HOME

 
 

Chương bảy

CẦU NGUYỆN V� SUY NGẮM

 

Cốt yếu của cầu nguyện kh�ng phải cố bắt Ch�a ban cho m�nh điều chi � cũng như căn bản của t�nh bạn hữu l�nh mạnh kh�ng l� xin xỏ � tuy nhi�n vẫn c� những lời cầu nguyện xin ơn hợp ph�p. Thi�n Ch�a c� hai loại ơn huệ: Thứ nhất ơn Ng�i ban cho ch�ng ta d� xin hay kh�ng. Thứ hai ơn với điều kiện ch�ng ta phải xin. Loại thứ nhất giống như nhu cầu con c�i nhận được trong gia đ�nh: Thực phẩm, quần �o, chỗ ở, sự săn s�c, canh chừng. Loại n�y đứa con n�o cũng nhận được từ cha mẹ, d� ch�ng xin hay kh�ng. Nhưng c� loại ơn kh�c, với điều kiện ch�ng phải xin. Người cha c� thể n�ng l�ng cho con v�o đại học, nhưng nếu n� từ chối học h�nh hoặc l� đứa hư hỏng th� d� người cha c� � định ban cho đi nữa, cũng kh�ng bao giờ trở th�nh hiện thực. Kh�ng phải người cha r�t lại � định, nhưng bởi v� t�nh nết đứa con l�m cho việc ban ơn v� hiệu. Ch�a Gi�su n�i về loại ơn thứ nhất trong Matth�u (5,45) khi ph�n: �Mưa rơi xuống tr�n kẻ dữ người l�nh�, về loại ơn thứ hai khi ph�n: �H�y xin th� sẽ được, h�y g� th� sẽ mở cho�.

Như vậy, cầu nguyện kh�ng nguy�n b�o tin Thi�n Ch�a về những nhu cầu của ta. Ng�i qu� biết ch�ng: �Anh em c� Người Cha tr�n trời, Ng�i biết r� anh em cần đến những thứ đ� (Mt 6,32). Nhưng mục ti�u của cầu nguyện l� để cho Ng�i cơ hội ban ơn. Ng�i sẽ đổ ơn xuống khi ch�ng ta sẵn s�ng l�nh nhận. Chẳng phải đ�i mắt l�m n�n �nh s�ng chung quanh ch�ng ta. Chẳng phải hai l� phổi l�m ra kh�ng kh� bao bọc ch�ng ta, nhưng l� �nh s�ng mặt trời đ� hiện diện sẵn ở đ� nếu ch�ng ta kh�ng nhắm mắt để nh�n v� kh�ng kh� lu�n c� sẵn, nếu ch�ng ta kh�ng muốn thở, ơn l�nh của Thi�n Ch�a ở khắp mọi nơi nếu ch�ng ta kh�ng nổi loạn chống ước muốn ban ơn của Ng�i.

Người �ch kỷ, chỉ nghĩ đến m�nh th� sẽ cầu nguyện kiểu xin xỏ. Người rộng lượng nghĩ đến h�ng x�m, sẽ cầu nguyện kiểu xin ơn trợ gi�p. Người y�u thương v� phục vụ Ch�a sẽ cầu nguyện kiểu ph� th�c cho Th�nh � của Ch�a. Đ�y l� kiểu cầu nguyện của c�c vị th�nh. C�i gi� phải trả cho lối cầu nguyện n�y kh� cao đối với đa số t�n hữu, bởi lẽ n� đ�i hỏi từ bỏ bản th�n. Nhiều linh hồn ước ao Thi�n Ch�a thực hiện � họ, họ b�o c�o những chương tr�nh trọn vẹn l�n Ng�i v� cầu xin Ng�i chuẩn y nguy�n bản, kh�ng thay đổi. Kinh Lạy Cha sẽ được họ sửa lại: �� con thể hiện dưới đất cũng như tr�n trời�. Thật kh� khăn cho Thi�n Ch�a mu�n thuở ban m�nh cho những kẻ chỉ th�ch điều ch�ng qua. Những linh hồn sống ở mức �t�i� v� từ chối bước l�n mức thần linh, th� giống như quả trứng, vĩnh viễn giữ trong tủ lạnh, kh�ng bao giờ được ấp nở, đến nỗi chẳng bao giờ được sống ngo�i c�i vỏ của sự ph�t triển thiếu s�t của ri�ng m�nh. Mỗi c�i �t�i� đều chỉ l� b�o thai.

Ở đ�u c� t�nh y�u, ở đấy c� tư tưởng về nh�n vật ch�ng ta y�u: �Kho t�ng ngươi ở đ�u th� l�ng tr� ngươi ở đ� (Mt 6,21). Mức độ dấn th�n v� y�u mến tuỳ thuộc v�o gi� trị m� ch�ng ta đặt tr�n đối tượng. Th�nh Augustino n�i: �Amor meus pondus meum� (t�nh y�u l� sức nặng của t�i). T�nh y�u ch�nh l� lực hấp dẫn. Mọi sự đều phải c� t�m điểm. Một học sinh cảm thấy học h�nh rất kh� nhọc, bởi lẽ cậu y�u th�ch thể thao hơn kiến thức, người doanh nh�n kh� nghĩ về hạnh ph�c tr�n trời, bởi v� �ng ta đang bận t�m l�m đầy kho lẫm. Một người y�u th�ch cảm gi�c x�c thịt thấy kh� m� y�u mến tinh thần, bởi v� kho t�ng của anh ta nằm nơi th�n x�c. Người ta trở n�n giống c�i người ta y�u th�ch. Nếu anh ta y�u mến vật chất, anh ta trở n�n giống vật chất. Ngược lại, nếu y�u mến tinh thần, anh ta sẽ trở n�n tinh thần trong quan điểm, tư tưởng v� kh�t vọng của m�nh. Sau khi đ� n�u ra tương quan giữa t�nh y�u v� cầu nguyện, ch�ng ta dễ hiểu tại sao lại c� những người n�i: �T�i kh�ng c� thời gian để cầu nguyện�. Họ thực sự kh�ng c�, bởi lẽ đối với họ c�c bổn phận kh�c khẩn thiết hơn, c�c kho t�ng kh�c qu� b�u hơn, c�c lợi �ch kh�c vui thỏa hơn. Giống như những c�i đồng hồ đeo tay, nếu bạn để s�t v�o chiếc nam ch�m, n� ngưng chỉ đ�ng giờ. Cũng vậy những tr�i tim qu� mải m� những sự vật b�n ngo�i chẳng bao l�u sẽ mất khả năng cầu nguyện. Tuy nhi�n một người thợ kim ho�n c� thể lấy nam ch�m ra khỏi c�i đồng hồ v� lấy lại giờ giấc theo xoay vần bầu trời th� con người tự kỷ cũng c� thể giải trừ c�i �t�i� bằng cầu nguyện, v� c� khả năng y�u mến những điều vĩnh hằng v� t�nh y�u thần linh.

Một h�nh thức cầu nguyện cao hơn xin xỏ � v� l� phương thuốc chữa trị t�nh vọng ngoại l� suy ngắm. Suy gẫm giống như mộng mơ giữa ban ng�y hay nhật du, nhưng với hai sự kh�c biệt quan trọng. Trong suy ngắm ch�ng ta kh�ng nghĩ đến m�nh hay ngoại cảnh m� tập trung v�o Thi�n Ch�a. Thứ hai thay v� tưởng tượng x�y dựng những l�u đ�i ươn lười trong nước T�y Ban Nha th� ch�ng ta d�ng l�ng muốn để hạ những quyết t�m, l�i k�o m�nh đến gần một trong c�c dinh cơ của Thi�n Ch�a. Suy gẫm như vậy l� h�nh động tiến bộ hơn đọc kinh. N� c� thể so s�nh với th�i độ của một đứa trẻ chạy v�o l�ng mẹ n�i: � Con sẽ kh�ng ph� ph�ch nếu mẹ bằng l�ng cho con ở đ�y v� xem mẹ l�m việc�, hay giống như một người l�nh n�i với cha sở họ Ars: � Con chỉ đứng trước nh� tạm, Ch�a nh�n con v� con ngắm Ch�a�.

Nguyện gẫm cho ph�p linh hồn ngưng chiến đấu ph�n t�n bề ngo�i bằng nhận biết bề trong sự hiện diện của Thi�n Ch�a. N� đ�ng cửa, loại thế giới ra, v� để thần kh� lọt v�o linh hồn. N� khuất phục � muốn m�nh trước t�c động của Th�nh � Ch�a. N� cho ph�p ch�n l� si�u nhi�n soi rọi mọi h�nh động, suy nghĩ, n�i năng, của ch�ng ta, th�m nhập b�n dưới những tầng lớp của t�nh tự lừa dối m�nh v� �ch kỷ. N� l�i ch�ng ta ra trước t�a �n Thi�n Ch�a, ng� hầu xem thấy r� ch�n tướng của m�nh chứ kh�ng phải tưởng tượng. N� bịt miệng c�i �t�i� đ�ng gh�t của ch�ng ta để rằng c� thể nghe thấy c�c ước mong của tr�i tim Thi�n Ch�a. Nguyện gẫm c�n c� thể sử dụng c�c t�i năng của ch�ng ta, kh�ng phải để tưởng nghĩ những vấn đề xa l�a Thi�n Ch�a, nhưng để th�c đẩy � ch� đ�p ứng ho�n hảo hơn Th�nh � Ch�a. N� thực sự trau dồi hiểu biết Thi�n Ch�a như ch�n l� tối cao. N� giải ph�ng ch�ng ta khỏi những th�nh kiến, định � sai lạc ng� hầu gi�p loại bỏ những tư tưởng ng�ng cuồng của m�nh !

Nguyện gẫm tẩy trừ khỏi đời sống mỗi người những cản trở cho đời sống kết hiệp mật thiết với Thi�n Ch�a, đồng thời kiện cường những kh�t mong l�m mọi việc v� Ch�a, v� vinh quang của Ng�i. N� lấy khỏi đ�i mắt ch�ng ta những ph� v�n đời n�y để nhận thức đầy đủ t�nh tạo vật, lệ thuộc ho�n to�n v�o Thi�n Ch�a trong những c�ng việc của Ng�i, như tạo dựng, tồn lại từng gi�y ph�t về ơn cứu chuộc. Như vậy, suy gẫm kh�ng phải l� xin xỏ (một kiểu sử dụng Thi�n Ch�a) v� xin Ng�i ban cho điều chi, nhưng l� đường lối t�ng phục Ng�i, xin Ng�i sử dụng ch�ng ta.

Trong việc nguyện ngắm, đ�i tai của linh hồn quan trọng hơn chiếc lưỡi, th�nh Phaol� dạy ch�ng ta rằng: Đức tin đến từ lắng nghe. Đối với nhiều người họ phạm lỗi với Thi�n Ch�a như kiểu họ phạm lỗi với bạn b�, nghĩa l� n�i to�n thời gian. Ch�a Gi�su đ� cảnh c�o những ai n�i nhiều giống như d�n ngoại, họ tưởng cứ n�i nhiều l� được nghe lời (Mt 6,7). Ch�ng ta c� thể lịch sự với Thi�n Ch�a bằng c�ch hấp thụ c�c cuộc chuyện tr� của Ng�i v� �p dụng cho m�nh lời Kinh th�nh: �Lạy Ch�a xin h�y n�i, v� t�i tớ Ch�a đang lắng tai nghe�. Thi�n Ch�a c� rất nhiều điều phải n�i với ch�ng ta, những điều lu�n soi s�ng ch�ng ta. Cho n�n phải chờ đợi để Ng�i n�i: Chẳng ai c� bệnh m� chỉ nhảy bổ v�o văn ph�ng b�c sĩ, rũ bỏ c�c triệu chứng, rồi lại chạy ngay ra ngo�i, m� kh�ng cần b�c sĩ kh�m bệnh. Kh�ng ai bật m�y radio rồi lại lập tức rời căn ph�ng. Đ�ng l� ngu xuẩn khi bấm chu�ng cửa Thi�n đ�ng, rồi chạy biến mất. Đức Ch�a Trời sẵn s�ng lắng nghe ch�ng ta hơn l� ch�ng ta nghĩ. Ch�ng ta cần cải tiến việc lắng nghe Ng�i. Người ta thường ph�n n�n Ch�a kh�ng nghe lời m�nh. Xin n�i ngược lại, điều thường xảy ra l� ch�ng ta kh�ng ki�n nhẫn đủ để nghe Ng�i trả lời.

Lời gi�i b�y tốt nhất về những bước của suy niệm, l� tr�nh thuật buổi s�ng ng�y phục sinh trong Tin Mừng. Ng�y đ� c�c m�n đệ ho�n to�n lạc l�ng, nỗi buồn đưa họ đến c�u chuyện về Ch�a với một kh�ch lạ m� họ t�nh cờ gặp tr�n đường đi l�ng Emmaus. Đ�y l� bước thứ nhất của suy niệm, họ n�i chuyện �về� Ch�a, m� kh�ng � thức sự hiện diện của Ng�i, tiếp theo l� Ch�a tỏ m�nh ra cho c�c �ng. Như vậy, giống c�c m�n đệ, ch�ng ta lắng nghe Ng�i giải th�ch � nghĩa cuộc khổ nạn v� c�i chết của Ng�i. Cuối c�ng l� giai đoạn kết hiệp, được biểu trưng bằng việc bẻ b�nh trong bữa ăn tối của Tin Mừng. L�c n�y linh hồn kết hiệp mật thiết với Ch�a Gi�su v� Ch�a với linh hồn. Đ�y l� l�c linh hồn ngần ngại chia tay, mặc dầu trời đ� tối v� mệt nhọc lớn dần.

Suy gẫm c� khả năng thăng tiến hạnh kiểm của ch�ng ta. Người ta thường cho rằng h�nh động l� tất cả, chẳng cần l�ng tin. Nhưng quan điểm ấy kh�ng c� � nghĩa. Bởi lẽ ch�ng ta h�nh động theo l�ng tin. Hit-le đ� h�nh xử theo chủ thuyết Đức quốc x� v� sản sinh ra chiến tranh, Stalin hoạt động v� � thức hệ Marx v� Lenin, �ng đ� đẻ ra chế độ n� lệ. Nếu tư tưởng của ch�ng ta xấu, chắc chắn h�nh động của ch�ng ta cũng chẳng tốt, nguy�n nh�n của c�c việc đồi bại l� những tư tưởng đồi bại. Đường lối tốt để ngăn cản vụ cướp ng�n h�ng l� l�m chia tr� người chủ trương, kh�ng nghĩ đến nữa. N�i chung c�c bất c�ng x� hội, ch�nh trị, kinh tế l� những c�i xấu trong t�m hồn trước đ�, ch�ng ph�t xuất từ tr� kh�n. Ch�ng trở n�n c�i xấu x� hội bởi cường độ của ch�ng trong đầu �c con người.

Chẳng c� chi xảy ra tr�n thế giới m� kh�ng bắt nguồn từ tư tưởng. Vệ sinh sạch sẽ kh�ng phải l� thuốc chữa bệnh v� lu�n l�, nhưng nếu nguồn mạch tư tưởng được giữ g�n trong sạch, th� chẳng cần chăm lo cho phản �nh của n� tr�n thể x�c. Một giờ mỗi ng�y nguyện gẫm sẽ đổ đầy t�m hồn c�c tư tưởng l�nh th�nh v� c�c quyết t�m y�u mến Ch�a, y�u mến tha nh�n, tr�n hết mọi sự. Khi ấy dần dần sẽ tu�n tr�n t�nh y�u đến mức độ người ta gọi l� tiềm thức. Cuối c�ng ph�t sinh h�nh động tốt m� kh�ng cần cố gắng. Mọi người đ� từng x�c nhận, h�ng ng�n lần trong cuộc sống m�nh, t�nh ph�t sinh h�nh vi của c�c tư tưởng. Th� dụ khi coi b�ng đ�, nếu thấy c� cơ hội tốt để s�t b�ng, kh�n giả sẽ uốn �o m�nh hơn l� cầu thủ đang dong b�ng, tư tưởng l�c ấy kh� mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến th�n x�c. N�i chung c�c tư tưởng thường c� những biểu hiện như vậy. � nghĩ sợ h�i thường g�y n�n �nổi da g�� v� đ�i khi l�m cho m�u dồn xuống ch�n tay. Ch�a đ� tạo dựng ch�ng ta như vậy, để rằng khi sợ h�i ch�ng ta hoặc chiến đấu hoặc chạy trốn.

Tư tưởng của ch�ng ta tạo n�n những ước muốn v� ước muốn x�y dựng cuộc sống h�ng ng�y. Ước muốn chủ lực l� định mệnh r� n�t nhất, ước muốn được th�nh h�nh trong tư duy v� suy gẫm. V� bởi v� h�nh động được ước muốn hướng dẫn, cho n�n linh hồn tr�n ngập những khao kh�t th�nh thiện sẽ cảm thấy dần dần xa l�nh thế gian, kh�ng c�n l�m mồi cho những đề nghị của qu�n th� nữa. Hạnh ph�c sẽ tăng trưởng. C�c khao kh�t thế gian thực ra chẳng bao giờ được thỏa m�n ho�n to�n v� do đ� sự loại bỏ ch�ng l�m cho người ta bớt lo �u.

Nếu người ta kh�ng ngớt suy niệm về Thi�n Ch�a, th� sẽ c� một cuộc c�ch mệnh to�n bộ trong h�nh vi của họ. Nếu ban s�ng hắn nhớ đến Ch�a khi�m nhường mặc lấy số phận người t�i tớ h�n mọn, th� hắn chẳng thể c� th�i độ ki�u căng đối với thi�n hạ suốt ng�y h�m ấy. Nếu suy niệm về ơn Ng�i cứu rỗi mọi người, chắc chắn hắn ngưng ngay ki�u ngạo. Bởi v� Ch�a đ� g�nh lấy tội trần gian n�n những ai suy tư về ch�n l� n�y sẽ sẵn s�ng v�c lấy g�nh nặng của l�ng giềng, mặc d� n� kh�ng phải do m�nh g�y n�n. Cũng như Ch�a g�nh tội kh�ng do Ng�i l�m ra. Suy gẫm về l�ng Ch�a x�t thương, tha thứ cả những kẻ đ�ng đinh m�nh, người ta sẽ dễ thứ tha cho những ai x�c phạm đến họ, để rằng họ cũng được Thi�n Ch�a khoan dung. Những tư tưởng như vậy kh�ng phải của ch�ng ta v� ch�ng ta kh�ng c� khả năng nghĩ tới, thế gian cũng thế, bởi v� l� những tư tưởng si�u nhi�n chỉ c� thể đền từ Đức Ch�a Trời.

Một khi t�nh yếu h�n của ch�ng ta phục t�ng quyền năng Thi�n Ch�a, th� cuộc đời thay đổi v� ch�ng ta kh�ng c�n lệ thuộc v�o t�m trạng m�nh nữa. Thay v� để thế gian quyết định n�o trạng của ch�ng ta th� ch�ng ta quyết định n�o trạng của linh hồn m� thế gian phải đối mặt. Tr�i đất mang theo bầu kh�ng kh� với n�, khi quay quanh mặt trời. Cũng vậy linh hồn mang theo bầu kh� thần linh bất chấp những x�o trộn của thế giới b�n ngo�i. C� những gi�y ph�t nguyện ngắm tốt, đời sống Thi�n Ch�a th�m nhập linh hồn, v� c� những gi�y ph�t linh hồn th�m nhập v�o đời sống Thi�n Ch�a. Những diễn biến n�y biến đổi ch�ng ta. Người ốm đau, sợ sệt, yếu thần kinh, c� thể được khỏi bệnh bởi sự hiệp th�ng giữa tạo vật v� Tạo h�a của m�nh, tức để Thi�n Ch�a ngự v�o l�ng. Nh� t�m l� trị liệu nổi tiếng, b�c sĩ J.D.Hadfield n�i: �T�i đ� từng cố gắng chữa trị c�c bệnh nh�n bồn chồn lo lắng bằng c�ch khuy�n họ ở tĩnh mịch v� tự tin, nhưng thất bại, cho đến khi t�i li�n kết c�c đề nghị ấy với l�ng tin v�o quyền năng Thi�n Ch�a Đấng l� điểm tựa, tin tưởng v� hy vọng của c�c t�n hữu, lập tức c�c bệnh nh�n được l�nh mạnh�.

Kh�ng c� thời gian suy gẫm l� một c�u n�i dối ho�n to�n. Người ta c�ng �t nghĩ đến Ch�a, c�ng �t thời gian cho Ng�i, thời gian d�nh cho c�i g� lệ thuộc v�o gi� trị người ta lượng định. Tư duy x�c định việc sử dụng thời gian, thời gian kh�ng điều khiển tư duy của ch�ng ta. Như vậy vấn đề đời sống thi�ng li�ng kh�ng phải của thời gian. N� l� vấn đề của tư tưởng. Kh�ng cần nhiều thời gian để n�n th�nh, chỉ cần t�nh y�u m� th�i.

Thuốc chữa của căn bệnh thiếu thời gian suy gẫm l� th�nh h�a từng gi�y ph�t hiện tại. Ch�a Gi�su đ� ban nguy�n tắc cho ch�ng ta khi n�i: �Vậy anh em đừng lo lắng về ng�y mai, cứ để ng�y mai lo, ng�y n�o c� c�i khổ của ng�y ấy� (Mt 6,34). Nghĩa l� từng ng�y c� thử th�ch ri�ng của n�. Ch�ng ta chẳng thể mượn những rắc rối của ng�y h�m sau. Bởi lẽ ng�y h�m sau cũng c� những th�nh gi� ri�ng. Ch�ng ta n�n trao ph� qu� khứ v�o l�ng thương x�t Ch�a v� k� th�c tương lai với những th�ch thức của n� cho sự quan ph�ng đầy y�u thương của Ng�i. Mỗi gi�y ph�t của cuộc sống đều c� bổn phận, bất chấp diện mạo của gi�y ph�t đ� ra sao, khoảnh khắc hiện tại l� khoảnh khắc cứu độ. Mỗi lời ph�n n�n về n� l� một thất bại, ngược lại h�nh động chấp nhận l� chiến thắng.

Khoảnh khắc hiện tại bao gồm những biến cố, sự việc m� ch�ng ta c� quyền điều khiển, nhưng cũng c� nhiều kh� khăn kh�ng thể tr�nh khỏi. C�c kh� khăn như l�m ăn thất bại, bệnh tật, mưa nắng, thời tiết, kh�ch kh�ng mời m� tới, chiếc b�nh trượt xuống đất, điện thoại hư, con ruồi trong ly sữa, c�i nhọt tr�n mũi trước đ�m dạ hội. Lu�n lu�n ch�ng ta kh�ng biết được l� do tại sao những điều tai hại như bệnh tật, những thất bại, xảy ra cho m�nh. Bởi lẽ tr� kh�n ch�ng ta q�a b� nhỏ để c� thể nắm bắt chương tr�nh của Thi�n Ch�a.

Như vậy ch�ng ta giống như con chuột b�n trong chiếc dương cầm. N� kh�ng hiểu tại sao m�nh lại bị quấy rầy khi người ta chơi nhạc Chopin v� bắt n� rời khỏi c�c d�y đ�n. Khi �ng Gi�p gặp hoạn nạn �ng ta đặt c�u hỏi với Thi�n Ch�a, tại sao �ng ta được sinh ra, tại sao �ng ta phải đau khổ ? Thi�n Ch�a xuất hiện, nhưng thay v� trả lời c�c c�u hỏi của �ng, Ng�i y�u cầu �ng trả lời những nghi vấn lớn hơn về vũ trụ bao la. Khi thượng đế đ� đổ tr�n ngập đầu �c tạo vật với những tư tưởng rộng lớn, th� Gi�p nhận ra rằng c�u hỏi của Thượng Đế kh�n kh�o hơn của �ng. Bởi đường lối của Thi�n Ch�a kh�ng phải l� đường lối của ch�ng ta. Ơn cứu rỗi của linh hồn quan trọng hơn c�c gi� trị vật chất. Sự kh�n ngoan của Thi�n Ch�a c� quyền năng k�o điều tốt ra khỏi sự dữ. Tr� kh�n của lo�i người phải ph�t triển để chấp nhận gi�y ph�t hiện tại, d� kh� khăn thế n�o đi nữa, ng� hầu hiểu đặng sức mạnh của đau khổ. Ch�ng ta kh�ng bước ra ngo�i rạp h�t bởi v� diễn vi�n ch�nh bị bắn ngay hồi thứ nhất, v� ch�ng ta tin v�o cốt truyện của t�c giả, �ng sắp đặt mọi sự trong đầu �c m�nh, cũng vậy linh hồn kh�ng thối lui ở cảnh đầu ti�n của vở kịch cứu độ Thi�n Ch�a an b�i, cảnh cuối c�ng mới l� cao điểm của vở kịch. Những sự việc xảy ra cho ch�ng ta kh�ng phải l�c n�o cũng dễ hiểu v� c� t�nh thuyết phục. N� lu�n lu�n nằm trong khả năng chấp nhận của đức tin v� t�ng phục của l�ng muốn.

Mỗi gi�y ph�t đem lại nhiều kho t�ng cho ch�ng ta tiếp nhận. Nh�n một c�ch si�u nhi�n, gi� trị lớn lao của hiện tại l� n� mang t�n thư Ch�a gửi đến cho từng c� nh�n. S�ch vở, b�i giảng, giờ ph�t ph�t thanh t�n gi�o, c� thể v� như những l� thư lu�n lưu cho từng linh hồn. Đ�i khi những lời hiệu triệu chung chung như vậy động đến lương t�m c� nh�n, người ta phản ứng giận dữ, viết những � kiến ch�i tai để tập hợp đồng minh, lương t�m bất an, lu�n lu�n c� những ngụy biện cho việc qu�n l�ng luật Ch�a. Tuy nhi�n d� những lời k�u gọi tinh thần hay lu�n l� ấy, mang theo sứ điệp chung cho mọi người lắng nghe, th� điều n�y kh�ng đ�ng đối với gi�y ph�t hiện tại. Chẳng ai kh�c ngo�i �t�i� ở trong những ho�n cảnh, chẳng ai mang g�nh nặng như nhau, d� l� yếu đau, người th�n qua đời hoặc nghịch cảnh kh�c. Chẳng c� chi c� nh�n h�a nhu cầu thi�ng li�ng của người ta hơn khoảnh khắc hiện tại. Bởi vậy n� l� cơ hội hiểu biết cho một m�nh c� nh�n đ� m� th�i. Gi�y ph�t hiện tại l� trường học, s�ch gi�o khoa v� l� b�i học của t�i. Ngay cả Ch�a Gi�su cũng kh�ng từ chối học từ gi�y ph�t hiện tại. Ng�i th�ng suốt mọi sự, trừ một loại kiến thức Ng�i phải học như một người ph�m. Th�nh Phaol� đ� viết: �Mặc dầu l� con Thi�n Ch�a, Người đ� trải qua nhiều đau khổ, mới học được thế n�o l� v�ng phục� (Dt 5,8).