HOME

 
 

 

Y�u mến Thi�n Ch�a
nghĩa l� sự sống cho anh em

(Đnl 30,20)

 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2005

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em th�n mến !

1. Mỗi năm, M�a Chay được đặt trước ch�ng ta như l� một thuận lợi tốt đẹp cho việc tăng cường cầu nguyện v� s�m hối, bằng c�ch mở t�m hồn ra sẵn s�ng ch�o đ�n � muốn của Ch�a. Trong M�a Chay, một cuộc h�nh tr�nh thi�ng li�ng được ph�c họa cho ch�ng ta hầu chuẩn bị ch�ng ta sống lại Mầu Nhiệm cao cả về sự Chết v� Sống Lại của Ch�a Kit�. Điều n�y được thể hiện trước hết bằng sự nghe Lời Ch�a sốt sắng hơn, v� bằng việc thực hiện sự hảm m�nh c�ch qu�ng đại hơn, nhờ đ� mới c� thể gi�p �ch lớn cho những người t�ng thiếu.

Anh chị em th�n mến, năm nay t�i muốn anh chị em lưu t�m đến một chủ đề đ�ng l� hiện tại, được minh họa bởi c�u sau đ�y trong s�ch Đệ-Nhị-Luật : "Y�u mến Thi�n Ch�a c� nghĩa l� sự sống cho anh em, v� l� sự sống l�u... " (30:20). Đ� l� những lời �ng M�isen n�i với d�n ch�ng, k�u mời họ tu�n giữ Giao Ước với Yaweh trong xứ Moab, "để anh em v� con ch�u anh em được sống, nghĩa l� h�y y�u mến Đức Ch�a, Thi�n Ch�a của anh em, nghe tiếng Người v� gắn b� với Người" (30: 19-20). Sự trung th�nh với Gi�o Ước thần linh n�y l� một bảo đảm tương lai của Israel : "v� như thế anh em sẽ được ở lại tr�n đất Đức Ch�a đ� thề với cha �ng anh em, l� �ng Abraham, �ng Isaac v� �ng Giacop, rằng Ngươi sẽ ban cho c�c ng�i" (30:20). Theo sự am hiểu Kinh Th�nh, sống tới tuổi gi� l� một dấu chỉ l�ng nh�n hậu của Đấng Tối Cao. Do đ�, tuổi thọ xem ra l� một �n huệ thần linh đặc biệt.

Ch�nh tr�n chủ đề n�y m� t�i muốn xin anh chị em suy tư trong M�a Chay n�y, ng� hầu đ�o s�u sự hiểu biết về vai tr� m� những người gi� được k�u gọi thực thi trong x� hội v� trong Gi�o Hội, v� như vậy chuẩn bị t�m hồn anh chị em cho sự tiếp đ�n đầy y�u thương sẽ lu�n lu�n d�nh cho họ. Nhờ sự đ�ng g�p của khoa học v� y khoa, nguời ta thấy trong x� hội ng�y nay một sự k�o d�i thời gian sống của con người v� sự gia tăng tiếp theo trong con số người gi�. Điều n�y đ�i hỏi sự ch� � c�ch ri�ng tới thế giới của tuổi gọi l� gi�, hầu gi�p c�c th�nh phần tuổi gi� sống tiềm lực đầy đủ của m�nh bằng c�ch đặt họ trong sự phục vụ của to�n thể cộng đồng. Sự chăm s�c người gi�, hơn hết khi họ gặp những thời buổi kh� khăn, phải l� một quan t�m lớn đối với mọi t�n hữu, c�ch ri�ng trong những cộng đồng gi�o hội thuộc những x� hội phương T�y l� nơi vấn đề c�n hiện hữu c�ch c� biệt.

2. Sự sống con người l� một �n huệ qu� b�u phải được y�u v� bảo vệ trong mỗi giai đoạn của n�. Điều răn "C�c người chớ giết người !" lu�n lu�n đ�i hỏi phải t�n trọng v� thăng tiến sự sống con người, từ l�c bắt đầu cho tới l�c chấm dứt tự nhi�n. Đ� l� một điều răn �p dụng ngay trong sự hiện hữu của bịnh hoạn v� khi sự suy yếu thể l� giảm đi khả năng tự lực của con người. Nếu tuổi gi�, với những điều kiện kh�ng thể tr�nh được của n�, được chấp nhận c�ch b�nh thản trong �nh s�ng đức tin, th� n� c� thể trở th�nh một thuận lợi v� gi� để hiểu hơn Mầu nhiệm Thập gi� ban cho sự sống con người đầy đủ � nghĩa.

Những người gi� cần được hiểu v� được gi�p trong viễn ảnh n�y. Ở đ�y, t�i muốn b�y tỏ sự cảm k�ch của t�i đối với những người hiến m�nh ho�n th�nh những nhu cầu n�y, v� t�i cũng k�u gọi những người thiện ch� kh�c lợi dụng M�a Chay để thực hiện sự đ�ng g�p c� nh�n m�nh. Điều n�y sẽ cho ph�p nhiều người gi� kh�ng nghĩ về m�nh như một g�nh nặng cho cộng đồng, v� thỉnh thoảng cho cả gia đ�nh m�nh, khi sống trong m�t ho�n cảnh đơn độc dẫn tới cơn c�m dỗ tự biệt lập hay ng� l�ng.

Điều cần thiết l� l�m dấy l�n � thức trong dư luận quần ch�ng, l� những người gi� biểu hiện l�n một nguồn lợi đ�ng gi� trong bất cứ trường hợp n�o. V� lẽ n�y, sự n�ng đỡ kinh tế v� những s�ng kiến luật ph�p, cho ph�p họ kh�ng bị loại trừ khỏi đời sống x� hội nhưng phải được tăng cường. Thật vậy, trong thập ni�n qua, x� hội đ� trở n�n ch� � hơn dến những nhu cầu của họ, v� y khoa đ� ph�t triển những sự chăm s�c giảm đau, những sự chăm s�c n�y, c�ng với một phương ph�p nguy�n vẹn đối với người bịnh, đặc biệt c� lợi cho những người bịnh l�u ng�y.

3. Số lượng lớn của giờ r�nh rỗi trong giai đoạn sống n�y, cống hiến cho người gi� sự thuận tiện đối mặt đến những vấn đề ch�nh yếu m� c� lẽ đ� bị bỏ qua trước đ�y, v� những quan t�m c� t�nh th�c �p hay được coi như m�t ưu ti�n cần phải duy tr�. Kiến thức cho mục đ�ch cuối c�ng đ� gần kề dẫn đưa những người gi� tập trung v�o điều thiết yếu, coi trọng những điều m� những năm qua kh�ng ph� hủy.

Ch�nh v� điều kiện n�y, người gi� c� thể thực hiện vai tr� của m�nh trong x� hội. Nếu thật con người sống tr�n di sản của những người đi trước, v� tương lai con người t�y thuộc dứt kho�t về c�ch thức những gi� trị văn ho� của d�n tộc m�nh được truyền sang cho họ, bấy giờ sự kh�n ngoan v� kinh nghiệm của người gi� c� thể soi s�ng đường đi của họ tr�n đường tiến triển tới một h�nh thức văn minh đầy đủ hơn nữa

Quan trọng l� dường n�o cho việc t�i kh�m ph� sự tăng gi� trị hỗ tương n�y giữa những thế hệ kh�c nhau! M�a Chay, với sự sự k�u gọi m�nh liệt của n� phải cải thiện v� li�n đới, dẫn ch�ng ta tập trung v�o những chủ đề quan trọng n�y li�n quan đến mỗi người trong năm nay. Điều g� sẽ xảy ra nếu D�n Ch�a nhượng bộ một thứ t�m l� hiện tại xem những người n�y, tức l� những anh v� chị em ch�ng ta, dường như v� dụng nhất, khi họ bị giảm s�t trong những khả năng của họ v� những kh� khăn tuổi đời hay bịnh hoạn? Ngược lại, cộng đồng sẽ thay đổi kh�c đi l� dường n�o, nếu bắt đầu từ gia đ�nh, cộng đồng ra sức cởi mở v� tiếp nhận đối với họ.

4. Anh chị em th�n mến, trong m�a Chay, được Lời Ch�a trợ gi�p, ch�ng ta h�y suy tư về sự điều quan trọng l� dường n�o nếu mỗi cộng đồng đồng h�nh với sự hiểu biết thương y�u những người cao ni�n. Hơn nữa, người ta phải c� th�i quen suy nghĩ c�ch tin tưởng vế mầu nhiệm sự chết, ng� hầu sự gặp gỡ quyết định với Ch�a xảy ra trong một b�u kh� b�nh an nội t�m, trong sự � thức rằng Ch�a l� "Đấng dệt tấm h�nh h�i trong dạ mẫu th�n con" (x. Tv 139: 13b) v� muốn ch�ng ta n�n h�nh ảnh của Người v� giống Người" (x. St 1: 26) sẽ đ�n tiếp ch�ng ta.

Đức Maria, người hướng dẫn ch�ng ta trong h�nh tr�nh M�a chay, dẫn đưa tất cả những người tin, đặc biệt đến những người g�a, tới m�t sự hiểu biết s�u xa hơn về Ch�a Kit� chết v� phục sinh, Người l� lẽ sống cuối c�ng của ch�ng ta. Xin Mẹ, người t�i tớ trung t�n của Con thần linh của Mẹ, c�ng với th�nh Anna v� Gioakim, cầu b�u cho mỗi ngươi ch�ng ta "b�y giờ v� trong giờ l�m tử." T�i xin ch�c l�nh cho tất cả mọi người

Từ Điện Vatican, 8 Th�ng Ch�n 2004 - JOHN PAUL II