gxdaminh

 
 

Đức Th�nh Cha Phanxic�   

Đừng để t�nh y�u trở n�n nguội lạnh (2018)

Phụng sự Ch�a Kit� nơi anh chị em t�ng thiếu (2017)

Những việc b�c �i tr�n h�nh tr�nh Năm Th�nh (2016)

Anh chị em h�y củng cố t�m hồn (2015)

Ng�i đ� trở n�n ngh�o để l�m cho ch�ng ta được gi�u c� (2014)

Đức Th�nh Cha B�n�dict� XVI

Tin trong Đức Mến khơi dậy l�ng B�c �i (2013)                               gxdaminh

Quan t�m đối với nhau để kh�ch lệ nhau trong đức B�c �i (2012)       gxdaminh

Anh chị em cũng sẽ được sống lại với Người (2011)                          gxdaminh

Sự c�ng ch�nh của Ch�a được thể hiện nhờ tin v�o Đức Kit� (2010)  gxdaminh

Đức Gi�su chuẩn bị sứ vụ bằng cầu nguyện v� ăn chay (2009)

Ch�a Kit� đ� trở n�n ngh�o v� anh chị em (2008)

Họ sẽ nh�n l�n Đấng họ đ� đ�m th�u (2007)

Ch�a Gi�su thấy đ�m đ�ng th� chạnh l�ng thương (2006)

 

Đức Th�nh Cha Gioan Phaol� II

Y�u mến Thi�n Ch�a nghĩa l� sự sống cho anh em (2005)

Ai tiếp rước kẻ b� mọn n�y l� tiếp rước Th�y (2004)

Cho th� c� ph�c hơn l� nhận (2003)

Anh em đ� được cho kh�ng th� cũng phải cho kh�ng như vậy (2002)

Đức Mến th� kh�ng o�n giận (2001)

Thầy ở c�ng anh em mọi ng�y cho đến tận thế (2000)

Ch�a sẽ đ�i một bữa tiệc cho tất cả mọi d�n tộc (1999)

Ch�nh anh em h�y cho họ ăn (1996)