HOME

 
 

 

 

"Anh em đ� được cho kh�ng
th� cũng phải cho kh�ng như vậy"

(Mt 10,8)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2002

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em th�n mến,

1. Ch�ng ta đang chuẩn bị đi lại con đường của M�a Chay, con đường dẫn ch�ng ta đến những buổi cử h�nh long trọng mầu nhiệm trung t�m của đức tin, mầu nhiệm khổ nạn, c�i chết v� sống lại của Đức Kit�. Ch�ng ta đang chuẩn bị cho thời gian thuận tiện m� Gi�o hội ban tặng cho c�c t�n hữu để suy niệm c�ng tr�nh cứu độ do Đức Ch�a ho�n th�nh tr�n Th�nh gi�. Chương tr�nh cứu độ của Ch�a Cha tr�n trời đ� được ho�n tất khi Người trao ban c�ch tự do v� trọn vẹn Người Con duy nhất của Người cho nh�n loại. �Mạng sống của t�i, kh�ng ai lấy đi được, nhưng ch�nh t�i tự � hy sinh mạng sống m�nh� (Ga 10,18), đức Gi�-su khẳng định như thế, khi tr�nh b�y r� r�ng rằng Ng�i tự nguyện hi sinh mạng sống để cứu độ nh�n loại. Để minh chứng về qu� tặng t�nh y�u lớn lao ấy, Ng�i n�i th�m : �Kh�ng ai c� t�nh thương n�o cao cả hơn t�nh thương của người đ� hy sinh t�nh mạng v� bạn hữu của m�nh� (Ga 15,13).

M�a Chay, thời gian quan ph�ng nhằm ho�n cải, gi�p ch�ng ta chi�m ngưỡng mầu nhiệm t�nh y�u lạ l�ng ấy. Đ� l� quay trở về với những nguồn mạch của đức tin, bởi v�, khi suy niệm về ơn huệ v� bi�n l� ơn cứu chuộc, ch�ng ta kh�ng thể kh�ng nhận thức rằng mọi sự đều đ� được ban cho ch�ng ta do bởi s�ng kiến y�u thương của Thi�n Ch�a. Để suy niệm kh�a cạnh n�y của mầu nhiệm cứu độ, t�i đ� chọn Lời Ch�a sau l�m chủ đề cho sứ điệp M�a Chay năm nay : �Anh em đ� được cho kh�ng, th� cũng phải cho kh�ng như vậy� (Mt 10,8).

2. Thi�n Ch�a đ� sẵn l�ng trao ban cho ch�ng ta Người Con : ai xứng đ�ng hay c� thể xứng đ�ng với đặc �n như thế ? Th�nh Phao-l� n�i: �Mọi người đ� phạm tội v� bị tước mất vinh quang Thi�n Ch�a, nhưng họ được trở n�n c�ng ch�nh do �n huệ Thi�n Ch�a ban kh�ng� (Rm 3,23-24). Do l�ng thương x�t hải h�, Thi�n Ch�a y�u thương ch�ng ta, kh�ng để m�nh bị ngăn cản bởi t�nh trạng cắt đứt nghi�m trọng m� tội lỗi đ� g�y n�n nơi con người. Người đ� khoan dung nghi�ng m�nh tr�n những yếu đuối của ch�ng ta, v� biến th�nh cơ hội để tu�n đổ t�nh y�u c�ch mới mẻ v� kỳ diệu hơn. Gi�o hội kh�ng ngừng loan b�o mầu nhiệm của l�ng nh�n l�nh v� bi�n n�y, bằng c�ch t�n dương sự chọn lựa tự do của Thi�n Ch�a v� ước muốn của Người kh�ng kết �n con người nhưng t�i th�p nhập con người v�o sự hiệp th�ng với Người.

�Anh em đ� được cho kh�ng, th� cũng phải cho kh�ng như vậy�. Ước g� những lời n�y vang vọng trong l�ng của mọi cộng đo�n kit� hữu đang h�nh hương v� thống hối tiến về lễ Phục sinh. Ước g� M�a Chay, khi nhắc lại mầu nhiệm cuộc tử nạn v� phục sinh của Ch�a, dẫn đưa mọi kit� hữu th�n phục tận s�u thẳm c�i l�ng sự cao cả của �n huệ ấy. V�ng ! Ch�ng ta đ� được cho kh�ng. Cả cuộc đời ch�ng ta chẳng mang dấu ấn l�ng nh�n từ của Thi�n Ch�a sao ? Khởi đầu cuộc sống v� sự ph�t triển kỳ diệu của n�: đ� l� một qu� tặng. V� bởi v� n� l� qu� tặng, cuộc sống kh�ng bao giờ c� thể xem như l� một sở hữu hay một t�i sản ri�ng, cho d� những khả năng m� ch�ng ta c� ng�y h�m nay để cải thiện phẩm chất cuộc sống c� thể l�m cho ch�ng ta nghĩ rằng con người l� �chủ� cuộc sống. Những th�nh tựu của y khoa v� c�ng nghệ sinh học đ�i khi c� thể l�m cho con người nghĩ rằng m�nh l� kẻ s�ng tạo, v� rơi v�o c�m dỗ can thiệp v�o �c�y hằng sống� (St 3,24).

Thật đ�ng nhắc lại ở đ�y rằng kh�ng phải tất cả những g� c� thể xảy ra về phương diện kỹ thuật th� c� thể được chấp nhận về phương diện lu�n l�. C�ng tr�nh khoa học nhắm bảo đảm phẩm chất cuộc sống cho ph� hợp hơn với phẩm gi� con người l� đ�ng th�n phục, nhưng n� kh�ng bao giờ được qu�n rằng cuộc sống con người l� một qu� tặng, v� n� vẫn qu� gi� d� mang những đau khổ v� giới hạn. Một qu� tặng cần được đ�n nhận v� qu� mến lu�n lu�n: đ�n nhận c�ch nhưng kh�ng v� đem ra phục vụ người kh�c c�ch nhưng kh�ng.

3. Khi đề ra trước mặt ch�ng ta gương mẫu của Đức Kit� khi tự hiến cho ch�ng ta tr�n đồi Can-v�, M�a Chay đặc biệt gi�p ch�ng ta hiểu rằng cuộc sống được Ng�i cứu chuộc. Nhờ Ch�a Th�nh Thần, Ng�i canh t�n cuộc sống ch�ng ta v� l�m cho ch�ng ta tham dự v�o sự sống của ch�nh Thi�n Ch�a, sự sống ấy l�i k�o ch�ng ta sống th�n mật với Thi�n Ch�a v� cho ch�ng ta nếm cảm t�nh y�u của Người đối với ch�ng ta. Đ�y l� một qu� tặng tuyệt vời, m� người kit� hữu kh�ng thể kh�ng vui mừng loan b�o. Trong s�ch Tin mừng của ng�i, th�nh Gio-an viết: �Sự sống đời đời đ� l� họ nhận biết Cha, Thi�n Ch�a duy nhất v� ch�n thật, v� nhận biết Đấng Cha đ� sai đến, l� Gi�su Kit�� (Ga 17,3). Sự sống ấy đ� chuyển ban cho ch�ng ta trong b� t�ch Th�nh tẩy, v� ch�ng ta phải lu�n nu�i dưỡng n� bằng một lời đ�p trả đức tin, c� nh�n lẫn cộng đo�n, qua việc cầu nguyện, cử h�nh c�c b� t�ch v� n�u chứng t� tin mừng.

Bởi v� ch�ng ta đ� đ�n nhận sự sống ấy c�ch nhưng kh�ng, đến lượt ch�ng ta phải trao ban c�ch nhưng kh�ng cho anh chị em ch�ng ta. Đ� l� điều m� đức Gi�-su đ� đ�i hỏi c�c m�n đệ khi sai họ đi l�m chứng trong thế gian : �Anh em đ� được cho kh�ng, th� cũng phải cho kh�ng như vậy�. V� qu� tặng đầu ti�n cần trao ban l� một đời sống th�nh thiện, l�m chứng cho t�nh y�u nhưng kh�ng của Thi�n Ch�a. Ước g� h�nh tr�nh M�a Chay đối với mọi t�n hữu lu�n l� lời mời gọi kh�ng ngừng đ�o s�u ơn gọi đặc biệt n�y của ch�ng ta. L� những t�n hữu, ch�ng ta phải hướng về một cuộc sống được đ�nh dấu bởi t�nh nhưng kh�ng, bằng c�ch hiến d�ng ch�nh m�nh kh�ng hạn chế cho Thi�n Ch�a v� cho tha nh�n.

4. Th�nh Phao-l� n�u l�n c�u hỏi: �Bạn c� g� m� bạn đ� kh�ng nhận l�nh ?� (1 Cr 4,7). Khi đ� nh�n nhận như thế th� phải y�u mến anh chị em v� hiến th�n cho họ. Họ c�ng thiếu thốn, người t�n hữu phải c�ng khẩn cấp phục vụ họ. Thi�n Ch�a chẳng để cho c� sự thiếu thốn, để khi đ�p ứng những nhu cầu của người kh�c ch�ng ta c� thể học biết c�ch giải tho�t m�nh khỏi t�nh �ch kỷ v� thực thi t�nh y�u thương đ�ch thực theo Tin mừng đ� hay sao? Giới luật của đức Gi�-su th� đ� r� r�ng: �V� nếu anh em y�u thương kẻ y�u thương m�nh, th� anh em n�o c� c�ng chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng l�m như thế sao� (Mt 5,46). Thế gian qu� trọng những mối tương quan đặt nền tảng tr�n lợi �ch c� nh�n v� lợi lộc ri�ng tư, v� điều ấy cổ v� một c�i nh�n �ch kỷ về cuộc đời, trong đ� thường l� kh�ng c� chỗ cho người ngh�o v� người yếu k�m. Mọi người, d� những kẻ �t t�i nhất, phải được đ�n nhận v� y�u thương v� ch�nh họ, bất kể ưu điểm hay khuyết điểm của họ. Quả thế, c�ng bị gian nan thử th�ch họ c�ng đ�ng được ch�ng ta thực thi t�nh y�u thương. Đ� l� t�nh y�u m� Gi�o hội đ� l�m chứng, qua v� v�n tổ chức, khi nhận tr�ch nhiệm lo cho những người bệnh, người bị gạt ra b�n lề, người ngh�o v� người bị b�c lột. Theo c�ch thế ấy, c�c kit� hữu trở n�n những t�ng đồ của niềm hi vọng v� những người x�y dựng nền văn minh t�nh thương.

Quả l� rất c� � nghĩa việc đức Gi�-su n�i những lời: �Anh em đ� được cho kh�ng, th� cũng phải cho kh�ng như vậy� khi sai c�c t�ng đồ đi loan truyền Tin mừng cứu độ, qu� tặng đầu ti�n v� cao qu� nhất ban cho nh�n loại. Đức Kit� muốn rằng Vương quốc của Ng�i, đ� đến gần (x. Mt 10,5ff.), cần được trải rộng nhờ những cử chỉ y�u thương nhưng kh�ng của c�c m�n đệ. Đ� l� điều m� c�c t�ng đồ đ� l�m trong những ng�y đầu của Kit� gi�o, v� những người đ� gặp gỡ họ thấy họ l� những người mang một sứ điệp lớn hơn cả ch�nh họ. Cả trong những ng�y h�m nay của ch�ng ta nữa, những điều thiện do c�c t�n hữu thực hiện trở th�nh một dấu chỉ, v� thường l� một lời mời gọi h�y tin. Khi người kit� hữu đ�p ứng những nhu cầu của người th�n cận như người Sa-ma-ri-ta-n� nh�n l�nh, h�nh động của họ kh�ng bao giờ chỉ l� trợ gi�p về vật chất. N� lu�n lu�n v� đồng thời l� một lời loan b�o về Vương quốc, v� mặc khải � nghĩa tr�n đầy của sự sống, niềm hi vọng v� t�nh thương.

5. Anh chị em th�n mến ! Đ� l� c�ch thế chuẩn bị sống M�a Chay n�y: t�ch cực sống quảng đại đối với những anh chị em ngh�o khổ nhất ! Khi mở rộng con tim của ch�ng ta, ch�ng ta c�ng nhận thức s�u xa rằng qu� tặng ch�ng ta trao ban cho kẻ kh�c l� lời đ�p trả của ch�ng ta đối với mu�n hồng �n Thi�n Ch�a tiếp tục ban cho ch�ng ta. Ch�ng ta đ� l�nh nhận nhưng kh�ng, h�y trao ban nhưng kh�ng !

C� thời gian n�o thuận tiện hơn thời gian M�a Chay để minh chứng về t�nh nhưng kh�ng n�y m� thế giới cần đến kh�ng? Trong ch�nh t�nh y�u m� Thi�n Ch�a y�u thương ch�ng ta, c� lời mời gọi hiến th�n c�ch nhưng kh�ng cho kẻ kh�c. T�i xin c�m ơn mọi người tr�n khắp thế giới � c�c gi�o d�n, tu sĩ v� linh mục � đang trao ban chứng từ n�y về đức �i. Ước g� được như vậy nơi mọi kit� hữu, d� sống trong bất cứ ho�n cảnh n�o !

Nguyện xin Đức Trinh nữ Ma-ri-a, Mẹ của Đức �i xinh đẹp v� niềm Hi vọng, hướng dẫn v� tăng sức cho ch�ng ta trong cuộc h�nh tr�nh M�a Chay n�y ! Với sự bảo đảm của lời cầu nguyện v� t�nh thương mến của t�i, t�i sung sướng ban ph�p l�nh t�ng truyền cho mỗi người trong anh chị em, đặc biệt với những người ng�y qua ng�y dấn th�n trong nhiều l�nh vực b�c �i.

Vatican, ng�y 4-10-2001,
Lễ th�nh Phan-xi-c� �t-xi-di.

Gioan Phaol� II, Gi�o ho�ng