HOME

 
 

 

"Thầy ở c�ng anh em
mọi ng�y cho đến tận thế"

(Mt 28,20)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2000

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em rất th�n mến,

1. M�a Chay năm nay, thời điểm hối cải v� giao ho� với Thi�n Ch�a, c� một sắc th�i đặc biệt v� năm nay l� Đại Năm Th�nh 2000. Thật vậy M�a Chay l� đỉnh cao của cuộc h�nh tr�nh hối cải v� giao ho� m� Năm Th�nh, năm Ch�a ban hồng �n, đề ra cho mọi t�n hữu để họ c� thể đổi mới l�ng trung th�nh của m�nh với Đức Kit� v� c�ng bố mầu nhiệm cứu độ của Ng�i với một l�ng hăng say mới trong thi�n ni�n kỷ thứ ba n�y. M�a Chay gi�p cho c�c Kit� hữu tiến s�u hơn v�o mầu nhiệm "đ� giấu k�n từ mu�n thuở" (Eph 3,9). M�a Chay dẫn họ đến việc tự kiểm điểm m�nh dưới �nh s�ng của Lời Thi�n Ch�a hằng sống v� th�c giục họ từ bỏ nếp sống �ch kỷ để c� thể tiếp nhận được những t�c động cứu độ của Ch�a Th�nh Thần.

2. "Ch�ng ta đ� chết v� sa ng�" (x. Ep 2,5) : đ�y l� t�nh trạng của lo�i người - được th�nh Phaol� diễn tả - khi họ kh�ng c� Đức Kit�. Đ� ch�nh l� l� do tại sao Con Thi�n Ch�a đ� muốn kết hợp với nh�n loại để cứu chuộc họ tho�t khỏi v�ng n� lệ của tội lỗi v� sự chết.

Đ� l� một sự n� lệ m� con người chịu đựng từng ng�y khi họ cảm nhận được l� n� đ� b�n rễ s�u trong l�ng m�nh (x. Mt 7,11). Đ�i khi sự n� lệ đ� thể hiện ra trong những c�ch thức đầy bi thảm v� kh�c thường, như đ� từng xảy ra trong c�c thảm kịch của thế kỷ 20. Những thảm kịch đ� đ� để lại dấu ấn s�u xa trong cuộc đời của biết bao cọng đồng v� c� nh�n, khiến họ trở th�nh những nạn nh�n của bạo lực d� man. Thảm kịch của những con người bị bắt buộc phải rời xa qu� hương, bị huỷ diệt cả d�n tộc, bị tước bỏ những quyền căn bản của con người, thảm kịch đ� ng�y nay vẫn tiếp tục l�m nhục lo�i người. Trong đời sống h�ng ng�y, ch�ng ta cũng thấy đủ c�c h�nh thức bất c�ng, th� hận, huỷ hoại v� dối tr� m� con người vừa l� nạn nh�n vừa l� thủ phạm. Nh�n loại bị vấy bẩn bởi tội lỗi. T�nh trạng bi đ�t n�y nhắc nhở ch�ng ta về lời b�o động của Vị Th�nh T�ng Đồ c�c d�n ngoại : "Kh�ng ai l� người c�ng ch�nh, dẫu một người cũng kh�ng" (Rm 3,10 ; x. Tv 14,3).

3. Trong b�ng đ�m bao tr�m bởi tội lỗi v� t�nh trạng v� phương tự giải tho�t của con người, c�ng tr�nh cứu độ của Đức Kit� đ� xuất hiện đầy vẻ huy ho�ng : "Thi�n Ch�a đ� định cho Đức Kit� phải đổ m�u m�nh ra l�m hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin v�o Người. Như vậy Thi�n Ch�a cho thấy Người l� Đấng C�ng Ch�nh" (Rm 3,25). Ch�a Gi�su Kit� l� Con Chi�n đ� g�nh hết tội lỗi thế gian (x. Ga 1,29). Ng�i đ� chia sẻ th�n phận con người "cho đến chết v� chết tr�n c�y thập tự gi�" (Pl 2,8), để cứu chuộc nh�n loại khỏi n� lệ sự dữ, v� gi�p con người lấy lại phẩm gi� con c�i Thi�n Ch�a ban đầu của m�nh. Đ�y l� mầu nhiệm vượt qua m� nhờ đ� ch�ng ta được t�i sinh. Như lời ca tiếp li�n trong lễ Phục Sinh "Sự chết v� sự sống giao đấu với nhau, cuộc chiến đấu đ� kết th�c c�ch diệu kỳ". C�c th�nh Gi�o Phụ đ� quả quyết rằng ma quỷ tấn c�ng to�n thể lo�i người v� đẩy nh�n loại v�o c�i chết, nhưng trong Đức Gi�su Kit�, nh�n loại được giải tho�t khỏi chết ch�c nhờ sức mạnh vinh quang của Ch�a Phục Sinh. Trong Ch�a Phục Sinh, quyền lực của sự chết đ� bị bẻ gẫy v� nh�n loại, qua đức tin, c� thể đạt được sự th�ng hiệp với Thi�n Ch�a. Đối với những ai tin v�o Thi�n Ch�a, Ng�i ban cho họ sự sống thật, th�ng qua t�c động của Ch�a Th�nh Thần, "qu� tặng đầu ti�n cho những ai tin tưởng" (Kinh Nguyện Th�nh Thể IV). Do đ�, sự cứu chuộc ho�n tất tr�n thập gi� đ� canh t�n thế giới v� đem lại sự ho� giải giữa con người với Thi�n Ch�a, cũng như giữa con người với nhau.

4. Năm Th�nh l� thời của hồng �n, l� thời điểm m� ch�ng ta được mời gọi mở rộng t�m hồn c�ch đặc biệt để đ�n nhận l�ng thương x�t của Ch�a Cha, Đấng đ� xuống với con người trong ch�nh Người Con Một của M�nh, v� để đ�n nhận ơn ho� giải, qu� tặng lớn lao của Đức Kit�. V� thế, năm nay phải trở n�n một thời điểm qu� gi�, kh�ng những cho c�c Kit� hữu m� c�n cho mọi người thiện ch�, để tất cả cảm nhận được sức mạnh canh t�n trong t�nh y�u tha thứ v� giải ho� của Thi�n Ch�a. Thi�n Ch�a ban tặng l�ng thương x�t của Ng�i cho bất cứ ai muốn đ�n nhận, kể cả những người c�n xa c�ch v� ngờ vực. Con người thời đại ch�ng ta đ� mệt mỏi v� sự tầm thường v� những niềm hy vọng h�o huyền, nay được ban tặng một cơ hội để khởi đầu tr�n đường dẫn đến sự sống vi�n m�n. Trong � nghĩa đ�, M�a Chay Năm Đại Th�nh 2000 đặc biệt l� "thời điểm thuận tiện� l� ng�y cứu độ" (2Cr 6,2), l� cơ hội v� c�ng th�ch hợp "để l�m ho� với Thi�n Ch�a" (2Cr 5,20).

Trong suốt Năm Đại Th�nh, Gi�o Hội tạo nhiều cơ hội ho� giải cho c� nh�n v� cộng đo�n. C�c gi�o phận đ� chỉ định những nơi đặc biệt m� c�c t�n hữu c� thể đến để cảm nhận sự hiện diện đặc biệt của Thi�n Ch�a, qua �nh s�ng của Ng�i, họ nhận thức được t�nh trạng đầy tội lỗi của m�nh, v� qua b� t�ch ho� giải, họ bắt đầu bước v�o con đường sống mới. H�nh hương đến Đất Th�nh v� Roma c� tầm quan trọng kh�c thường, v� đ� l� nơi chốn đặc biệt để gặp gỡ Thi�n Ch�a do vai tr� độc đ�o trong lịch sử cứu độ của những nơi n�y. L�m sao ch�ng ta kh�ng l�n đường tiến về Đất Th�nh, �t l� trong tinh thần, nơi m� 2000 năm trước đ� chứng kiến cuộc vượt qua của Ch�a ; nơi m� "Ng�i Lời đ� trở n�n người ph�m" (Ga 1,14), rồi "c�ng ng�y c�ng kh�n lớn v� được Thi�n Ch�a cũng như mọi người thương mến" (Lc 2, 52) ; nơi "Ng�i đ� đi qua tất cả c�c th�nh phố v� l�ng mạc � rao giảng Tin Mừng Nước Trời v� chữa l�nh mọi bệnh hoạn tật nguyền" (Mt 9, 35) ; nơi Ng�i đ� ho�n tất sứ mạng Ch�a Cha trao ph� (x. Ga 19, 30) v� ban Th�nh Thần xuống cho Hội Th�nh sơ khai (x. Ga 20, 22).

Ch�nh t�i cũng hy vọng, đ�ng v�o M�a Chay Năm 2000, sẽ l� một kh�ch h�nh hương về Đất Th�nh, đến những nơi m� niềm tin của ch�ng ta đ� bắt đầu, để cử h�nh Năm Th�nh 2000 của Mầu Nhiệm Nhập Thể. T�i xin mời gọi tất cả anh chị em Kit� hữu h�y đồng h�nh với t�i trong lời cầu nguyện, khi t�i trải qua những chặng đường của cuộc h�nh hương n�y. T�i sẽ khẩn cầu ơn tha thứ v� ho� giải cho c�c con c�i của Gi�o Hội v� cho to�n thể lo�i người.

5. Con đường hối cải dẫn ch�ng ta đến sự ho� giải với Thi�n Ch�a v� đến sự sống vi�n m�n mới mẻ trong Đức Kit�. Đ� l� một cuộc sống tin cậy mến. Ba nh�n đức ấy vẫn được gọi l� những nh�n đức "đối thần" v� ch�ng quy hướng trực tiếp về Thi�n Ch�a trong mầu nhiệm của Ng�i, đ� được học hỏi c�ch đặc biệt trong suốt ba năm chuẩn bị cho Năm Đại Th�nh. Việc cử h�nh Năm Th�nh n�y mời gọi mỗi t�n hữu phải sống v� l�m chứng cho những nh�n đức ấy một c�ch đầy đủ v� c� � thức hơn. Hồng �n Năm Đại Th�nh, tr�n tất cả mọi sự, đ�i mỗi người ch�ng ta canh t�n đức tin của m�nh. Điều n�y bao gồm việc gắn b� chặt chẽ với việc tuy�n xưng Mầu Nhiệm Vượt Qua, qua đ� c�c Kit� hữu tin nhận rằng họ đ� được ơn cứu độ nhờ Đức Kit� chịu đ�ng đinh v� sống lại từ c�i chết. Ng�y qua ng�y, họ d�ng l�n Ng�i cuộc sống của họ, chấp nhận mọi sự Ch�a gửi đến cho m�nh với niềm x�c t�n rằng m�nh đang được Ch�a y�u thương. Đức tin l� tiếng "xin v�ng" của mỗi c� nh�n đối với Thi�n Ch�a, l� tiếng "Amen" thật sự của mỗi người.

Đối với những người theo Do Th�i Gi�o, Kit� Gi�o v� Hồi Gi�o, Abraham l� gương điển h�nh của người t�n hữu : đặt niềm tin v�o Lời Ch�a hứa, �ng đ� đi theo tiếng Ch�a gọi, dấn bước tr�n con đường chưa biết sẽ đi về đ�u. Đức tin gi�p ta kh�m ph� ra những dấu chỉ về sự hiện diện đầy y�u thương của Thi�n Ch�a trong c�c lo�i thụ tạo, trong con người, trong biến cố lịch sử v�, tr�n tất cả, trong những kỳ c�ng v� sứ điệp của Đức Kit�, v� Ng�i gi�p con người nh�n xa tr�ng rộng để vượt qua ch�nh họ, vượt qua những d�ng vẻ b�n ngo�i, để thấy được điều si�u việt m� ở đ� họ c� thể hiểu được t�nh y�u Thi�n Ch�a d�nh cho mỗi lo�i thụ tạo.

Qua hồng �n Năm Đại Th�nh, Ch�a cũng mời gọi ch�ng ta canh t�n đức cậy. Quả thật, ch�nh thời gian đ� được cứu chuộc trong Đức Kit� v� mở ra một viễn tượng về niềm vui bất tận v� sự th�ng hiệp trọn vẹn với Thi�n Ch�a. Đối với Kit� hữu, thời gian được đ�nh dấu bằng niềm hy vọng sẽ được dự tiệc cưới mu�n đời, m� ta được nếm trước mỗi ng�y nơi b�n tiệc Th�nh Thể. Hướng l�ng về b�n tiệc đời đời, Thần Kh� v� T�n Nương n�i : "Xin Ng�i ngự đến" (Kh 22,17), ch�ng ta nu�i được niềm hy vọng sẽ l�m cho thời gian tho�t khỏi sự lặp đi lặp lại đơn điệu v� đạt được � nghĩa đ�ch thực của n�. Qua đức cậy, c�c Kit� hữu chứng thực rằng, vượt tr�n mọi tội �c v� vượt qua mọi giới hạn, lịch sử mang trong m�nh mầm mống tốt l�nh m� Thi�n Ch�a sẽ l�m cho n� ph�t triển đến độ tr�n đầy. Do đ�, họ kh�ng sợ h�i tiến v�o thi�n ni�n kỷ mới, v� đối mặt với c�c th�ch đố v� c�c kỳ vọng của tương lai với l�ng cậy tr�ng bền vững xuất ph�t từ niềm tin v�o lời hứa của Thi�n Ch�a.

Cuối c�ng, qua Năm Th�nh, Thi�n Ch�a đ�i hỏi ch�ng ta l�m sống động lại đức �i. Nước Trời m� Ch�a Gi�su Kit� sẽ b�y tỏ sự huy ho�ng trọn vẹn trong ng�y thế mạt, thực sự đ� tồn tại nơi những người sống theo th�nh � Ch�a. Gi�o Hội được mời gọi trở n�n chứng nh�n cho sự hiệp th�ng, ho� b�nh v� b�c �i, l� c�c dấu chỉ đặc trưng của Nước Trời. Trong sứ mạng n�y, cộng đo�n Kit� hữu biết rằng, đức tin kh�ng c� h�nh động l� đức tin chết (x. Gc 2, 17). V� thế, qua đức �i, Kit� hữu l�m cho người kh�c cảm nghiệm được t�nh Ch�a thương y�u nh�n loại thể hiện nơi Đức Kit�, v� l�m cho sự hiện diện của Đức Kit� biểu lộ ra trong một thế giới "đang tiến đến thời cuối c�ng". Đối với người Kit� hữu, b�c �i kh�ng phải chỉ l� một cử chỉ b�n ngo�i hay l� một l� tưởng, nhưng c� thể n�i, l� nối d�i sự hiện diện của Đức Kit�, Đấng đ� ban tặng ch�nh Ng�i.

Trong suốt M�a Chay, mọi người, gi�u hay ngh�o, đều được k�u mời để mang sự hiện diện của t�nh y�u Đức Kit� đến cho anh em m�nh qua những c�ng việc b�c �i quảng đại. Trong Năm Th�nh n�y, l�ng b�c �i của ch�ng ta được đặc biệt k�u mời để biểu lộ t�nh y�u Đức Kit� cho những anh chị em đang thiếu thốn, đ�i kh�t, hay đang phải chịu đựng bạo lực bất c�ng. Đ�y l� con đường để l�m cho l� tưởng về cuộc giải ph�ng v� t�nh huynh đệ trở th�nh hiện thực, những l� tưởng n�y đ� được t�m thấy trong Kinh Th�nh v� lại được Năm Th�nh đặt ra cho ch�ng ta một lần nữa. Năm Th�nh của những người Do Th�i thời xưa đ� đ�i hỏi phải giải ph�ng n� lệ, tha nợ, v� trợ gi�p người ngh�o kh�. Ng�y nay, những h�nh th�i mới của chế độ n� lệ v� của t�nh trạng ngh�o khổ c�n bi đ�t hơn, đang d�y x�o biết bao con người, đặt biệt trong c�c nước thuộc thế giới thứ ba. Đ�y l� tiếng k�u g�o n�u l�n nỗi đau khổ v� tuyệt vọng cần phải được lắng nghe v� đ�p ứng bởi những ai đang bước đi tr�n con đường Năm Th�nh. L�m sao ch�ng ta c� thể k�u cầu hồng �n Năm Th�nh xuống tr�n ch�ng ta, trong khi ch�nh ch�ng ta lại thờ ơ trước những nhu cầu của người ngh�o, nếu ch�ng ta chẳng l�m g� để bảo đảm những nhu cầu tối thiểu cho họ sống đ�ng l� một con người.

Ước g� thi�n ni�n kỷ sắp sửa bắt đầu sẽ l� thời kỳ để những tiếng k�u g�o thảm thiết của v� số anh chị em ch�ng ta, những người kh�ng c� đủ những thứ tối cần để sống, cuối c�ng, sẽ được nghe thấy v� được đ�p trả c�ch quảng đại. T�i hy vọng rằng c�c Kit� hữu ở mọi cấp bậc sẽ l� những người đưa ra những s�ng kiến cụ thể để bảo đảm c� được sự ph�n phối c�ng b�nh hơn những t�i nguy�n v� đồng thời n�ng cao sự ph�t triển nh�n bản to�n diện của mỗi c� nh�n.

6. "Thầy ở c�ng anh em mọi ng�y cho đến tận thế". Những lời n�y của Đức Gi�su bảo đảm cho ch�ng ta rằng, khi ch�ng ta tuy�n xưng v� sống đ�ng theo Tin Mừng của t�nh b�c �i, ch�ng ta kh�ng lẻ loi. Một lần nữa, trong suốt M�a Chay Th�nh Năm 2000 n�y, Ng�i mời gọi ch�ng ta trở về c�ng Ch�a Cha, Đấng đang đợi chờ ch�ng ta với v�ng tay rộng mở, để biến đổi ch�ng ta th�nh những dấu chỉ sống động v� hữu hiệu của t�nh y�u đầy l�ng thương x�t của Ng�i.

Lạy Mẹ Maria, Người Mẹ của tất cả những ai đang đau khổ v� l� Mẹ của L�ng Ch�a X�t Thương, ch�ng con ph� th�c mọi � định v� quyết t�m của ch�ng con cho Mẹ. Xin Mẹ l� �nh sao s�ng dẫn đưa ch�ng con tr�n những nẻo đường của thi�n ni�n kỷ mới n�y.

Với những t�nh cảm tr�n đ�y, t�i cầu nguyện cho mỗi người được ph�p l�nh của Thi�n Ch�a Ba Ng�i, Đấng c� từ nguy�n thuỷ v� hằng c� đời đời, Đấng ch�ng ta sẽ m�i m�i d�ng l�n lời kinh tạ ơn v� ch�c tụng Ch�a "cho đến ng�y tận thế" : "Ch�nh nhờ Người, với Người, v� trong Người, mọi vinh quang v� danh dự đều quy về Ch�a l� Cha to�n năng c�ng với Ch�a Th�nh Thần đến mu�n thuở mu�n đời. Amen".

Từ Castel Gandolfo, 21-9-1999,
Gioan Phaol� II, Gi�o Ho�ng