HOME

 
 

 

�Ai tiếp rước một trong những trẻ b� nhỏ n�y
nh�n danh Thầy, l� tiếp rước Thầy�

(Mt 18, 5)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2004

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em rất th�n mến,

1. Với nghi thức xức tro đầy � nghĩa, bắt đầu thời gian th�nh của M�a Chay, trong đ� Phụng Vụ lặp lại cho c�c t�n hữu lời mời gọi h�y thực hiện cuộc trở lại tận căn, v� tin tưởng v�o l�ng nh�n từ của Thi�n Ch�a.

Chủ đề của Sứ Điệp M�a Chay năm nay l� : �Ai tiếp rước chỉ một trong những trẻ b� nhỏ n�y nh�n danh Thầy, l� tiếp rước Thầy� (Mt 18, 5). Chủ đề n�y cho ch�ng ta dịp để suy nghĩ về điều kiện sinh sống của c�c trẻ em, m� Ch�a Gi�su gọi đến với Người cả trong thời đại h�m nay v� đặt l�m mẫu gương cho những ai muốn trở n�n m�n đệ của Người. Những lời của Ch�a Gi�su khuyến kh�ch ch�ng ta xem x�t việc đối xử như thế n�o đối với những trẻ em trong gia đ�nh ch�ng ta, trong x� hội d�n sự v� trong Gi�o Hội. Những lời của Ch�a Gi�su cũng khuyến kh�ch ch�ng ta t�i kh�m ph� sự đơn sơ v� l�ng tin tưởng m� người t�n hữu cần phải vun trồng, theo mẫu gương Con Thi�n Ch�a, Đấng đ� đến chia sẻ th�n phận của những kẻ b� nhỏ v� những người tội lỗi. Về điểm n�y, Th�nh nữ Clara th�nh Assisi thường n�i rằng Con Thi�n Ch�a �được đặt nằm trong m�ng cỏ, đ� sống ngh�o tr�n trần gian, v� đ� chết trần truồng tr�n thập gi� (tr�ch Ch�c Thư, fonti francescane số 2841 ).

Ch�a Gi�su y�u thương những trẻ nhỏ c�ch đặc biệt hơn, �v� t�nh đơn sơ v� niềm vui sống, v� sự hồn nhi�n, v� v� đức tin của ch�ng tr�n đầy sự kh�m phục� (Kinh truyền tin ng�y 18 th�ng 12 năm 1994). V� thế, Ch�a muốn cộng đo�n ch�ng ta mở rộng đ�i tay v� con tim để đ�n tiếp những trẻ nhỏ như ch�nh Người đ� l�m ng�y xưa: �Ai tiếp đ�n một trong những kẻ b� nhỏ nh�n danh Thầy, l� tiếp đ�n Thầy� (Mt 18, 5). B�n cạnh những trẻ nhỏ, Ch�a Gi�su đặt �những anh chị em thấp h�n nhất� ; đ� l� những kẻ khốn c�ng, những người ngh�o, những kẻ đ�i kh�t, những người ngoại kiều, những kẻ kh�ng �o mặc, những bệnh nh�n, những anh chị em bị giam t�. Khi tiếp đ�n v� y�u thương họ, hoặc ngược lại khi đối xử c�ch l�nh đạm v� từ chối họ, ch�ng ta n�i l�n th�i độ của m�nh đối với Ch�a, bởi v� Ch�a hiện diện đặc biệt nơi những con người đ�.

2. Ph�c �m kể lại tuổi thơ của Ch�a Gi�su trong căn nh� ngh�o tại Nazareth; nơi đ� Ch�a sống t�ng phục song th�n, �lớn l�n trong sự kh�n ngoan, tuổi t�c, v� �n sủng, trước mặt Thi�n Ch�a v� người đời� (Lc 2, 52). Khi trở n�n trẻ nhỏ, Ch�a muốn chia sẻ th�n phận con người. Th�nh t�ng đồ Phaol� viết nơi thơ Philiph� như sau : �Người tự hủy ch�nh m�nh, mặc lấy th�n phận t�i tớ v� trở n�n giống con người; Người nhập thể l�m người, tự hạ m�nh trở n�n v�ng phục cho đến chết v� chết tr�n thập gi� (Phil 2, 7-8). Khi l�n 12 tuổi, Ch�a ở lại trong Đền Thờ Gi�rusalem, v� đ� n�i với song th�n đang lo lắng đi t�m Ch�a, như sau: �Tại sao cha mẹ t�m con ? Cha mẹ kh�ng biết l� con phải lo việc của Cha con sao? (Lc 2, 49). Thật vậy, trọn cả cuộc đời của Ch�a được ghi dấu bởi sự tu�n phục đầy tin tưởng v� con thảo đối với Thi�n Ch�a Cha tr�n trời. Ch�a đ� thường n�i: �Lương thực Thầy l� thi h�nh Th�nh � của Đấng đ� sai Thầy v� ho�n tất c�ng việc của Ng�i� (Ga 4, 34).

Trong những năm sống đời c�ng khai, Ch�a đ� lặp lại nhiều lần rằng chỉ những ai biết trở n�n như những trẻ nhỏ, th� mới v�o được Nước Trời (x. Mt 18, 3; Mc10,15; Lc 18,17; Ga 3,3). trong gi�o huấn của Ch�a, con trẻ trở n�n h�nh ảnh sống động cho người đồ đệ đươc mời gọi theo Thầy Ch� Th�nh, với th�i độ dễ dạy của một trẻ nhỏ: �Ai trở n�n nhỏ như đứa trẻ n�y, th� sẽ l� kẻ lớn nhất trong Nước Trời� (Mt 18,4).

Trở n�n như trẻ nhỏ v� tiếp nhận những trẻ nhỏ: đ� l� hai kh�a cạnh của một gi�o huấn duy nhất m� Ch�a lặp lại cho những m�n đệ của Người trong thời đại h�m nay. �Chỉ những ai trở n�n như trẻ nhỏ mới c� thể y�u thương tiếp đ�n những anh chị em nhỏ h�n nhất� (Mt 18,4).

3. C� nhiều t�n hữu đang cố gắng sống trung th�nh theo gi�o huấn n�y của Ch�a. Ở đ�y, T�i muốn nhắc đến những bậc l�m cha mẹ sẵn s�ng l�nh tr�ch nhiệm một gia đ�nh đ�ng con, nhắc đến những người cha v� những người mẹ thay v� đặt ưu ti�n cho sự th�nh c�ng nghề nghiệp v� địa vị, th� phải quan t�m th�ng truyền cho con c�i những gi� trị nh�n bản v� t�n gi�o, l� những gi� trị mặc cho cuộc sống một � nghĩa đ�ng thật.

Với l�ng kh�m phục, t�i nghĩ đến những ai dấn th�n chăm s�c cho những trẻ nhỏ đang gặp kh� khăn v� dấn th�n l�m nhẹ bớt những đau khổ của những trẻ nhỏ v� gia đ�nh của ch�ng, (đau khổ) v� những xung đột v� bạo lực, v� thiếu lương thực v� nước uống, v� bị bắt buộc phải bỏ xứ ra đi, v� v� biết bao h�nh thức bất c�ng kh�c hiện c� tr�n thế giới.

B�n cạnh những sự quảng đại, tuy nhi�n người ta cũng cần n�i đến l�ng �ch kỷ của biết bao người kh�ng tiếp nhận trẻ nhỏ. C� những trẻ nhỏ bị thương t�ch s�u xa v� bạo lực của người lớn: những lạm dụng ph�i t�nh, những bắt buộc trẻ m�i d�m, việc d�nh v�o nạn bu�n b�n v� d�ng thuốc phiện; những trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động hoặc bị bắt đi l�nh để đ�nh trận; những trẻ v� tội phải lu�n chịu ảnh hưởng ti�u cực do bởi gia đ�nh bị tan r�; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ v�o việc bu�n b�n xấu xa những cơ phận v� bu�n b�n người. V� phải n�i g� hơn nữa về thảm kịch của bệnh liệt kh�ng với những hậu quả t�n ph� tại Phi Ch�u? Người ta n�i đến con số h�ng triệu người bị l�y nhiễm tai ương n�y, v� biết bao trẻ đ� bị l�y bệnh ngay từ l�c mới sinh ra. Nh�n loại kh�ng thể nhắm mắt trước thảm kịch đ�ng lo ngại như thế!

4. Thử hỏi những trẻ nhỏ n�y đ� l�m g� n�n tội m� phải chịu đau khổ đến như thế? Từ quan điểm con người, thật kh�ng dễ, v� cả kh�ng thể trả lời cho c�u hỏi g�y lo �u n�y! Chỉ Đức Tin mới gi�p ch�ng ta hiểu được vực thẳm khổ đau n�y s�u xa như thế n�o. �Khi trở n�n v�ng phục cho đến chết v� chết tr�n thập gi�, (Phil 2, 8), Ch�a Gi�su đ� l�nh lấy nơi người sự đau khổ nh�n loại v� đ� soi s�ng sự đau khổ n�y bằng �nh s�ng rạng ngời của sự phục sinh. Bằng c�i chết, Ch�a đ� chiến thắng m�i m�i sự chết.

Trong M�a Chay, ch�ng ta chuẩn bị sống lại Mầu Nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm chiếu tỏa �nh s�ng hy vọng tr�n to�n thể cuộc đời ch�ng ta, cả trong những kh�a cạnh phức tạp nhất v� đau khổ nhất. Tuần Th�nh sẽ đặt trước mắt ch�ng ta Mầu nhiệm cứu rỗi n�y, qua những nghi thức đầy � nghĩa của Tam Nhật Th�nh.

Anh chị em th�n mến, với l�ng tin tưởng, ch�ng ta h�y bắt đầu cuộc h�nh tr�nh m�a chay, được n�ng đỡ bởi lời cầu nguyện sốt sắng, bởi việc đền tội v� ch� t�m trợ gi�p những anh chị em t�ng thiếu. Một c�ch đặc biệt, ước chi M�a Chay trở n�n dịp thuận tiện để dấn th�n nhiều hơn v�o việc chăm s�c cho những nhu cầu của trẻ nhỏ, trong ch�nh gia đ�nh ch�ng ta v� trong x� hội n�i chung, bởi v� c�c trẻ nhỏ l� tương lai của nh�n loại.

5. Với sự đơn sơ của trẻ thơ, ch�ng ta h�y hướng về Ch�a Cha, v� gọi Ng�i l� �Abba� �Thưa Cha�, như Ch�a Gi�su đ� dạy ch�ng ta trong kinh Lạy Cha.

�Lạy Cha ch�ng con !�, ch�ng ta h�y thường lặp lại lời cầu nguyện n�y trong M�a Chay; Ch�ng ta h�y lặp lại lời cầu nguyện n�y với l�ng cảm mến s�u xa. Khi thưa c�ng Thi�n Ch�a: �Lạy Cha ch�ng con�, ch�ng ta � thức tốt hơn rằng ch�ng ta l� con c�i Thi�n Ch�a v� cảm thấy m�nh l� anh chị em với nhau. Như thế, ch�ng ta sẽ dễ d�ng mở rộng t�m hồn đ�n nhận những trẻ nhỏ, theo như lời mời gọi của Ch�a Gi�su: �Ai đ�n nhận một trong những trẻ nhỏ n�y nh�n danh Thầy, l� đ�n nhận Thầy� (Mt 18, 5).

Với hy vọng được như thế, T�i khẩn xin Thi�n Ch�a ban xuống ph�c l�nh tr�n từng người, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ của Ng�i Lời Thi�n Ch�a l�m Người v� l� Mẹ của to�n thể nh�n loại�.

Từ Vatican, 8.12.2003
Gioan Phaol� II, Gi�o Ho�ng