HOME

 
 

 

Phụng sự Ch�a Kit� nơi c�c anh chị em t�ng thiếu
 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2017

CỦA ĐỨC TH�NH CHA PHANXIC�
 

Lắng nghe Lời Ch�a

 

Anh chị em th�n mến,

Trong sứ điệp M�a Chay bắt đầu từ ng�y 1-3-2017, ĐTC Phanxic� mời gọi c�c t�n hữu Kit� lắng nghe Lời Ch�a, để nhận ra v� phụng sự Ch�a Kit� trong tha nh�n, nhất l� những người ngh�o khổ.

 Trong M�a Chay Th�nh, c�c t�n hữu được mời gọi thanh tẩy, ho�n cải t�m hồn, chuẩn bị đ�n mừng Lễ Phục Sinh. ĐTC Phanxic� cũng muốn đồng h�nh với c�c t�n hữu qua sứ điệp được c�ng bố h�m 7-2-2017 vừa qua.

 Trong Sứ điệp ĐTC đặc biệt quảng diễn dụ ng�n Ph�c �m về người ph� hộ hằng ng�y yến tiệc linh đ�nh, trong khi một người ngh�o khổ l� �ng Lazzaro ngồi trước cổng nh� �ng ta kh�ng c� g� để ăn (Xc Lc 16,19-31), v� từ đ� r�t ra những b�i học thực tiễn cho cuộc sống t�m linh. Trong phần kết luận, ĐTC cầu xin Ch�a Th�nh Linh hướng dẫn c�c t�n hữu trong h�nh tr�nh m�a chay, thực hiện một con đường ho�n cải đ�ch thực, để t�i kh�m ph� hồng �n Lời Ch�a, để được thanh thẩy khỏi tội lỗi vốn l�m cho ch�ng ta m� qu�ng, hầu phụng sự Ch�a Kit� nơi c�c anh chị em t�ng thiếu�. Sau đ�y l� to�n văn sứ điệp của ĐTC.

 Anh chị em th�n mến,

 M�a Chay l� một cuộc khởi đầu mới, một con đường dẫn đến một mục ti�u chắc chắn l� Lễ Phục Sinh, chiến thắng của Ch�a Kit� tr�n sự chết. M�a n�y vẫn lu�n gửi đến ch�ng ta một lời mời gọi mạnh mẽ 'h�y ho�n cải': Kit� hữu được k�u gọi hết l�ng trở về c�ng Thi�n Ch�a (Ge 2,12) để kh�ng h�i l�ng với một cuộc sống tầm thường, nhưng tăng trưởng trong t�nh bạn với Ch�a. Ch�a Gi�su l� người bạn trung t�n kh�ng bao giờ bỏ rơi ch�ng ta, v�, cả khi ch�ng ta phạm tội, Ch�a vẫn ki�n nhẫn chờ đợi ch�ng ta trở về với Ng�i, v� qua sự chờ đợi n�y, Ng�i b�y tỏ � muốn tha thứ (Xc B�i giảng th�nh lễ, 8-1-2016).

 M�a Chay l� thời điểm thuận tiện để tăng cường đời sống t�m linh qua c�c phương tiện th�nh m� Gi�o Hội cống hiến cho ch�ng ta: ăn chay, cầu nguyện v� l�m ph�c. Nơi căn bản tất cả những điều ấy c� Lời Ch�a m� ch�ng ta được mời gọi lắng nghe v� suy gẫm si�ng năng hơn trong m�a n�y. Đặc biệt t�i muốn dừng lại ở đ�y dụ ng�n người ph� hộ v� �ng Lazzaro ngh�o khổ (Xc Lc 16,19-31). Ch�ng ta h�y để cho m�nh được những trang đầy � nghĩa n�y gợi hứng, v� cống hiến cho ch�ng ta ch�a kh�a để hiểu c�ch thức h�nh động để đạt đến hạnh ph�c ch�n thực v� sự sống vĩnh cửu, qua sự ho�n cải ch�n th�nh.

 1. Tha nh�n l� một hồng �n

 Dụ ng�n bắt đầu bằng c�ch tr�nh b�y hai nh�n vật ch�nh, nhưng người ngh�o được m� tả với nhiều chi tiết hơn: �ng ta ở trong một t�nh trạng tuyệt vọng v� kh�ng c� sức đứng dậy, �ng nằm ở cửa nh� người gi�u v� ăn những mẩu b�nh từ b�n ăn của người gi�u rơi xuống, �ng bị ghẻ lở to�n th�n v� những con ch� đến liếm c�c vết thương ấy (xc vv. 20-21). V� thế bối cảnh thật l� đen tối, con người bị hạ gi� v� tủi nhục.

 Quang cảnh c�ng bi thảm hơn nếu ta để � đến sự kiện người ngh�o c� t�n l� Lazzaro: một t�n đầy triển vọng, nghĩa đen l� �Thi�n Ch�a trợ gi�p�. V� thế, nh�n vật n�y kh�ng phải l� một người v� danh, nhưng c� những n�t r� r�ng v� được tr�nh b�y như một người c� một lịch sử ri�ng. Trong khi đối với người ph� hộ, �ng Lazzaro như một người v� h�nh, th� đối với ch�ng ta �ng trở n�n một người được biết đến v� hầu như l� một người quen thuộc, c� khu�n mặt hẳn hoi; v� với tư c�ch đ� �ng l� một hồng �n, một sự phong ph� kh�n lường, một người được Thi�n Ch�a mong muốn, y�u mến, nhớ đến, cho d� t�nh trạng cụ thể của �ng l� t�nh trạng bị con người từ khước (Xc B�i giảng Th�nh lễ 6-1-2016).

 ��ng Lazzaro dạy ch�ng ta rằng tha nh�n l� một hồng �n. Tương quan đ�ng đắn với con người hệ tại nh�n nhận gi� trị của họ với l�ng biết ơn. Cả người ngh�o nơi cổng nh� người giầu kh�ng phải l� một điều cồng kềnh g�y phiền to�i, nhưng l� một lời mời gọi ho�n cải v� thay đổi cuộc sống. Lời mời đầu ti�n dụ ng�n n�y đưa ra l� h�y mở cửa l�ng ch�ng ta cho tha nh�n, v� mỗi người l� một hồng �n, d� l� người l�ng giềng của ch�ng ta hay l� người xa lạ. M�a chay l� m�a thuận tiện để mở cửa cho mỗi người t�ng thiếu v� nhận ra nơi họ khu�n mặt của Ch�a Kit�. Mỗi người đến gặp ch�ng ta l� một hồng �n v� đ�ng được tiếp đ�n, t�n trọng v� y�u mến. Lời Ch�a gi�p ch�ng ta mở rộng đ�i mắt để đ�n tiếp v� y�u mến sự sống, nhất l� khi sự sống ấy yếu ớt. Nhưng để c� thể l�m điều ấy, cũng cần phải coi trọng điều m� Tin Mừng tỏ cho ch�ng ta về người ph� hộ.

 2. Tội lỗi l�m ch�ng ta m� qu�ng

 Dụ ng�n thật l� r� r�ng thẳng thắn trong việc n�u bật sự tương phản giữa người ph� hộ v� người ngh�o (Xc v.19). Tr�i với �ng Lazzaro người ngh�o khổ, người ph� hộ ấy kh�ng c� t�n v� chỉ được coi l� �người gi�u�. Sự gi�u sụ của �ng ta được biểu lộ qua y phục �ng ta mặc, sang trọng th�i qu�. Thực vậy, �o đỏ sậm của �ng rất qu� gi�, hơn cả v�ng bạc, v� �o ấy được d�nh cho c�c thần minh (Gr 10.9 v� cho vua ch�a (Gdc 8,26).. Sự gi�u sang của người ph� họ ấy thật l� th�i qu�, cũng v� �ng ta biểu dương mỗi ng�y như th�i quen: �Mỗi ng�y �ng ta yến tiệc linh đ�nh� (v.19). Nơi người ph� hộ ấy người ta thấy qua 3 điều kế tiếp nhau: y�u tiền bạc, huy�nh hoang v� ki�u ngạo (Xc. B�i giảng th�nh lễ 20-9-2013).

 Th�nh Phaol� t�ng đồ n�i rằng �Sự ham hố tiền bạc l� nguồn gốc mọi sự �c� (1 Tm 6,10). N� l� động lực ch�nh g�y ra tham � v� nguồn mạch g�y ra ghen tương, c�i lẫy v� nghi ngờ. Tiến bạc c� thể thống trị ch�ng ta, đến độ n� trở th�nh một thần tượng bạo ch�a (Xc T�ng huấn Niềm Vui Ph�c �m, 55). Thay v� l� một dụng cụ ch�ng ta sử dụng để l�m sự thiện v� thực thi t�nh li�n đới với tha nh�n, tiền bạc c� thể biến ch�ng ta v� cả thế giới th�nh n� lệ, phải tu�n h�nh một ti�u chuẩn �ch kỷ, kh�ng c�n chỗ cho t�nh thương v� cản trở h�a b�nh.

 Dụ ng�n n�y tỏ cho ch�ng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người ph� hộ l�m cho �ng ta h�o danh. Nh�n c�ch của �ng ta được thể hiện qua những vẻ bề ngo�i, tỏ cho người ta thấy điều m� �ng ta c� thể l�m được. Nhưng c�i vẻ bề ngo�i che đậy sự trống rỗng trong nội t�m. Cuộc sống của �ng ta trở th�nh t� nh�n của c�i h�o nho�ng bề ngo�i, của chiều k�ch hời hợt v� ph� du của cuộc sống (Xc ibd. 62).

 Cấp độ thấp nhất của sự sa đọa lu�n l� n�y ch�nh l� sự ki�u ngạo. Người ph� hộ ăn mặc như thể m�nh l� vua, giả bộ cung c�ch như một vị thần, m� qu�n m�nh chỉ l� một ph�m nh�n hay chết. Đối với người bị hư hỏng v� l�ng y�u th�ch gi�u sang kh�ng c� g� kh�c ngo�i c�i t�i của họ, v� v� thế những người xung quanh họ kh�ng được họ nh�n đến. Kết quả của sự quyến luyến tiền bạc l� một thứ m� qu�ng: người gi�u kh�ng thấy người ngh�o đang chịu đ�i, bị đ� bẹp trong tủi nhục!�.

 Khi nh�n nh�n vật ấy, ta hiểu tại sao Tin Mừng rất l� r� r�ng khi l�n �n sự y�u th�ch tiền bạc: �kh�ng ai c� thể l�m t�i hai chủ, v� hoặc họ gh�t chủ n�y v� mến chủ kia, hoặc gắn b� với chủ n�y v� khinh rẻ chủ kia. C�c con kh�ng thể l�m t�i Thi�n Ch�a lẫn của cải� (Mt 6,24)

 3. Lời Ch�a l� một hồng �n

 Tin Mừng về người ph� hộ v� �ng Lazzaro ngh�o khổ gi�p ch�ng ta chuẩn bị tốt đẹp cho lễ Phục Sinh sắp đến gần. Phụng vụ Thứ Tư lễ Tro mời gọi ch�ng ta sống một kinh nghiệm giống với kinh nghiệm m� người ph� hộ đ� trải qua một c�ch rất bi thảm. Vị linh mục, khi bỏ tro tr�n đầu, lập lại những lời n�y: �Con h�y nhớ m�nh l� tro bụi v� sẽ trở về bụi tro�. Thực vậy, người ph� hộ v� người ngh�o, cả hai đều chết v� phần ch�nh của dụ ng�n hướng về đời sau. Hai nh�n vật bất ngờ kh�m ph� thấy �ch�ng ta kh�ng mang theo sự g� từ trần thế v� ch�ng ta chẳng c� thể mang đi điều g� (1 Tm 6,7).

 Cả c�i nh�n của ch�ng ta cũng hướng về đời sau, nơi m� người ph� hộ c� một cuộc đối thoại d�i với Tổ Phụ Abraham m� �ng gọi l� �cha� (Lc 16,24.27), chứng tỏ m�nh thuộc về D�n Ch�a. Chi tiết đặc biệt n�y c�ng l�m cho cuộc sống của �ng ta m�u thuẫn, v� cho đến nay kh�ng n�i g� về tương quan của �ng với Thi�n Ch�a. Thực tế l� trong cuộc sống của �ng kh�ng c� chỗ cho Thi�n Ch�a, thần minh duy nhất của �ng l� ch�nh �ng.

 Chỉ trong những chao đảo cơ cực của đời sau người gi�u c� mới nhận ra Lazzaro v� �ng muốn người ngh�o n�y thoa dịu nỗi đau khổ của �ng bằng một ch�t nước. Những cử chỉ �ng y�u cầu Lazzaro cũng giống như những cử chỉ m� người gi�u ấy lẽ ra c� thể l�m nhưng kh�ng bao giờ l�m. Tuy nhi�n, Tổ Phụ Abraham giải th�ch cho người gi�u rằng: �Trong cuộc sống con đ� nhận được những của cải c�n Lazzaro nhận được những tai ương, giờ đ�y Lazzaro được an ủi c�n con th� ở giữa những cực h�nh� (v. 25). Trong đời sau, sự c�ng b�nh được t�i lập v� tai ương trong cuộc sống được qu�n b�nh h�a bằng điều thiện hảo.

 Dụ ng�n tiếp tục v� tr�nh b�y một sứ điệp cho tất cả c�c t�n hữu Kit�. Thực vậy người ph� hộ c�n anh em tr�n trần thế, �ng xin Abraham gởi Lazzaro đến gặp để cảnh c�o họ, nhưng Abraham trả lời: �Họ c� M�is� v� c�c ng�n sứ, họ h�y nghe lời c�c vị ấy� (v.29). Đứng trước vấn nạn của người ph� hộ, Abraham n�i th�m: �Nếu họ kh�ng nghe M�is� v� c�c ng�n sứ, th� họ cũng chẳng nghe nếu c� người n�o sống lại từ c�i chết� (v.31).

 Qua đ� ta thấy r� vấn đề của người gi�u c�: căn cội những tai ương của �ng ta ch�nh l� v� kh�ng lắng nghe Lời Ch�a; t�nh trạng n�y khiến �ng kh�ng y�u mến Thi�n Ch�a nữa v� v� thế �ng coi rẻ tha nh�n. Lời Ch�a l� một sức mạnh sinh động, c� khả năng khơi dậy sự ho�n cải t�m hồn con ngừơi v� hướng con người về c�ng Thi�n Ch�a. Kh�p k�n cửa l�ng đối với hồng �n của Thi�n Ch�a Đấng đang n�i với con người, th� sẽ đưa tới hậu quả kh�p k�n t�m hồn đối với người anh em.

 V� ĐTC kết luận rằng: �Anh chị em th�n mến, M�a Chay l� thời kỳ thuận tiện để canh t�n bản th�n trong cuộc gặp gỡ với Ch�a Kit� hằng sống qua Lời Ng�i, qua c�c b� t�ch v� tha nh�n. Ch�a đ� trải qua 40 ng�y trong sa mạc v� đ� chiến thắng những lừa đảo của T�n C�m Dỗ, Ng�i đang chỉ cho ch�ng ta con đường cần đi theo. Xin Ch�a Th�nh Linh hướng dẫn ch�ng ta thực hiện một con đường ho�n cải ch�n th�nh để t�i kh�m ph� hồng �n Lời Ch�a, được thanh tẩy khỏi tội lỗi khiến ch�ng ta m� qu�ng v� phụng sự Ch�a Kit� nơi những anh chị em t�ng thiếu. T�i khuyến kh�ch tất cả c�c t�n hữu h�y biểu lộ sự canh t�n tinh thần n�y kể cả bằng c�ch tham gia c�c Chiến Dịch M�a Chay m� nhiều tổ chức của Gi�o Hội ở c�c nơi tr�n thế giới đang cổ v� để l�m tăng trưởng nền văn h�a gặp gỡ trong gia đ�nh nh�n loại duy nhất. Ch�ng ta h�y cầu nguyện cho nhau để, khi tham dự chiến thắng của Ch�a Kit�, ch�ng ta biết mở rộng những c�nh cửa của ch�ng ta cho người yếu đuối v� ngh�o t�ng. Như thế ch�ng ta c� thể sống v� l�m chứng trọn vẹn về niềm vui của Lễ Phục sinh

 Vatican ng�y 18 th�ng 10 năm 2016, lễ Th�nh Luca Th�nh Sử.

 Phanxic� Gi�o Ho�ng

 (Trần Đức Anh OP chuyển �)