NỘI DUNG

    Lời Phi Lộ

1. Tiếng Gọi Về Trời

2. Ch�a Gi�su Trợ Gi�p Tr� L�ng Ch�ng Ta

3. Ơn Th�nh V� Đức Tin Trong Cuộc Sống Người t�n Hữu

4. Chức Vụ Đức Kit� : Ti�n Tri, Tư Tế, Vương Đế

5. Đời Sống Đức Tin L� Cuộc Chiến Đấu Li�n Lỷ

6. H�n Nh�n V� T�nh Y�u

7. Cầu Nguyện V� Suy Ngắm

8. T�nh Y�u Thi�n Ch�a V� Tu�n Phục Th�nh �

9. Vai tr� Đức Maria Trong Hội Th�nh

10. Đau Khổ V� Ủi An

11. Sự Chọn Lựa Cuối C�ng

 


LỜI PHI LỘ

Hồng y Fulton J. Sheen

Nếu như �ng Horace Greeley tin rằng xa hơn đồng bằng Missisipi chẳng c�n l�nh thổ n�o kh�c nữa hẳn �ng đ� kh�ng h� h�o: �Hỡi c�c bạn thanh ni�n, h�y tiến về hướng T�y�. Nếu con người t�n thời kh�ng tin c� hỏa ngục, th� hẳn họ đ� kh�ng b�y ra qu� nhiều lời chỉ dẫn cho những kẻ họ gh�t rằng h�y tới chốn đ�. �t ai khuy�n: �H�y về trời� M� chỉ rủa nhau rằng: �Xuống hỏa ngục đi.� V� vậy mục ti�u ch�ng t�i viết cuốn s�ch n�y l� phản chứng những chỉ dẫn của người t�n thời. Thực tế thi�n đ�ng hay hỏa ngục kh�ng phải l� h�nh phạt hay phần thưởng nhiệm � cho cuộc đời ch�ng ta. N� gắn liền hay l� kết quả của mỗi cuộc sống.

Người ta thường cho rằng hỏa ngục li�n hệ với đời sống gian �c, như việc ăn đ�n vọt l� hậu qủa của h�nh vi kh�ng v�ng lời. Kh�ng phải như vậy đ�u. Bởi việc ăn đ�n vọt kh�ng nhất thiết phải theo sau h�nh động bất tu�n. Những trẻ em c�n qu� b� nhỏ chẳng ai nỡ đ�nh đ�n ch�ng ? Đ�ng hơn hỏa ngục li�n hệ với cuộc sống sa đọa giống như bệnh m� l�a l� kết quả của việc m�c mắt vất đi. Thi�n đ�ng cũng kh�ng li�n hệ với cuộc đời tốt l�nh như tấm huy chương l� kết qủa việc th�nh c�ng trong học tập. Nhưng n� l� kết th�c tất yếu của cuộc sống c�ng ch�nh như kiến thức l� hoa tr�i của việc d�i m�i kinh sử. Bởi đơn giản l� ch�ng ta luyện tập tr� kh�n trong việc học h�nh, ch�ng ta trở n�n người học thức.

Cuốn s�ch n�y l� tấm bản đồ chỉ dẫn l�n thi�n đ�ng v� tu�n theo một mẫu mực nhất định. Nhiều tư tưởng trong cuốn s�ch đ� c� trong c�c b�i viết của ch�ng t�i trước đ�y, nhưng được sắp xếp lại cho thứ tự v� từng bước đưa đến vương quốc �nh s�ng. Ch�ng t�i khởi sự từ con người đầy ắp xao xuyến, căng thẳng v� mặc cảm, nảy sinh do sự vật lộn giữa bổn phận phải l�m v� h�nh động thực sự đ� thực hiện. Một khi người ta nhận thức được rằng kh�ng thể tr�nh tho�t cuộc nội chiến n�y ngay trong lương t�m m�nh, bằng sức lực ri�ng th� người ta cần trợ gi�p từ trời cao. C� một ch�n l� b�n ngo�i tầm với của tr� kh�n v� một quyền năng vượt xa � ch� nguội lạnh v� yếu ớt của nh�n loại. Ch�ng l� những ơn huệ Thi�n Ch�a ban. Con người t�m kiếm Thi�n Ch�a d� mờ nhạt đến mấy đi nữa, th� cũng l� việc đ�p trả Thi�n Ch�a kiếm t�m con người.

Một khi sự kết hợp khăng kh�t nhất vũ trụ, giữa bản t�nh thần linh v� bản t�nh nh�n loại trong ng�i vị Đức Gi�su Kit�, th� nẩy sinh một vấn đề lớn đối diện mọi linh hồn. Liệu người ta từ chối hay chấp nhận cuộc sống thần linh ? Cuộc sống được ban nhưng kh�ng v� do đ� gọi l� �n huệ ?

V� thế cuộc đời l� tấn kịch dễ sợ. Người ta c� thể n�i c� hay n�i kh�ng cho định mệnh đời đời của m�nh. Đ�n nhận �nh s�ng v�o đ�i mắt, �m nhạc v�o đ�i tai, lương thực v�o dạ d�y l� l�m cho những cơ quan ấy trở n�n ho�n thiện. Cũng vậy đ�n nhận sự thật v�o tr� kh�n, quyền lực v�o l�ng muốn l� x�y dựng ch�ng ta cao thượng hơn một tạo vật b�nh thường, tức l�m cho ch�ng ta trở n�n người tham dự v�o bản t�nh thần linh.

Khởi đi từ điểm n�y, c�c cột mốc để về thi�n đ�ng được ghi dấu r� r�ng trong từng chương. Một số linh hồn tuy�n bố rằng ở mặt đất n�y đ� c� hỏa ngục rồi. Điều đ� c� thể đ�ng. Ch�ng ta khởi sự c� n� ở đời n�y nhưng kh�ng chấm dứt tại đ�y. Tuy nhi�n thi�n đ�ng cũng bắt đầu từ thế gian n�y trong b�nh an ch�n thật của t�m hồn hợp nhất với cuộc sống si�u nhi�n. N� cũng kh�ng kết th�c ở dương gian. Cho n�n ch�ng t�i mạnh dạn khuyến dụ bạn : �H�y về trời�.

Hồng y Fulton J. Sheen