HOME

 
 

 

"Ch�a sẽ đ�i
một bữa tiệc cho tất cả mọi d�n tộc"

(Is 25,6).

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 1999

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em trong Ch�a Kit�,

M�a Chay, m� ch�ng ta sắp cử h�nh, l� một hồng �n kh�c nữa đến từ Thi�n Ch�a. Ng�i muốn gi�p ch�ng ta kh�m ph� lại bản chất của ta l� những con c�i của Thi�n Ch�a, đ� được tạo dựng v� đổi mới nhờ Đức Kit�, bởi t�nh y�u của Ch�a Cha trong Ch�a Th�nh Thần.

1. "Ch�a sẽ đ�i một bữa tiệc cho tất cả mọi d�n tộc" (Is 25,6). Đ� l� lời gợi hứng cho Sứ Điệp M�a Chay năm nay, v� th�i th�c ch�ng ta trước hết suy tư về sự chăm s�c quan ph�ng của Cha tr�n trời d�nh cho tất cả mọi người. T�nh thương chăm s�c n�y đ� được thể hiện trong h�nh động tạo dựng, khi "Thi�n Ch�a thấy mọi sự Ng�i đ� l�m quả l� rất tốt đẹp" (Stk 1,3). T�nh thương chăm s�c đ� lại được x�c nhận trong một mối tương quan đặc biệt giữa Thi�n Ch�a v� d�n Israel m� Thi�n Ch�a đ� chọn l�m d�n ri�ng của Ng�i, để thực hiện c�ng tr�nh cứu chuộc. Cuối c�ng, trong Đức Gi�su Kit�, t�nh thương chăm s�c n�y đạt đến mức tr�n đầy của n� : trong Đức Gi�su Kit�, ph�c l�nh của Abraham đến với c�c d�n tộc, v� ch�ng ta l�nh nhận ơn Thi�n Ch�a đ� hứa tức l� Th�nh Thần nhờ đức tin (x. Gl 3,14).

M�a Chay l� thời gian thuận tiện để d�ng l�n Ch�a l�ng tri �n ch�n th�nh, v� những điều kỳ diệu đ� được thực hiện để phục vụ cho con người trong mọi thời đại của lịch sử v� một c�ch đặc biệt, trong c�ng tr�nh cứu chuộc ; v� để thực hiện c�ng tr�nh cứu chuộc n�y, Thi�n Ch�a đ� kh�ng dung tha ch�nh Con Một của m�nh (x. Rm 8,32).

Việc kh�m ph� ra sự hiện diện đầy sức cứu rỗi của Thi�n Ch�a trong lịch sử thăng trầm của con người, th�i th�c ch�ng ta ăn năn trở lại. Việc kh�m ph� n�y l�m cho tất cả ch�ng ta cảm thấy m�nh được thừa hưởng t�nh thương đặc biệt của Thi�n Ch�a v� th�c đẩy ch�ng ta ch�c tụng v� l�m vinh danh Ng�i. Ch�ng ta c� thể lặp lại c�ng với th�nh Phaol� như sau : "Ch�c tụng Thi�n Ch�a l� Th�n Phụ Đức Gi�su Kit� - Ch�a ch�ng ta. Trong Đức Kit�, từ c�i trời, Ng�i đ� thi �n gi�ng ph�c cho ta hưởng mu�n v�n ơn ph�c của Th�nh Thần. Trong Đức Kit�, Ng�i đ� chọn ta trước cả khi tạo th�nh vũ trụ, để trước th�nh nhan Ng�i, ta trở n�n tinh tuyền, th�nh thiện nhờ t�nh y�u thương của Ng�i" (x. Ep 1,3-4). Ch�nh Thi�n Ch�a mời gọi ch�ng ta đi tr�n con đường s�m hối v� thanh tẩy nội t�m để canh t�n đức tin ch�ng ta. Thi�n Ch�a kh�ng ngừng k�u gọi ch�ng ta đến với Ng�i, v� mỗi lần ch�ng ta sa ng� phạm tội, th� Ng�i chỉ cho ta biết con đường trở về nh� Ng�i, nơi ch�ng ta sẽ gặp lại t�nh thương chăm s�c đặc biệt đ� m� Ch�a Cha d�nh cho ch�ng ta trong Đức Kit�. Như thế, ta sẽ c� kinh nghiệm về t�nh y�u thương của Ch�a Cha biểu lộ cho ta, v� ta mới gia tăng l�ng biết ơn đối với Ng�i.

2. H�nh tr�nh M�a Chay chuẩn bị cho ch�ng ta cử h�nh cuộc Vượt Qua của Đức Kit�, v� đ�y cũng l� mầu nhiệm của ơn cứu độ ta. H�nh ảnh loan b�o trước cho mầu nhiệm cao cả n�y l� bữa tiệc m� Ch�a Gi�su cử h�nh với c�c m�n đệ v�o thứ Năm Tuần Th�nh, khi d�ng hiến ch�nh m�nh trong h�nh b�nh v� h�nh rượu. Như t�i đ� viết trong T�ng Thư Dies Domini-Ng�y của Ch�a, rằng "trong việc cử h�nh Lễ Tạ Ơn, sự hiện diện thật sự, thuộc về bản thể v� l�u d�i của Ch�a Phục Sinh được ho�n th�nh� v� tấm b�nh hằng sống được d�ng hiến l� bằng chứng bảo đảm cho vinh quang sau n�y" (Dies Domini, số 39).

Bữa tiệc l� dấu chỉ của niềm vui, bởi v� trong đ� thể hiện sự hiệp th�ng s�u xa của tất cả những ai tham dự v�o bữa tiệc n�y. Như thế, Lễ Tạ Ơn thể hiện bữa tiệc m� ng�n sứ Isaia đ� loan b�o trước cho tất cả c�c d�n tộc (x. Is 25,6). Trong Lễ Tạ Ơn, ta kh�ng thể n�o bỏ qua chiều k�ch c�nh chung. Nhờ đức tin, ch�ng ta biết r� rằng mầu nhiệm Vượt Qua đ� được Đức Kit� ho�n tất, tuy nhi�n mầu nhiệm n�y cần phải được thực hiện một c�ch đầy đủ trong mỗi người ch�ng ta. Con Thi�n Ch�a, nhờ c�i chết v� sự phục sinh của m�nh, đ� ban cho ch�ng ta hồng �n sự sống đời đời ; hồng �n n�y được bắt đầu ngay trong trần thế, nhưng sẽ được ho�n tất một c�ch vĩnh viễn trong Lễ Vượt Qua vĩnh cửu tr�n trời. Nhiều anh chị em ch�ng ta c� sức chịu đựng được những ho�n cảnh khốn c�ng, những bất lợi v� bệnh tật, chỉ v� họ x�c t�n một ng�y kia sẽ được mời gọi v�o b�n tiệc đời đời tr�n trời. Như vậy, M�a Chay hướng c�i nh�n ch�ng ta vượt qua thời hiện tại, vượt qua lịch sử, vượt qua ch�n trời trần thế, để hướng về sự hiệp th�ng ho�n to�n v� vĩnh cửu với Ba Ng�i Rất Th�nh.

Ph�c l�nh m� ch�ng ta l�nh nhận trong Đức Kit�, ph� vỡ gi�m ta bức tường ngăn c�ch của đời tạm n�y v� mở ra cho ta c�nh cửa bước v�o cuộc chia sẻ một c�ch chắc chắn sự sống trong Thi�n Ch�a. "Hạnh ph�c thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới của Con Chi�n !" (Kh 19,9). Ch�ng ta kh�ng thể n�o qu�n rằng đời sống ch�ng ta t�m được mục đ�ch cuối c�ng của n� trong bữa tiệc n�y - một bữa tiệc m� ta được tham dự trước trong Lễ Tạ Ơn. Đức Kit� đ� đạt được cho ch�ng ta kh�ng những một phẩm gi� mới trong cuộc sống thế trần, nhưng nhất l� phẩm gi� mới mẻ l� được l�m con c�i Thi�n Ch�a, được k�u gọi chia sẻ sự sống đời đời với Ng�i. M�a Chay mời gọi ch�ng ta vượt qua cơn c�m dỗ nh�n những thực tại của thế giới n�y như l� những điều vĩnh viễn v� mời gọi ch�ng ta h�y nh�n nhận rằng "qu� hương ch�ng ta ở tr�n trời" (Ph 3,20).

3. Khi suy nghĩ về lời mời gọi kỳ diệu m� Ch�a Cha gửi đến cho ch�ng ta trong Đ�c Kit�, ch�ng ta kh�ng thể n�o kh�ng cảm nghiệm được t�nh y�u thương Ng�i đ� d�nh cho ta. Năm 1999 n�y, năm chuẩn bị cho Năm Th�nh 2000, muốn gi�p ch�ng ta canh t�n � thức rằng Thi�n Ch�a l� Người Cha, l� Đấng th�ng ban cho ch�ng ta ch�nh sự sống của m�nh trong Con Một y�u dấu của Ng�i. Qua lịch sử cứu độ, m� Ng�i thực hiện với ch�ng ta v� cho ch�ng ta, ch�ng ta học sống t�nh b�c �i với sức hăng say mới (x. 1Ga 4,10tt). Đ�y l� nh�n đức đối thần m� t�i đ� đề nghị đ�o s�u trong năm 1999 n�y, trong T�ng Thư "Ng�n Năm Thứ Ba đang tới".

Kinh nghiệm về t�nh thương của Thi�n Ch�a Cha th�i th�c người Kit� biến ch�nh m�nh th�nh hồng �n sống động, qua việc phục vụ v� chia sẻ như l� những đ�i hỏi tất yếu, l�m cho họ mở rộng v�ng tay tiếp đ�n anh chị em m�nh. Những m�i trường, m� trong đ�, Gi�o Hội đ� l�m chứng cho t�nh y�u của Thi�n Ch�a bằng lời n�i v� bằng những việc l�m qua c�c thế kỷ thật bao la. Ng�y nay, những khoảng rộng m�nh m�ng cũng đang mở ra trước mắt ch�ng ta m� ta phải l�m cho l�ng y�u thương của Thi�n Ch�a hiện diện qua hoạt động của m�nh. Những sự ngh�o khổ mới v� những vấn đề lớn lao l�m cho nhiều t�m hồn lo �u, đang chờ đợi những c�u trả lời cụ thể v� th�ch đ�ng. Những người đang sống c� đơn b�n lề x� hội, đang bị đ�i kh�t, trở th�nh nạn nh�n của bạo lực, mất hết hy vọng, đều cần cảm nghiệm, qua sự chăm s�c của Gi�o Hội, sự dịu d�ng nh�n từ của Ch�a Cha tr�n trời, Đấng ngay từ khi tạo dựng thế giới, đ� nghĩ đến từng người một, để ban cho người đ� tr�n đầy ph�c l�nh của m�nh.

4. Khi sống với c�i nh�n hướng về Thi�n Ch�a Cha như thế, M�a Chay trở th�nh một thời gian đặc biệt của t�nh b�c �i, được thể hiện cụ thể qua những c�ng việc để tỏ l�ng nh�n từ về mặt thể x�c cũng như tinh thần. Ch�ng ta đặc biệt nghĩ ngay đến những kẻ bị loại ra khỏi b�n tiệc của x� hội trong sự hưởng d�ng hằng ng�y. C� nhiều người "Lazar�" đang đứng g� trước cửa x� hội : đ� l� tất cả những ai kh�ng được tham dự v�o những điều tiện lợi về vật chất m� tiến bộ mang đến. C� những ho�n cảnh bần c�ng triền mi�n kh�ng thể n�o kh�ng đ�nh động lương t�m người Kit� hữu, v� kh�ng thể n�o kh�ng nhắc lại cho họ bổn phận phải khẩn thiết đương đầu với những ho�n cảnh đ� tr�n b�nh diện c� nh�n cũng như cộng đồng.

Kh�ng phải chỉ ri�ng những c� nh�n mới c� được những cơ hội để chứng minh sự sẵn s�ng của ch�nh m�nh để mời những anh chị em ngh�o đến tham dự v�o sự sung m�n của họ, nhưng c�n c� những tổ chức quốc tế, những ch�nh phủ của c�c d�n tộc, những trung t�m điều h�nh sinh hoạt kinh tế thế giới, tất cả cũng cần phải l�nh lấy tr�ch nhiệm hoạch định những con đường can đảm để thực hiện cuộc ph�n chia c�ng bằng hơn những t�i nguy�n của tr�i đất, trong nội bộ của mỗi quốc gia cũng như trong những tương quan giữa c�c d�n tộc.

5. Thưa anh chị em, bắt đầu h�nh tr�nh m�a chay, t�i muốn gửi đến anh chị em sứ điệp n�y, để khuyến kh�ch anh chị em tr�n con đường ăn năn trở lại. Con đường n�y sẽ dẫn đến một sự hiểu biết c�ng ng�y c�ng nhiều hơn, về hạnh ph�c m� Thi�n Ch�a d�nh cho ch�ng ta. Xin Mẹ Maria, Mẹ của l�ng thương x�t, n�ng đỡ những bước ta đi. Mẹ l� người đầu ti�n đ� biết v� đ�n nhận chương tr�nh y�u Thương của Ch�a Cha v� cũng l� người đ� tin v� "c� ph�c hơn mọi nguời nữ " (Lc 1,42). Mẹ đ� v�ng phục trong đau khổ v� nhờ thế đ� được tham dự trước ti�n v�o vinh quang của những con c�i Thi�n Ch�a.

Xin Mẹ Maria n�ng đỡ ch�ng ta bằng sự hiện diện của Người ; xin Mẹ h�y l� "dấu chỉ cho niềm hy vọng chắc chắn" (Lumen gentium, số 68) v� xin Mẹ h�y khẩn cầu c�ng Ch�a, ng� hầu l�ng thương x�t của Ch�a lại được đổ tr�n xuống tr�n ch�ng ta lần nữa !

Vatican, 15-10-98. GP II,