HOME

 
 

 "Anh chị em h�y củng cố t�m hồn� (Gc 5,8)

 

Sứ điệp M�a Chay của Đức Th�nh Cha Phanxic�: 2015Anh chị em th�n mến,

M�a Chay l� một m�a canh t�n đối với Gi�o Hội, c�c cộng đo�n v� mỗi t�n hữu. Nhưng tr�n hết M�a Chay l� �một m�a �n th�nh' (2 Cr 6,2). Thi�n Ch�a kh�ng y�u cầu ch�ng ta điều g� m� trước đ� Ng�i kh�ng ban cho ch�ng ta: �Ch�ng ta y�u mến v� Ch�a đ� y�u thương ch�ng ta trước� (1 Ga 4,19). Ch�a kh�ng dửng dưng đối với ch�ng ta. Ch�a quan t�m đến mỗi người ch�ng ta, Ng�i biết đ�ch danh ch�ng ta, chăm s�c v� t�m kiếm ch�ng ta khi ch�ng ta bỏ Ng�i. Ch�a ch� � đến mỗi người ch�ng ta; t�nh thương ngăn cản kh�ng để cho Ch�a dửng dưng đối với những g� xảy đến cho ch�ng ta. Nhưng xảy ra l� khi ch�ng ta an mạnh v� cảm thấy thoải m�i, th� chắc chắn ch�ng ta qu�n những người kh�c (điều m� Ch�a Cha kh�ng bao giờ l�m), ch�ng ta kh�ng quan t�m đến những vấn đề của người kh�c, những đau khổ v� bất c�ng họ đang chịu... l�c ấy t�m hồn ch�ng ta rơi v�o th�i độ dửng dưng: trong khi t�i tương đối an mạnh v� thoải m�i, th� t�i qu�n những người kh�ng được an mạnh. Th�i độ �ch kỷ, dửng dưng n�y ng�y nay c� một chiều k�ch to�n cầu, đến độ ch�ng ta c� thể n�i đ� l� một thứ ho�n cầu h�a sự dửng dưng. Đ� l� một bất hạnh ch�ng ta cần đương đầu trong tư c�ch l� Kit� hữu. Khi D�n Ch�a trở về với t�nh thương của Ch�a, th� họ t�m được những c�u trả lời cho những vấn nạn m� lịch sử lu�n đề ra cho họ. Một trong những th�ch đố khẩn cấp nhất m� t�i muốn dừng lại trong Sứ Điệp n�y ch�nh l� th�ch đố ho�n cầu h�a sự dửng dưng.

Dửng dưng đối với tha nh�n v� với Thi�n Ch�a cũng l� một c�m dỗ thực sự đối với c�c Kit� hữu ch�ng ta. V� thế, trong mỗi M�a Chay ch�ng ta cần nghe lời k�u của c�c Ng�n Sứ l�n tiếng v� thức tỉnh ch�ng ta. Thi�n Ch�a kh�ng dửng dưng đối với thế giới, Ch�a y�u thương thế giới đến độ ban Con của Ng�i để cứu độ mỗi người. Trong cuộc nhập thể, trong cuộc sống trần thế, trong c�i chết v� sống lại của Con Thi�n Ch�a c� mở ra vĩnh viễn c�nh cửa giữa Thi�n Ch�a v� con người, giữa trời v� đất. V� Gi�o Hội như b�n tay giữ cho c�nh cửa ấy mở rộng nhờ việc c�ng bố Lời Ch�a, cử h�nh c�c B� t�ch, nhờ l�m chứng t� đức tin hữu hiệu trong đức b�c �i (Xc Gl 5,6). Tuy nhi�n, thế giới c� xu hướng kh�p k�n v�o m�nh v� đ�ng k�n c�nh cửa qua đ� Thi�n Ch�a đi v�o thế giới v� thế giới đến c�ng Ch�a. V� thế b�n tay, l� Gi�o Hội, kh�ng bao giờ được ngạc nghi�n nếu bị phủ nhận, bị đ� bẹp v� bị thương.

V� vậy D�n Ch�a cần canh t�n, để kh�ng trở n�n dửng dưng v� kh�ng kh�p k�n v�o m�nh. T�i muốn đề nghị với anh chị em 3 bước suy tư để đạt tới sự canh t�n.

1. "Nếu một chi thể đau, th� tất cả c�c chi thể kh�c cũng đau� (1 Cr 12,26) - Gi�o Hội

T�nh thương của Thi�n Ch�a ph� vỡ th�i độ kh�p k�n chết ch�c l� sự dửng dưng, t�nh thương ấy được Gi�o Hội trao tặng cho ch�ng ta qua gi�o huấn, v� nhất l� qua chứng t� của Gi�o Hội. Nhưng ch�ng ta chỉ c� thể l�m chứng về điều m� trước đ� ch�ng ta cảm nghiệm. Kit� hữu l� người để Thi�n Ch�a mặc cho chiếc �o l�ng từ nh�n v� thương x�t của Ng�i, mặc lấy Ch�a Kit�, để trở n�n giống Ch�a, l� T�i Tớ của Thi�n Ch�a v� lo�i người. Phụng vụ Thứ Năm Tuần Th�nh nhắc r� điều đ� cho ch�ng ta qua nghi thức rửa ch�n. Th�nh Ph�r� kh�ng muốn Ch�a Gi�su rửa ch�n cho �ng, nhưng rồi đ� hiểu rằng Ch�a Gi�su kh�ng muốn đ� chỉ l� một v� dụ về c�ch thức ch�ng ta phải rửa ch�n cho nhau. Chỉ c� người n�o để cho Ch�a Kit� rửa ch�n trước th� mới c� thể thi h�nh việc phục vụ n�y. Chỉ người n�o được �dự phần� với Ng�i (Ga 13,8) th� mới c� thể phục vụ con người.

M�a Chay l� m�a thuận tiện để ch�ng ta để cho Ch�a Kit� phục vụ v� nhờ đ� trở n�n như Ch�a. Điều n�y xảy ra khi ch�ng ta lắng nghe Lời Ch�a v� khi ch�ng ta l�nh nhận c�c b� t�ch, đặc biệt l� B� T�ch Th�nh Thể. Trong đ� ch�ng ta trở th�nh điều m� ch�ng ta l�nh nhận: trở n�n M�nh Ch�a Kit�. Trong th�n m�nh n�y, kh�ng c� chỗ cho sự dửng dưng dường như thường ngự trị trong t�m hồn ch�ng ta. V� ai thuộc về Ch�a Kit� th� cũng thuộc về một th�n m�nh duy nhất v� trong Ch�a ch�ng ta kh�ng thể dửng dưng đối với nhau. �V� thế nếu một chi thể đau, th� tất cả c�c chi thể c�ng đau chung; v� nếu một chi thể được vinh dự th� tất cả c�c chi thể kh�c c�ng vui mừng với chi thể ấy� (1 Cr 12,26).

Gi�o Hội l� cộng đồng hiệp th�ng của c�c th�nh v� c�c th�nh tham dự v�o cộng đồng ấy, v� cũng v� đ� l� một sự hiệp th�ng những sự th�nh: t�nh thương của Thi�n Ch�a được tỏ lộ cho ch�ng ta trong Ch�a Kit� v� tất cả c�c hồng �n của Ch�a. Trong số c�c hồng �n n�y cũng c� c�u trả lời của những người để cho m�nh được t�nh thương của Ch�a chiếm hữu. Trong cộng đồng hiệp th�ng của c�c th�nh v� trong sự tham dự v�o những sự th�nh, kh�ng ai sở hữu ri�ng cho m�nh, nhưng những g� họ c� l� để cho tất cả. V� v� ch�ng ta được li�n kết với nhau trong Ch�a, ch�ng ta cũng c� thể l�m được một c�i g� đ� cho những người ở xa, cho những người m� tự sức ri�ng ch�ng ta kh�ng bao giờ c� thể đạt tới họ, v� c�ng với họ v� cho họ ch�ng ta cầu xin Thi�n Ch�a để tất cả ch�ng ta đều cởi mở đối với c�ng tr�nh cứu độ của Ch�a.

2. �Em ngươi ở đ�u?� (St 4,9) - C�c gi�o xứ v� c�c cộng đo�n

Những điều n�i về Gi�o Hội ho�n vũ th� cũng cần được biểu lộ trong đời sống của c�c gi�o xứ v� cộng đo�n. Trong c�c thực tại Gi�o Hội n�y, ch�ng ta c� l�m cho mọi người cảm nghiệm được họ l� th�nh phần của một th�n m�nh duy nhất hay kh�ng? Đ� c� phải l� một th�n m�nh c�ng l�nh nhận v� chia sẻ những g� Thi�n Ch�a muốn ban hay kh�ng? Đ� c� phải l� một th�n m�nh biết v� chăm s�c những phần tử yếu đuối nhất, ngh�o khổ v� b� nhỏ nhất hay kh�ng? Hoặc ch�ng ta chạy trốn trong một t�nh y�u đại đồng, dấn th�n nơi xa xăm nhưng lại qu�n người ngh�o Lazzaro ngồi ngay trước c�nh cửa kh�p k�n của nh� m�nh hay kh�ng? (Xc Lc 16,19-31).

Để l�nh nhận v� l�m cho những g� Ch�a ban cho ch�ng ta được sinh hoa kết tr�i ho�n to�n, cần phải vượt qua những ranh giới của Gi�o Hội hữu h�nh theo hai chiều hướng.

- Thứ nhất, bằng c�ch li�n kết trong kinh nguyện với Gi�o Hội thi�n quốc. Khi Gi�o Hội trần thế cầu nguyện, th� thiết lập một sự hiệp th�ng phục vụ v� mưu �ch cho nhau, bay l�n trước nhan Thi�n Ch�a. C�ng với c�c th�nh đ� t�m được sự sung m�n trong Thi�n Ch�a, ch�ng ta l� th�nh phần cộng đồng hiệp th�ng ấy, trong đ� t�nh thương chiến thắng dửng dưng. Gi�o Hội thi�n quốc kh�ng chiến thắng v� đ� quay lưng lại với những đau khổ của trần thế v� vui hưởng một m�nh. Đ�ng hơn, c�c th�nh đ� c� thể chi�m ngắm v� vui mừng v� sự kiện, nhờ c�i chết v� sự sống lại của Ch�a Gi�su, c�c vị đ� vĩnh viễn chiến thắng th�i độ dửng dưng, sự cứng l�ng v� o�n th�. Bao l�u chiến thắng ấy của t�nh thương chưa thấm nhập v�o to�n thể thế giới, th� c�c th�nh c�n đồng h�nh với ch�ng ta l� những người lữ h�nh. Th�nh nữ T�r�sa H�i Đồng Gi�su, Tiến sĩ Hội Th�nh, đ� viết với l�ng x�c t�n rằng niềm vui tr�n trời v� chiến thắng của T�nh thương chịu đ�ng đanh sẽ kh�ng trọn vẹn bao l�u c�n một người tr�n trần thế phải chịu đau khổ v� r�n xiết: �Con hy vọng sẽ kh�ng ngồi y�n m� kh�ng l�m g� tr�n trời, mong ước của con l� c�n tiếp tục l�m việc cho Gi�o Hội v� cho c�c linh hồn� (Thư 254 ng�y 14-7-1897).

Cả ch�ng ta cũng tham dự v�o c�ng ph�c v� niềm vui của c�c th�nh v� c�c ng�i tham dự v�o cuộc chiến đấu cũng như mong ước của ch�ng ta muốn được an b�nh v� h�a giải. Niềm vui của c�c th�nh v� chiến thắng của Ch�a Kit� Phục Sinh l� động lực th�c đẩy ch�ng ta vượt thắng bao nhi�u h�nh thức dửng dưng v� cứng l�ng.

Đ�ng kh�c, mỗi cộng đo�n Kit� được k�u gọi h�y vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với x� hội xung quanh, với những người ngh�o v� những người xa xăm. Gi�o Hội tự bản chất l� thừa sai, kh�ng co cụm v�o m�nh, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của Gi�o Hội l� ki�n nhẫn l�m chứng về Đấng muốn mang tất cả thực tại v� mỗi người về c�ng Ch�a Cha. Sứ mạng truyền gi�o l� điều m� t�nh thương kh�ng thể im lặng. Gi�o Hội theo Ch�a Gi�su Kit� tr�n con đường dẫn Gi�o Hội tới con người, cho đến tận bờ c�i tr�i đất (Xc Cv 1,8). Như thế ch�ng ta c� thể nh�n thấy nơi tha nh�n người anh chị em m� Ch�a Kit� đ� chịu chết v� sống lại cho họ. Những g� ch�ng ta nhận l�nh, th� ch�ng ta cũng l�nh nhận cho họ. Cũng thế, những g� những người anh chị em ấy sở hữu, ch�nh l� một m�n qu� cho Gi�o Hội v� cho to�n thể nh�n loại.

Anh chị em th�n mến, t�i nồng nhiệt mong ước sao cho c�c nơi m� Gi�o Hội hiện diện, - đặc biệt l� c�c gi�o xứ v� cộng đo�n của ch�ng ta, - trở th�nh những hải đảo từ bi giữa l�ng biển cả dửng dưng!

3. �Anh chị em h�y cũng cố t�m hồn!� (Gc 5,8) - mỗi t�n hữu

Cả với tư c�ch c� nh�n, ch�ng ta cũng bị c�m dỗ dửng dưng. Ch�ng ta bị tr�n ngập những tin tức v� h�nh ảnh kinh ho�ng thuật cho ch�ng ta đau khổ của con người v� đồng thời ch�ng ta cảm thấy m�nh kh�ng c� khả năng can thiệp. Phải l�m g� để kh�ng bị c�i v�ng kinh ho�ng v� bất lực ấy cuốn mất?

Trước ti�n, ch�ng ta c� thể cầu nguyện trong t�nh hiệp th�ng của Gi�o Hội trần thế v� thi�n quốc. Ch�ng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhi�u người! S�ng kiến 24 giờ cho Ch�a, m� t�i cầu mong sẽ được cử h�nh trong to�n thể Gi�o Hội, kể cả ở cấp độ gi�o phận, trong những ng�y 13 v� 14-3 tới đ�y, muốn biểu lộ sự cần thiết phải cầu nguyện.

Tiếp đến, ch�ng ta c� thể gi�p đỡ bằng những việc b�c �i, đối với những người ở gần cũng như những người ở xa, nhờ bao nhi�u tổ chức b�c �i của Gi�o Hội. M�a Chay l� m�a thuận tiện để chứng tỏ sự quan t�m tới tha nh�n qua một cử chỉ, d� l� nhỏ b� nhưng cụ thể, n�i l�n sự tham dự của ch�ng ta v�o nh�n loại chung.

Thứ ba, sự đau khổ của tha nh�n l� một lời mời gọi ho�n cải, v� nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho t�i sự mong manh của đời t�i, sự lệ thuộc của t�i đối với Thi�n Ch�a v� c�c anh chị em. Nếu ch�ng ta khi�m tốn cầu xin ơn Ch�a v� chấp nhận khả năng giới hạn của m�nh, th� ch�ng ta sẽ t�n th�c nơi tiềm năng v� bi�n chứa đựng trong t�nh thương của Thi�n Ch�a. V� ch�ng ta c� thể chống lại c�m dỗ của ma quỷ l�m ch�ng ta tưởng m�nh c� thể tự m�nh cứu tho�t bản th�n v� thế giới.

Để khắc phục sự dửng dưng v� sự tự phụ to�n năng của ch�ng ta, t�i muốn xin tất cả mọi người h�y sống M�a Chay n�y như một h�nh tr�nh huấn luyện t�m hồn, như ĐGH Biển Đức 16 đ� n�i (Th�ng điệp Deus caritas est, 31). C� một con tim từ bi kh�ng c� nghĩa l� c� một t�m hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi th� cần một con tim mạnh mẽ, ki�n vững, kh�p k�n đối với kẻ c�m dỗ, nhưng cởi mở đối với Thi�n Ch�a. Một con tim để cho Th�nh Linh thấu nhập v� dẫn đi tr�n những con đường t�nh thương đưa tới c�c anh chị em. X�t cho c�ng, đ� l� một con tim ngh�o, nghĩa l� nhận biết sự ngh�o h�n của m�nh v� xả th�n cho tha nh�n.

V� thế, anh chị em th�n mến, t�i muốn c�ng với anh chị em cầu xin Ch�a Kit� trong M�a Chay n�y: �Fac cor nostrum secundum cor tuum�, xin l�m cho tr�i tim ch�ng con được n�n giống Tr�i Tim Ch�a� (Lời cầu trong Kinh cầu Th�nh T�m Ch�a Gi�su). Như thế ch�ng ta sẽ c� một con tim mạnh mẽ v� từ bi, tỉnh thức v� quảng đại, kh�ng để n� kh�p k�n v�o m�nh, kh�ng rơi v�o vực thẳm của nạn ho�n cầu h�a sự dửng dưng.

Với mong ước ấy, t�i hứa cầu nguyện để mỗi t�n hữu v� mỗi cộng đo�n Gi�o Hội tiến bước trong h�nh tr�nh M�a Chay với nhiều th�nh quả, v� t�i xin anh chị em cầu nguyện cho t�i. Xin Ch�a ch�c l�nh cho anh chị em v� xin Đức Mẹ g�n giữ anh chị em.

Vatican ng�y 4 th�ng 10 năm 2014

Lễ Th�nh Phanxic� Assisi

(G. Trần Đức Anh OP dịch từ nguy�n bản tiếng �)