hắt đi. N� dạy rằng bất cứ giới hạn n�o đặt cho l� tr� đều v� mục ti�u �m muộn. Trong vườn địa đ�ng n� n�i với �ng b� nguy�n tổ rằng kh�ng biết sự dữ dưới bất cứ h�nh thức n�o của l� tr� như hiện sinh, duy vật hay của th�n x�c như ho lao, ung thư, l� ph� hủy tự do. Cho n�n n� dụ dỗ �ng b�: �Mục ti�u của Thi�n Ch�a l� ngăn cản tự do khảo s�t. Ng�i muốn nh�n loại sống trong u tối, dốt n�t. Đừng ngu xuẩn. Ng�i l� một g� gi� cổ lỗ v� phản động. N�n kh�n kh�o gi�nh lấy tự do�. Như vậy Satan đ� kh�o vẽ l�n một Thi�n Ch�a đối nghịch với sự thật v� tự do t�m t�i. Cũng trong lối ngụy biện như vậy người ta bảo rằng �ng bố từ chối tự do của con c�i khi kh�ng cho ch�ng đ�a nghịch với x� ke, ma tu�, bạn b� xấu nết, hoặc cho đứa trẻ năm tuổi chơi s�ng đạn !

C�i sai lầm của quỷ sứ v� c�c đồ đệ nằm ở chỗ họ coi l�ng trung th�nh v� t�nh y�u l� k�m h�m tr� kh�n ph�t triển. Đối với họ tiếp tục trung t�n với bạn trăm năm, với x�m l�ng, với tổ quốc, với l� tưởng cao đẹp l� dấu chỉ của kiếp n� lệ, của thiếu vắng tự do !

Tuy nhi�n, c� một l�nh vực m� xem ra Gi�o Hội giới hạn tự do của l� tr� v� cũng l� con đường m� mọi thứ lu�n l� đều hạn chế tự do. Đ� l�, trước khi đến trường t�i được tự do tin rằng kịch gia Shakespeare sinh năm 1224. Nhưng sau khi được trường học dậy dỗ t�i phải vất bỏ thứ tự do sai quấy ấy m� tin rằng �ng ta thực sự sinh năm 1564. Cũng vậy, trước khi đi học t�i được tự do tin rằng k� hiệu H2O l� chữ đầu của một tổ chức gi�n điệp. Nhưng sau khi đến học đường �phản động� t�i phải ngưng tự do suy nghĩ kiểu đ� v� bắt đầu đinh ninh rằng đ� l� k� hiệu của nước sạch m� t�i uống h�ng ng�y.

Cho n�n tự do kh�ng phải l� giải ph�ng khỏi sự thật, nhưng l� chấp nhận sự thật. T�i được tự do vẽ h�nh tam gi�c chỉ với điều kiện t�i chấp nhận sự thật về tam gi�c. N� c� ba cạnh, chứ kh�ng phải của tr� kh�n ph�ng kho�ng cho n� ba mươi ba cạnh. Đ� l� điều m� Ch�a ch�ng ta �m chỉ khi tuy�n bố: �Sự thật sẽ cho ch�ng con được tự do� (Ga 8,32).