HOME

 
 

 "Ng�i đ� trở n�n ngh�o để l�m cho ch�ng ta được gi�u c� nhờ c�i ngh�o của Ng�i� (Xc 2 Cr 8,9)

Sứ điệp M�a Chay đầu ti�n của Đức Th�nh Cha Phanxic�: 2014Anh chị em th�n mến,
 

Nh�n dịp M�a Chay, t�i muốn cống hiến anh chị em v�i suy tư c� thể gi�p anh chị em trong h�nh tr�nh ho�n cải bản th�n v� cộng đồng. T�i lấy hứng từ c�u n�i của th�nh Phaol�: �Thực vậy, anh chị em biết l�ng quảng đại của Đức Gi�su Kit� Ch�a ch�ng ta: Ng�i gi�u sang, nhưng đ� trở n�n ngh�o v� anh chị em, để anh chị em trở n�n gi�u sang nhờ c�i ngh�o của Ng�i� (2 Cr 8,9). Th�nh T�ng Đồ ngỏ lời với c�c t�n hữu Kit� th�nh Corint� để kh�ch lệ họ quảng đại trong việc gi�p đỡ c�c t�n hữu th�nh Jerusalem ở trong t�nh trạng t�ng thiếu. Những lời n�y của th�nh Phaol� n�i g� với c�c Kit� hữu ch�ng ta ng�y nay? Lời nhắn nhủ trở n�n ngh�o kh�, sống thanh bần theo tinh thần Tin Mừng c� � nghĩa g� đối với ch�ng ta ng�y nay?

�n sủng của Ch�a Kit�

         Trước ti�n những lời ấy n�i với ch�ng ta đ�u l� đường lối của Thi�n Ch�a. Thi�n Ch�a kh�ng tỏ m�nh bằng những phương thế quyền lực v� gi�u sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối v� ngh�o n�n: �Ng�i gi�u sang, nhưng đ� trở n�n ngh�o v� anh chị em...�. Ch�a Kit�, Con vĩnh cửu của Thi�n Ch�a, đồng h�ng với Ch�a Cha về quyền năng v� vinh quang, đ� trở n�n ngh�o; Ng�i đ� xuống giữa ch�ng ta, trở n�n gần gũi với mỗi người ch�ng ta; Ng�i đ� cởi bỏ, �trở n�n trống rỗng�, để trở n�n giống ch�ng ta ho�n to�n (Xc Pl 2,7; Dt 4,15). Mầu nhiệm nhập thể của Thi�n Ch�a cao cả dường n�o! Ch�nh t�nh y�u của Thi�n Ch�a l� nguy�n nh�n mầu nhiệm ấy, một t�nh y�u l� �n sủng, l�ng quảng đại, ước muốn trở n�n gần gũi, v� kh�ng do dự hiến th�n v� hy sinh v� những thụ tạo m� Ng�i y�u mến. L�ng b�c �i, t�nh y�u, c� nghĩa l� chia sẻ trong mọi sự số phận của người m�nh y�u. T�nh y�u l�m cho trở n�n giống nhau, kiến tạo sự b�nh đẳng, ph� đổ c�c bức tường v� những ngăn c�ch. V� đ� l� điều Thi�n Ch�a đ� l�m với ch�ng ta. Thực vậy, Ch�a Gi�su �đ� l�m việc bằng đ�i b�n tay của con người, đ� suy nghĩ với tr� th�ng minh của con người, đ� h�nh động với � ch� của con người, đ� y�u thương với tr�i tim của con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ng�i đ� thực sự trở n�n một người trong ch�ng ta, giống ch�ng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi� (Gaudium et Spes, 22,2).

          L� do th�c đẩy Ch�a Gi�su trở n�n ngh�o kh�ng phải l� sự ngh�o n�n tự n�, nhưng - như th�nh Phaol� đ� n�i - �.. l� để anh chị em trở n�n gi�u sang nhờ c�i ngh�o của Ng�i�. Đ�y kh�ng phải l� một kiểu chơi chữ, một kiểu n�i để g�y ấn tượng! Tr�i lại đ� l� một sự tổng l�-g�c của Thi�n Ch�a, l�-g�c y�u thương, l�-g�c Nhập Thể v� Thập Gi�. Thi�n Ch�a đ� kh�ng l�m cho ơn cứu độ rơi xuống ch�ng ta từ tr�n cao, như kẻ thương người lấy của dư thừa của m�nh m� l�m ph�c bố th�. Đ� kh�ng phải l� t�nh y�u của Ch�a Kit�! Khi Ch�a Gi�su bước xuống s�ng Giordano v� chịu ph�p rửa của Gioan Tẩy Giả, Ng�i kh�ng h�nh động v� thấy cần phải thống hối, ho�n c�i; Ng�i l�m như thế để nhập h�ng giữa d�n ch�ng l� những người đang cần ơn tha thứ, Ng�i ở giữa ch�ng ta l� những người tội lỗi, v� g�nh lấy tội lỗi của ch�ng ta. Đ� ch�nh l� con đường Ng�i chọn để an ủi ch�ng ta, cứu tho�t ch�ng ta, giải ph�ng ch�ng ta khỏi t�nh trạng lầm than. Ch�ng ta c� ấn tượng mạnh v� Th�nh T�ng Đồ n�i rằng ch�ng ta đ� được giải tho�t kh�ng phải nhờ sự gi�u sang của Ch�a Kit�, nhưng nhờ c�i ngh�o của Ng�i. Tuy Th�nh Phaol� biết r� �những sự phong ph� kh�n lường của Ch�a Kit�� (Ep 3,8), �l� người được thừa tự mọi sự� (Dt 1,2).

             Như thế, c�i ngh�o m� Ch�a Gi�su d�ng để giải tho�t ch�ng ta v� l�m cho ch�ng ta trở n�n gi�u sang, l� g�? Thưa đ� ch�nh l� c�ch thức Ng�i y�u thương ch�ng ta, Ng�i trở n�n người th�n cận của ch�ng ta như Người Samaritano nh�n l�nh đến gần người bị bỏ mặc giở sống giở chết b�n vệ đường (Xc Lc 10,25tt). Điều mang lại cho ch�ng ta tự do ch�n thực, ơn cứu độ thực sự v� hạnh ph�c đ�ch thực ch�nh l� t�nh y�u thương x�t, dịu d�ng v� chia sẻ của Ng�i. C�i ngh�o của Ch�a Kit� l�m cho ch�ng ta được gi�u sang ch�nh l� sự kiện Ng�i l�m người, g�nh lấy những yếu đuối của ch�ng ta, tội lỗi của ch�ng ta, th�ng truyền cho ch�ng ta lượng từ bi v� bi�n của Thi�n Ch�a. C�i ngh�o của Ch�a Kit� l� sự gi�u sang lớn nhất: Ch�a Gi�su gi�u l�ng t�n th�c v� bi�n nơi Thi�n Ch�a Cha, t�n th�c nơi Cha trong mọi l�c, lu�n lu�n v� chỉ t�m kiếm th�nh � v� vinh danh Thi�n Ch�a. Ng�i gi�u sang như một trẻ em gi�u sang khi cảm thấy được y�u thương v� mến y�u cha mẹ, v� kh�ng nghi ngờ một gi�y ph�t n�o về t�nh thương v� sự dịu d�ng của cha mẹ. Sự gi�u sang của Ch�a Gi�su ch�nh l� Con Thi�n Ch�a; tương quan c� một kh�ng ai với Ch�a Gi�su ch�nh l� đặc �n cao cả nhất của Đấng Messia ngh�o kh� n�y. Khi Ch�a Gi�su mời gọi ch�ng ta h�y mang lấy ��ch nhẹ nh�ng� của Ng�i, Ng�i mời gọi ch�ng ta h�y trở n�n gi�u c� bằng �c�i ngh�o gi�u sang� v� �sự gi�u sang ngh�o� của Ng�i, chia sẻ với Ng�i tinh thần con thảo v� huynh đệ, trở n�n con c�i trong Con của Ng�i, l� anh em trong người Anh Trưởng Tử (Xc Rm 8,29).
 

Người ta n�i rằng c� một điều sầu muộn duy nhất, đ� l� sầu muộn v� kh�ng được n�n th�nh (L. Bloy); ch�ng ta cũng c� thể n�i rằng c� một sự lầm than đ�ch thực duy nhất, đ� l�: kh�ng sống như con c�i Thi�n Ch�a v� như những người em của Ch�a Kit�.

Chứng t� của ch�ng ta

            Ch�ng ta c� thể nghĩ rằng �con đường� ngh�o như thế l� con đường của Ch�a Gi�su, trong khi ch�ng ta, l� những người đến sau Ng�i, ch�ng ta c� thể cứu vớt thế giới bằng những phương thế th�ch hợp của con người. Kh�ng phải như vậy. Trong mọi thời đại v� mọi nơi, Thi�n Ch�a tiếp tục cứu vớt con người v� thế giới nhờ c�i ngh�o của Ch�a Kit�, Đấng trở n�n ngh�o trong c�c B� t�ch, trong Lời Ch�a v� trong Gi�o Hội của Ng�i, l� một d�n tộc gồm những người ngh�o. Sự gi�u sang của Thi�n Ch�a kh�ng thể đến với ch�ng ta qua sự gi�u sang của ch�ng ta, nhưng lu�n lu�n v� chỉ qua c�i ngh�o của ch�ng ta, bản th�n v� cộng đo�n, được Thần Kh� của Ch�a Kti� linh hoạt.

            Noi gương Thầy Ch� Th�nh, c�c Kit� hữu ch�ng ta được k�u gọi h�y nh�n đến t�nh cảnh lầm than của anh chị em ch�ng ta, động chạm đến, g�nh lấy v� hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Lầm than (miseria) kh�ng đồng nghĩa với ngh�o (povert�); lầm than l� sự ngh�o n�n kh�ng c� l�ng t�n th�c, kh�ng c� t�nh li�n đới, kh�ng c� hy vọng. Ch�ng ta c� thể ph�n biệt ba loại lầm than: lầm than vật chất, lầm than lu�n l� v� lầm than tinh thần. Lầm than vật chất vẫn thường được gọi chung l� sự ngh�o khổ v� đ� nặng tr�n những người sống trong ho�n cảnh kh�ng xứng đ�ng với con người: những người bị thiếu c�c quyền cơ bản v� nhu yếu phẩm như lương thực, nước, những điều kiện vệ sinh, c�ng ăn việc l�m, khả năng ph�t triển v� tăng trưởng về văn h�a. Đứng trước lầm than n�y, Gi�o Hội cống hiến dịch vụ của m�nh, diakonia, để đi gặp gỡ những người t�ng thiếu v� chữa l�nh nhưng vết thương l�m xấu x� khu�n mặt của nh�n loại. Nơi những người ngh�o v� những người rốt c�ng, ch�ng ta nh�n thấy t�n nhan của Ch�a Kit�; khi y�u thương v� gi�p đỡ những người ngh�o, ch�ng ta y�u mến v� phụng sự Ch�a Kit�. Sự dấn th�n của ch�ng ta cũng nhắm l�m sao để chấm dứt những vụ vi phạm phẩm gi� con người tr�n thế giới, những kỳ thị v� lạm dụng l� nguồn gốc g�y ra lầm than trong bao nhi�u trường hợp. Khi quyền lực, sa hoa v� tiền bạc trở th�nh thần tượng, th� người ta coi ch�ng quan trọng hơn đ�i hỏi phải ph�n phối c�ng bằng những của cải. V� thế, c�c lương t�m cần ho�n cải, trở về với c�ng l�, sự b�nh đẳng, sự điều độ v� chia sẻ.

             Điều kh�ng k�m phần g�y lo �u ch�nh l� lầm than lu�n l�, n� hệ tại trở n�n n� lệ cho những tật xấu v� tội lỗi. Bao nhi�u gia đ�nh lo �u v� c� một trong những phần tử của m�nh, thường l� người trẻ, nghiện ngập rượu, ma t�y, cờ bạc v� d�m �! Bao nhi�u người đ� đ�nh mất � nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai v� mất hy vọng! V� bao nhi�u người bị b� buộc sống trong lầm than lu�n l� do những điều kiện x� hội bất c�ng, thiếu c�ng ăn việc l�m, khiến họ kh�ng c�n phẩm gi� mang mang cơm b�nh về nh�, thiếu b�nh đẳng trong c�c quyền gi�o dục v� sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than lu�n l� c� thể được gọi l� một sự bắt đầu tự s�t. H�nh thức lầm than n�y cũng l� nguy�n nh�n l�m cho nền kinh tế suy sụp, n� lu�n gắn liền với lầm than tinh thần m� ch�ng ta khi ch�ng ta xa l�a Thi�n Ch�a v� từ khước t�nh thương của Ng�i. Nếu ch�ng ta cho rằng m�nh kh�ng cần Thi�n Ch�a, Đấng đang giơ tay cho ch�ng ta trong Ch�a Kit�, v� ch�ng ta nghĩ m�nh tự m�n, th� ch�ng ta đang đi v�o con đường thất bại. Thi�n Ch�a l� Đấng duy nhất c� thể cứu vớt v� giải tho�t ch�ng ta thực sự.

             Tin Mừng l� thuốc giải độc đ�ch thực chống lại lầm than tinh thần: Kit� hữu được mời gọi mang v�o mọi m�i trường lời loan b�o giải tho�t, theo đ� c� sự tha thứ tội lỗi đ� phạm, Thi�n Ch�a cao cả hơn tội lỗi ch�ng ta v� Ng�i y�u thương ch�ng ta một c�ch nhưng kh�ng, lu�n lu�n, v� ch�ng ta được dựng n�n để hiệp th�ng v� sống vĩnh cửu. Ch�a mời gọi ch�ng ta h�y trở th�nh những người h�n hoan loan b�o sứ điệp từ bi v� hy vọng ấy! Thật l� đẹp khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng đ�, chia sẻ kho t�ng đ� được ủy th�c cho ch�ng ta, để an ủi những con tim tan vỡ v� mang lại hy vọng cho bao nhi�u anh chị em ch�ng ta đang bị b�ng đ�m bao phủ. Vấn đề ở đ�y l� đi theo v� noi gương Ch�a Gi�su, Đấng đ� đi đến với người ngh�o v� tội nh�n như một mục tử đi t�m con chi�n bị lạc mất, v� Ng�i đến gặp ch�ng ta với đầy t�nh y�u thương. Khi hiệp nhất với Ch�a, ch�ng ta c� thể can đảm mở ra những con đường mới để loan b�o Tin Mừng v� thăng tiến con người.

            Anh chị em th�n mến, ước g� M�a chay n�y thấy được to�n thể Gi�o hội sẵn s�ng v� mau mắn l�m chứng cho những người đang sống trong t�nh trạng lầm than vật chất, lu�n l� v� tinh thần: l�m chứng về sứ điệp Tin Mừng, được t�m tắt trong việc loan b�o t�nh thương của Ch�a Cha từ bi, sẵn s�ng �m lấy mỗi người trong Ch�a Kit�. Ch�ng ta c� thể thi h�nh điều ấy theo mức độ ch�ng ta được trở n�n đồng h�nh đồng dạng với Ch�a Kit�, Đấng đ� trở n�n ngh�o v� l�m cho ch�ng ta được gi�u sang bằng c�i ngh�o của Ng�i. M�a Chay l� m�a th�ch hợp để cởi bỏ, l�m cho ch�ng ta tự hỏi đ�u l� điều ch�ng ta c� thể chịu thiếu để gi�p đỡ v� l�m cho người kh�c trở n�n phong ph� nhờ c�i ngh�o của ch�ng ta. Ch�ng ta đừng qu�n rằng sự ngh�o n�n đ�ch thực g�y đau khổ: một sự cởi bỏ m� kh�ng c� chiều k�ch thống hối th� kh�ng c� gi� trị. T�i kh�ng t�n nhiệm việc l�m ph�c m� chẳng l�m cho ch�ng ta mất m�t hoặc kh�ng g�y đau đớn n�o.

          Xin Ch�a Th�nh Linh, - nhờ Ng�i �ch�ng ta vốn l� người ngh�o, nhưng c� khả năng l�m bao nhi�u điều phong ph�: như người kh�ng c� g� cả, nhưng lại sở hữu tất cả� (2 Cr 6,10),- n�ng đỡ những quyết t�m tr�n đ�y của ch�ng ta v� củng cố trong ch�ng ta mối quan t�m v� tr�ch nhiệm đối với sự lầm than của con người, để ch�ng ta trở n�n từ bi v� l� những người thực thi l�ng từ bi. Với lời cầu ch�c ấy, t�i hứa cầu nguyện cho anh chị em, để mỗi t�n hữu v� mỗi cộng đo�n Gi�o Hội tiến bước một c�ch hiệu quả trong h�nh tr�nh M�a Chay, v� t�i xin anh chị em cầu nguyện cho t�i. Xin Ch�a ch�c l�nh cho anh chị em v� xin Đức Mẹ g�n giữ anh chị em.

Vatican ng�yb 26 th�ng 12 năm 2013
Lễ Th�nh Stephano, Ph� Tế v� l� Vị Tử Đạo ti�n khởi
G. Trần Đức Anh, O.P, chuyển �