HOME

 
 

 

"Ch�nh anh em h�y cho họ ăn"

 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 1996

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em th�n mến,

1. Lại một lần nữa, Ch�a mời gọi ch�ng ta bước theo Ng�i tr�n con đường m�a Chay, con đường được đề nghị cho mọi t�n hữu hằng năm, để họ l�m mỚi lẠi lỜi Đ�p trẢ mang t�nh c� vị v� cộng đo�n của m�nh đối với ơn gọi Th�nh Tẩy v� để nhờ sự ho�n cải, họ mang lại hoa tr�i. M�a Chay l� con đường của suy tư năng động v� s�ng tạo, con đường dẫn đến sự s�m hối để l�m cho mọi quyết định dấn th�n Ph�c �m được ki�n vững. Đ� l� nẻo đường t�nh y�u, khiến cho t�m hồn t�n hữu mở ra với anh em m�nh v� hướng họ tới Thi�n Ch�a.

Ch�a Gi�su đ�i hỏi c�c m�n đệ Ng�i sống v� trải rộng t�nh y�u vốn l� giới răn mới, giới răn l�m n�n tổng hợp kỳ diệu của Thập Giới đ� được Ch�a ban bố cho M�s� tr�n n�i Sinai. Trong cuộc sống hằng ng�y, ch�ng ta gặp gỡ những người đ�i, kh�t, bệnh tật, những di d�n v� những người bị loại ra b�n lề x� hội, Trong M�a Chay, ta được mời gọi nh�n ngắm chăm ch� hơn khu�n mặt đau khổ của họ, khu�n mặt diễn tả sự th�ch đố của t�nh trạng ngh�o khổ dưới nhiều h�nh thức kh�c nhau trong thời đại ch�ng ta.

2. Tin Mừng cho thấy Đấng Cứu Độ c� sự đồng cảm sống động với những ai phải sống trong kh� khăn. Ng�i n�i với họ về Vương Quốc của Thi�n Ch�a, chữa l�nh th�n x�c v� tinh thần cho những ai cần n�ng đỡ. Ng�i cũng n�i với c�c m�n đệ : "Ch�nh anh em h�y cho họ ăn". Thế nhưng c�c m�n đệ lại thấy rằng m�nh chỉ c� 5 chiếc b�nh v� 2 con c�.

Ng�y h�m nay cũng thế, ở ngưỡng cửa thi�n ni�n kỷ thứ ba, c�n 800 triệu người đang đau khổ v� đ�i v� thiếu ăn v� đang chiến đấu cho sự sinh tồn của m�nh; đối diện với t�nh trạng ấy, như c�c T�ng Đồ ở Bethsaida thời xưa, ch�ng ta chỉ c� những phương tiện thực sự l� thiếu thốn.

Vậy phải l�m g� đ�y ? Cứ để cho mọi sự như thế v� đ�nh khoanh tay bất lực chăng ? Đ� l� vấn đề m� ngay từ đầu M�a Chay, t�i muốn mọi t�n hữu trong cộng đo�n hội Th�nh phải quan t�m tới. Đ�m đ�ng những người đ�i khổ, gồm cả trẻ em, phụ nữ, những người gi� cả, những người di cư v� thất nghiệp... đ�m đ�ng ấy đang k�u g�o đau khổ. Tất cả họ đang cầu khẩn ch�ng ta với hy vọng được lắng nghe. Chẳng lẽ ch�ng ta lại kh�ng mở tai mở l�ng ra v� bắt đầu đem năm chiếc b�nh v� hai con c� Ch�a đ� trao v�o tay ta, để phục vụ cho nhưng người đ�i khổ ? Tất cả ch�ng ta đều c� thể l�m c�i g� đ� cho họ, mỗi người đều c� thể g�p phần gi�p đỡ họ. Dĩ nhi�n điều đ� đ�i hỏi ta phải biết từ bỏ, sự từ bỏ giả thiết t�m t�nh ho�n cải nội t�m s�u xa. R� r�ng l� phải xem x�t lại c�ch ti�u x�i của m�nh, phải chiến đấu với chủ nghĩa lạc th�, phải chống lại th�i độ thờ ơ v� tho�i th�c tr�ch nhiệm.

3. Đ�i k�m l� một thảm kịch rộng lớn đang g�y phiền muộn cho nh�n loại : Phải khẩn cấp � thức về t�nh trạng đ� v� phải quả cảm, đại lượng nặng đỡ những tổ chức v� phong tr�o được thiết lập nhằm xoa dịu khổ đau của những người đang c� nguy cơ chết đ�i, nhất l� những người kh�ng được c�c chương tr�nh của ch�nh quyền v� quốc tế đảm tr�ch. Phải năng đỡ cuộc chiến chống lai đ�i ngh�o trong những nước chậm ph�t triển cũng như trong c�c nước c�ng nghiệp, nơi m� than �i, hố s�u ngăn c�ch người giầu với người ngh�o c�ng l�c c�ng rộng.

Tr�i đất n�y được cung cấp những nguồn lợi cần thiết để dưỡng nu�i to�n thể nh�n loại. Phải biết sử dụng c�ch kh�n ngoan, đồng thời biết t�n trọng m�i sinh v� nhịp vận h�nh của thi�n nhi�n, biết bảo vệ sự thăng bằng v� c�ng bằng trong trao đổi thương mại cũng như việc ph�n chia của cải, phải quan t�m đến t�nh li�n đới. C� thể một số người chống đối cho rằng đ� chỉ l� chuyện kh�ng tưởng, kh�ng sao thực hiện được. Tuy nhi�n, gi�o huấn x� hội v� hoạt động của Hội Th�nh lại chứng tỏ ngược lại : Khi con người ho�n cải trở về với Tin Mừng th� dự ph�ng chia sẻ v� li�n đới n�y lại được thực hiện c�ch lạ l�ng.

4. Trong thực tế, một đ�ng ch�ng ta thấy người ta hủy đi rất nhiều sản phẩm cần thiết cho cuộc sống con người; đ�ng kh�c, ta lại đau buồn chứng kiến cảnh bao nhi�u con người nối đu�i nhau trước những nồi s�p b�nh d�n, hay b�n cạnh những đo�n xe cứu trợ của c�c tổ chức nh�n đạo ph�n phối sự gi�p đỡ đủ loại. Ngay trong c�c th�nh phố lớn hiện đại, khi những khu chợ đ�ng cửa, đ�u hiếm họa g� để thấy những người v� danh đang c�i xuống g�p nhặt những thứ người ta bỏ đi.

Đứng trước những cảnh tượng đ�, những cảnh tượng diễn tả sự m�u thuẫn s�u sắc, chẳng lẽ ch�ng ta kh�ng cảm thấy muốn nổi loạn, muốn phản kh�ng hay sao ? Tuy nhi�n, t�nh li�n đới ch�n ch�nh kh�ng chỉ l� chuyện ngẫu hứng. Chỉ nhờ c�ng việc gi�o dục ki�n nhẫn v� s�u xa ngay từ tuổi thơ, t�nh li�n đới mới trở th�nh một phản xạ của con người v� bao tr�m những l�nh vực hoạt động cũng như tr�ch nhiệm kh�c nhau. Cần phải c� một qu� tr�nh để gi�p cho tất cả x� hội biết nhậy cảm.

Trong việc cộng t�c th�n �i với c�c t�n gi�o kh�c, Hội Th�nh C�ng Gi�o ao ước g�p phần đặc biệt v�o qu� tr�nh n�y. Vấn đề l� phải c� nỗ lực nền tảng nhằm thăng thiến con người v� chia sẻ huynh đệ, nỗ lực kh�ng thể kh�ng mời gọi ch�nh người ngh�o với những khả năng ri�ng của họ.

5. Anh chị em th�n mến,

Trao gởi cho anh chị em những suy tư M�a Chay n�y, để dưới sự hướng dẫn của c�c vị mục tử, anh chị em khai triển ra về mặt c� nh�n v� trong cộng đo�n, t�i khuyến kh�ch anh chị em n�n thực hiện những cử chỉ cụ thể c� � nghĩa, nhằm l�m nh�n l�n v�i chiếc b�nh v� mấy con c� m� ch�ng ta c�. Đối diện với những nhu cầu kh�c nhau của những người đang đau khổ v� đ�i k�m, ch�ng ta cũng sẽ h�nh động như thế. Đ� sẽ l� phương c�ch đ�ch thực để sống M�a Chay, thời điểm quan ph�ng, thời điểm ho�n cải v� giao h�a.

Trong những dự ph�ng v� dấn th�n đ�, ước g� Ph�p L�nh T�a Th�nh m� t�i vui l�ng ban cho từng người trong anh chị em, sẽ n�ng đỡ v� tăng sức cho anh chị em. Đồng thời t�i xin Ch�a ban cho anh chị em, nhờ kinh nguyện v� việc s�m hối, được ơn quảng đại bước đi tr�n con đường dẫn ta đến những cử h�nh của M�a Phục Sinh.

                                                          Tại Castel Gandolfo, ng�y 8-9-1995,                                                             Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria,
Năm thứ 17 triều Gi�o Ho�ng của t�i.
GIOAN PHAOLO II