HOME

 
 

 

�Ch�a Kit� đ� trở n�n ngh�o v� anh chị em�

(2 Cr 8,9).

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2008

CỦA ĐỨC TH�NH CHA B�N�ĐICT� XVI
 

Anh chị em th�n mến !

1. Mỗi năm, M�a Chay mang lại cho ch�ng ta một cơ hội theo � Ch�a Quan Ph�ng để đ�o s�u � nghĩa v� gi� trị cuộc sống Kit� của ch�ng ta v� kh�ch lệ ch�ng ta kh�m ph� l�ng từ bi của Thi�n Ch�a, để đến lượt ch�ng ta trở n�n từ bi hơn đối với anh chị em m�nh. Trong M�a Chay, Gi�o Hội quan t�m đề nghị một số c�ng t�c đặc biệt th�p t�ng c�c t�n hữu một c�ch cụ thể trong tiến tr�nh canh t�n nội t�m, đ� l� cầu nguyện, chay tịnh v� l�m ph�c bố th�. Năm nay, qua Sứ điệp M�a Chay như th�i quen, t�i muốn dừng lại để suy tư về việc l�m ph�c như một phương thức cụ thể để gi�p đỡ những người đang gặp cảnh t�ng quẫn v� đồng thời, đ� cũng l� một việc thực h�nh khổ chế để giải tho�t ch�ng ta khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Hễ những quyến rũ của của cải vật chất c�ng mạnh, th� quyết t�m của ch�ng ta c�ng phải r� r�ng để kh�ng coi ch�ng l� thần tượng: Ch�a Gi�su đ� minh bạch quả quyết : "C�c ngươi kh�ng thể l�m t�i Thi�n Ch�a lẫn tiền t�i� (Lc 16,13). L�m ph�c bố th� gi�p ch�ng ta chiến thắng c�m dỗ li�n lỷ ấy, dạy ch�ng ta đ�p ứng những nhu cầu của tha nh�n v� chia sẻ với họ những g� ch�ng ta c� được nhờ l�ng nh�n từ của Ch�a. Những cuộc lạc quy�n đặc biệt để gi�p đỡ người ngh�o tại nhiều nơi tr�n thế giới trong M�a Chay nhắm đến mục đ�ch ấy. Như thế, c�ng với sự thanh tẩy nội t�m, ch�ng ta c� th�m một sự chỉ hiệp th�ng Gi�o Hội, như đ� xảy ra trong Gi�o Hội sơ khai. Th�nh Phaol� đ� n�i về điều ấy trong c�c Thư của ng�i li�n quan tới cuộc lạc quy�n để gi�p đỡ cộng đo�n Jerusalem (Xc 2 Cr 8-9; Rm 15,25-27).

2. Theo gi�o huấn của Tin Mừng, ch�ng ta kh�ng phải l� sở hữu chủ nhưng l� những người quản l� c�c t�i sản ch�ng ta c�; v� thế, kh�ng được coi những của cải vật chất ch�ng ta sở hữu như t�i sản ho�n to�n thuộc về ta, nhưng như những phương tiện qua đ� Ch�a k�u gọi mỗi người ch�ng ta trở th�nh dụng cụ của sự quan ph�ng của Ng�i đối với tha nh�n. Như S�ch Gi�o L� của Hội Th�nh C�ng Gi�o nhắc nhở, của cải vật chất c� một gi� trị x� hội, theo nguy�n tắc c�c của cải ấy l� để mưu �ch cho tất cả mọi người (Xc. số 2404).

Trong Tin Mừng, Ch�a Gi�su đ� minh bạch cảnh gi�c những người c� của cải vật chất nhưng chỉ sử dụng cho m�nh. Đứng trước bao nhi�u người thiếu thốn mọi sự v� đang chịu đ�i, những lời của th�nh Gioan sau đ�y như một lời khiển tr�ch nặng nề: �Nếu một người c� của cải trần thế n�y thấy người anh em m�nh ở trong t�nh cảnh t�ng quẫn m� kh�p k�n t�m hồn m�nh lại, th� l�m sao t�nh y�u của Thi�n Ch�a ở trong kẻ ấy được?� (1 Ga 3,17). Những lời mời gọi chia sẻ ấy c�ng vang dội h�ng hồn tại những nước c� đa số d�n l� t�n hữu Kit�, v� tr�ch nhiệm của họ c�ng nặng nề đứng trước đ�ng đảo những người đang chịu cảnh ngh�o đ�i v� bị bỏ rơi. Cứu gi�p những người ấy l� một nghĩa vụ thuộc về đức c�ng bằng trước khi l� một h�nh vi b�c �i.

3. Tin Mừng l�m nổi bật một đặc t�nh ti�u biểu của việc l�m ph�c bố th� theo tinh thần Kit� gi�o: h�nh động n�y phải k�n đ�o. Ch�a Gi�su n�i, �Đừng để tay tr�i của ngươi biết việc tay phải của người l�m, để việc l�m ph�c của ngươi được b� mật� (Mt 6,3-4). Trước đ� Ch�a đ� n�i rằng kh�ng được v�nh vang v� c�c việc l�nh của m�nh, để khỏi bị nguy cơ mất phần thưởng tr�n trời (Xc Mt 6,1-2). Mối quan t�m của người m�n đệ l� l�m sao để tất cả được thực hiện v� vinh danh Thi�n Ch�a. Ch�a Gi�su đ� cảnh gi�c: �Như thế �nh s�ng của c�c con chiếu tỏa rạng người trước mặt người đời, để họ thấy c�c việc l�nh của c�c con m� ngợi khen Cha c�c Con ở tr�n trời� (Mt 5,16). V� thế, tất cả phải được thực hiện v� vinh danh Thi�n Ch�a chứ kh�ng phải để l�m vinh danh ch�ng ta. Anh chị em th�n mến, � thức n�y phải th�p t�ng mọi h�nh vi trợ gi�p tha nh�n, tr�nh kh�ng để cho n� biến th�nh một phương thế để l�m cho m�nh được nổi bật. Nếu khi thực hiện một h�nh vi tốt đẹp, ch�ng ta kh�ng nhắm mục ti�u l�m vinh danh Thi�n Ch�a v� mưu �ch đ�ch thực cho anh chị em, nhưng chỉ nhắm cho m�nh được tư lợi hoặc được hoan h�, th� ch�ng ta đặt m�nh ra khỏi nh�n giới của Tin Mừng. Trong x� hội t�n tiến với những h�nh ảnh, cần phải quan t�m canh chừng v� c�m dỗ vừa n�i thường xảy ra. L�m ph�c bố th� theo tinh thần Tin Mừng kh�ng phải chỉ l� y�u người: đ�ng hơn đ� l� một sự diễn tả đức b�c �i một c�ch cụ thể, đ�y l� một nh�n đức đối thần đ�i phải c� sự ho�n cải nội t�m, trở về với t�nh y�u Thi�n Ch�a v� tha nh�n, noi gương Ch�a Gi�su Kit�, Đấng đ� hiến th�n m�nh v� ch�ng ta khi chịu chết tr�n thập gi�. L�m sao kh�ng cảm tạ Thi�n Ch�a v� bao nhi�u người đang quảng đại n�ng đỡ tha nh�n trong cảnh kh� khăn với tinh thần vừa n�i, trong �m thầm, xa c�ch mọi ngọn đ�n pha của x� hội truyền th�ng? Trao tặng của cải của m�nh cho tha nh�n chẳng �ch lợi bao nhi�u, nếu t�m hồn trở n�n ki�u h�nh v� h�nh động ấy: Đ� l� l� do tại sao người biết Thi�n Ch�a nh�n trong b� mật v� tưởng thưởng trong �m thầm, n�n kh�ng n�n t�m kiếm sự nh�n nhận của lo�i người đối với những c�ng việc từ bi họ thực hiện.

4. Khi mời ch�ng ta cứu x�t việc l�m ph�c bố th� với một c�i nh�n s�u xa hơn, vượt l�n tr�n chiều k�ch ho�n to�n vật chất, Kinh Th�nh dạy ch�ng ta rằng cho đi th� vui hơn l� nhận l�nh (Xc TĐCV 20,35). Khi ch�ng ta h�nh động với t�nh y�u, ch�ng ta diễn tả sự thật của con người ch�ng ta: thực vậy ch�ng ta được dựng n�n kh�ng phải cho ch�nh ch�ng ta, nhưng l� cho Thi�n Ch�a v� anh chị em (Xc 2 Cr 5,15). Mỗi lần ch�ng ta chia sẻ của cải với tha nh�n t�ng thiếu, v� l�ng y�u mến Ch�a, ch�ng ta cảm nghiệm rằng sự sống sung m�n đến từ t�nh y�u, v� tất cả trở về c�ng ch�ng ta như ph�c l�nh, dưới h�nh thức an b�nh, m�n nguyện nội t�m v� vui mừng. Ch�a Cha tr�n trời tưởng thưởng những việc l�m ph�c bố th� của ch�ng ta bằng niềm vui của Ng�i. V� hơn nữa, th�nh Ph�r� liệt k� sự tha thứ tội lỗi v�o số những hoa tr�i thi�ng li�ng của việc l�m ph�c bố th�. Ng�i viết: �Đức b�c �i che phủ được nhiều tội lỗi� (1 Pr 4,8). Như phụng vụ M�a Chay thường lập lại, Thi�n Ch�a ban những cơ hội tha thứ cho ch�ng ta l� những người tội lỗi. Sự kiện chia sẻ với người ngh�o điều ch�ng ta sở hữu l�m cho ch�ng ta sẵn s�ng đ�n nhận ơn tha thứ ấy. Trong l�c n�y, t�i nghĩ đến bao nhi�u người cảm thấy g�nh nặng sự �c họ đ� l�m, v� ch�nh v� thế, họ cảm thấy xa l�a Thi�n Ch�a, sợ h�i v� hầu như kh�ng c� khả năng chạy đến c�ng Ch�a. Việc l�m ph�c bố th�, khi gi�p ch�ng ta đến gần tha nh�n, n� cũng đưa ch�ng ta đến gần Thi�n Ch�a v� c� thể trở th�nh phương thế đ�ch thực để c� sự ho�n cải ch�n ch�nh v� h�a giải với Ch�a v� anh chị em.

5. Việc l�m ph�c bố th� gi�o dục về sự quảng đại của t�nh y�u. Th�nh Giuseppe Benedetto Cottolengo thường nhắn nhủ: �Anh chị em đừng bao giờ đếm những đồng tiền m� anh chị em cho đi, v� t�i lu�n n�i thế n�y: nếu khi l�m ph�c, tay tr�i kh�ng được biết việc tay phải l�m, th� cả tay phải cũng kh�ng được biết điều m� ch�nh n� l�m� (Detti e pensieri, Edilibri, n.201). Về vấn đề n�y, một điều � nghĩa hơn bao giờ hết l� giai thoại Tin Mừng về b� g�a, trong t�nh cảnh lầm than, đ� bỏ v�o h�m tiền của Đền thờ �tất cả những g� b� c� để sống� (Mc 12,44). Đồng tiền b� nhỏ v� kh�ng đ�ng kể của b� trở th�nh một biểu tượng h�ng hồn: b� g�a ấy d�ng cho Thi�n Ch�a kh�ng phải những của dư thừa của b�, kh�ng phải điều m� b� c�, nhưng ch�nh bản th�n của b�.

Giai thoại cảm động n�y được lồng trong tr�nh thuật những ng�y liền trước cuộc khổ nạn v� c�i chết của Ch�a Gi�su, như th�nh Phaol� đ� nhận x�t, Ch�a đ� trở n�n ngh�o để l�m cho ch�ng ta trở n�n gi�u c� nhờ c�i ngh�o của Ng�i� Xc 2 Cr 8,9); Ng�i đ� hiến trọn th�n m�nh v� ch�ng ta. M�a Chay, qua việc l�m ph�c bố th�, cũng th�c đẩy ch�ng ta noi gương Ch�a. Nơi trường của Ng�i ch�ng ta c� thể học c�ch biến cuộc sống ch�ng ta th�nh một sự tận hiến ho�n to�n; noi gương Ch�a, ch�ng ta sẽ l�m cho m�nh được sẵn s�ng, kh�ng phải để cho đi những g� ch�ng ta sở hữu, nhưng cho đi ch�nh bản th�n ch�ng ta. To�n thể Tin Mừng chẳng được t�m gọn th�nh giới răn y�u thương duy nhất đ� sao? V� thế, việc l�m ph�c bố th� trong M�a Chay trở th�nh một phương thế để đ�o s�u ơn gọi Kit� của ch�ng ta. Khi hiến th�n một c�ch nhưng kh�ng, Kit� hữu l�m chứng rằng kh�ng phải của cải vật chất đề ra những luật lệ của cuộc sống, nhưng l� t�nh y�u. V� thế, điều mang lại gi� trị cho việc l�m ph�c bố th� ch�nh l� t�nh y�u, t�nh y�u gợi l�n những h�nh thức kh�c nhau trong việc trao tặng, theo khả năng v� ho�n cảnh của mỗi người.

6. Anh chị em th�n mến, M�a Chay mời gọi ch�ng ta �r�n luyện tinh thần�, kể cả việc l�m ph�c bố th�, để tăng trưởng trong t�nh b�c �i v� nh�n nhận ch�nh Ch�a Kit� ở nơi người ngh�o. Trong s�ch T�ng Đồ C�ng Vụ c� thuật lại T�ng Đồ Ph�r� đ� trả lời người qu�, khi anh ta xin ng�i l�m ph�c ở cửa Đền thờ, rằng: �V�ng bạc th� t�i kh�ng c�, nhưng điều m� t�i c�, t�i cho anh: nh�n danh Ch�a Gi�su Kit�, th�nh Nazareth, anh h�y bước đi� (TĐCV 3,6). Khi l�m ph�c bố th� ch�ng ta trao tặng một c�i g� vật chất, dấu chỉ một m�n qu� cao cả hơn m� ch�ng ta c� thể trao tặng tha nh�n với việc rao giảng v� chứng t� của Ch�a Kit�, nơi danh Ng�i c� sự sống ch�n thật. V� thế m�a n�y c� đặc t�nh l� một cố gắng bản th�n v� cộng đo�n gắn b� với Ch�a Kit� để trở th�nh chứng nh�n của t�nh y�u Ch�a. Xin Mẹ Maria, l� Mẹ v� l� Nữ Tỳ trung t�n của Ch�a, gi�p c�c t�n hữu thực hiện cuộc �chiến đấu tinh thần� trong M�a Chay, được v� trang bằng lời cầu nguyện, chay tịnh v� l�m ph�c bố th�, để tiến đến lễ Phục Sinh, được canh t�n tinh thần. Với ước nguyện đ�, t�i vui l�ng ban Ph�p L�nh T�a Th�nh cho tất cả mọi người.

Vatican ng�y 30 th�ng 10 năm 2007

Biển Đức 16, Gi�o Ho�ng

Bản dịch : LM. Trần Đức Anh, OP.