HOME

 
 

 

"Đức Mến th� kh�ng o�n giận"

(1 Cr 13:5)
 

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2001

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

1. "N�y đ�y, ch�ng ta đi l�n Gi�rusalem", (Mk 10:33). Với những lời n�y, Ch�a mời c�c m�n đệ c�ng đi với Người tr�n con đường từ Galil� đến nơi m� ng�i sẽ ho�n tất sứ mạng cứu độ của Ng�i. Con đường l�n Gi�rusalem, m� c�c nh� ch� giải Th�nh Kinh m� tả như đỉnh cao của cuộc h�nh tr�nh tại thế của Ch�a Gi�su, l� gương mẫu cho người t�n hữu quyết t�m theo Thầy tr�n con đường Th�nh Gi�. Con người ng�y nay cũng được mời gọi bởi Đức Kit� để "đi l�n Gi�rusalem". Ng�i lập đi lập lại về điều n�y, đặc biệt trong M�a Chay, thời điểm th�ch hợp cho sự ho�n cải ch�nh m�nh v� cho việc t�m kiếm sự hiệp th�ng trọn vẹn với Ng�i, qua sự tham gia mật thiết trong mầu nhiệm của sự chết v� sự phục sinh của Ng�i.

M�a Chay, do đ�, đem đến cho c�c t�n hữu cơ hội thuận tiện cho một cuộc tự vấn đời sống s�u sắc. Trong thế giới đương đại, b�n cạnh những chứng t� đẹp đẽ của Tin Mừng, cũng c� những người đ� chịu ph�p rửa tội nhưng khi đối diện với lời k�u mời "đi l�n Gi�rusalem" đ� phản ứng c�ch thờ ơ hay đ�i khi c�n thậm ch� c�ng khai chống lại. C� những trường hợp m� đời sống cầu nguyện chỉ hời hợt bề ngo�i, trong một c�ch thế m� Lời Ch�a kh�ng thể n�o th�m nhập được v�o đời sống. Nhiều người xem b� t�ch Giải Tội kh�ng c� nghĩa l� g� v� việc cử h�nh Phụng Vụ Ch�a Nhật chỉ l� một bổn phận phải chu to�n.

L�m c�ch n�o để đ�p lại lời mời gọi ho�n cải m� Ch�a Gi�su cũng đưa ra cho ch�ng ta trong M�a Chay n�y ? L�m c�ch n�o để nhận thức một sự thay đổi nghi�m t�c đời sống ? Trước hết, ta phải mở l�ng ta cho những sứ điệp đ�nh động t�m linh của phụng vụ. Thời kỳ dẫn đến M�a Phục Sinh đem lại cho ta một m�n q�a qu� gi� của Ch�a v� một cơ hội hiếm c� để đưa ta lại gần Ng�i, thay đổi nội t�m v� lắng nghe tiếng Ng�i từ trong ta.

2. Nhiều người Kit� hữu nghĩ rằng họ c� thể sống m� kh�ng cần đến những cố gắng t�m linh li�n tục, ấy l� v� họ kh�ng để � đến sự cấp thiết phải đối diện với sự thật của Tin Mừng. V� vậy, kh�ng những l� kh�ng m�ng đến việc quấy động cuộc sống của họ, họ c�n cố gắng vất bỏ v� v� hiệu h�a những lời như "H�y y�u thương kẻ th� của m�nh, l�m điều tốt cho kẻ gh�t m�nh" (LC 6:27). Với những người n�y, những lời như vậy nghe sao kh� chấp nhận v� kh� chuyển dịch th�nh những nguy�n tắc r�nh mạch hướng dẫn đời sống. Thực ra, đ� l� những lời, nếu đ�n nhận c�ch nghi�m chỉnh, đ�i hỏi một cuộc ho�n cải s�u sắc. Nếu kh�ng, khi một người cảm thấy bị thương tổn, người đ� sẽ bị c�m dỗ đầu h�ng cơ chế t�m l� của sự tự �i v� trả th�, bất chấp lời mời gọi của Ch�a Gi�su l� h�y y�u thương kẻ th� của m�nh. D� sao đi nữa, những biến cố trong cuộc sống h�ng ng�y chứng tỏ r� r�ng rằng sự tha thứ v� h�a giải cần thiết biết bao cho sự canh t�n c� nh�n v� x� hội. Điều n�y kh�ng chỉ đ�ng trong quan hệ giữa c� nh�n với nhau m� c�n trong phạm vi c�c cộng đồng v� c�c d�n tộc.

3. Con số lớn lao v� bi đ�t những cuộc xung đột x�u x� nh�n loại, đ�i khi c�n g�y ra bởi sự hiểu lầm những động cơ t�n gi�o, đ� để lại những vết sẹo hận th� v� bạo lực giữa c�c d�n tộc. Thỉnh thoảng, điều n�y c�n diễn ra ở giữa c�c nh�m v� c�c phe ph�i trong c�ng một quốc gia. Thực vậy, đ�i khi ch�ng ta đau buồn v� bất lực kh�ng gi�p g� được trước sự trở lại của c�c cuộc chiến m� ch�ng ta đ� tin l� ho�n to�n giải quyết xong. Điều n�y dẫn đến cảm nhận rằng c� những người d�nh l�u v�o một v�ng xo�y tr�n ốc của bạo lực kh�ng dừng lại được với sự li�n tục m�u k�u trả m�u m� kh�ng thấy được một giải ph�p cụ thể cho vấn đề. Th�nh ra, chỉ l�ng ao ước nh�n thấy h�a b�nh đang dậy l�n l�n tr�n mọi miền của thế giới th�i th� chưa đủ: sự dấn th�n cần thiết để đi đến những hiệp định kh�ng giải quyết tận gốc vấn đề.

Đối diện với t�nh cảnh cấp thiết n�y, người Kit� hữu kh�ng thể giữ sự thờ ơ. Ch�nh v� l� do n�y, m� trong Năm Th�nh vừa bế mạc, t�i đ� k�u cầu sự tha thứ của Thi�n Ch�a cho Gi�o Hội v� cho tội lỗi của con c�i Gi�o Hội. Ch�ng ta đều biết rằng tội lỗi của c�c Kit� hữu đ� nhuộm đen khu�n mặt kh�ng t� vết. Tuy nhi�n, cậy tr�ng v�o l�ng thương x�t Ch�a, kh�ng nhớ đến tội của hối nh�n, ch�ng ta sẽ c� thể quay lại ch�nh đạo với l�ng tự tin. L�ng thương x�t của Thi�n Ch�a được diễn tả cao nhất ngay ch�nh khi con người, tội lỗi v� v� ơn, được mang trở lại trong sự hiệp th�ng với Ng�i. Trong kh�a cạnh đ�, việc "thanh tẩy k� ức" tr�n tất cả l� lập lại sự nh�n nhận l�ng thương x�t Th�nh, một sự nh�n nhận m� Gi�o Hội, ở c�c cấp, được mời gọi lu�n để tuy�n xưng với l�ng ch�n th�nh được canh t�n.

4. Con đường duy nhất dẫn đến h�a b�nh l� sự tha thứ.

Tha thứ v� xin thứ tha tạo ra một phẩm chất mới trong quan hệ giữa người v� người, ngăn chặn v�ng xo�y tr�n ốc của th� hận v� trả th�, trả o�n, v� bẻ g�y xiềng x�ch tội lỗi tr�i buộc trong t�m tư những người th� hận nhau. Đối với c�c nước đang t�m kiếm sự h�a giải v� đối với những ai hy vọng c� sự chung sống h�a b�nh giữa c�c c� nh�n v� c�c d�n tộc, kh�ng c� con đường n�o kh�c hơn l� tha thứ v� xin thứ tha.

Phong ph� biết bao lợi �ch từ những gi�o huấn vang vọng lời Ch�a "H�y y�u kẻ th� v� cầu nguyện cho những kẻ ngược đ�i anh em. Như vậy, anh em mới được trở n�n con c�i của Cha anh em, Đấng ngự tr�n trời, v� Người cho mặt trời của Người mọc l�n soi s�ng kẻ xấu cũng như người tốt, v� cho mưa xuống tr�n người c�ng ch�nh cũng như kẻ bất lương." (Mt 5: 44-45). Để y�u kẻ l�m phật � ta, h�y giải giới sự đ�nh trả v� biến chiến trường th�nh nơi đồng t�m hợp t�c.

Đ�y l� một th�ch đố kh�ng những cho c�c c� nh�n m� c�n cho c�c cộng đồng, c�c d�n tộc v� to�n nh�n loại. C�c gia đ�nh phải quan t�m điều n�y một c�ch đặc biệt hơn. Kh�ng dễ g� ho�n cải m�nh th�nh người biết thứ tha v� h�a giải đ�u. H�a giải cho d� m�nh c� lỗi đ� l� kh�. H�a giải ngay cả khi người ta lỗi đến m�nh xem ra l� điều nhục nh� v� l�. Để l�m được điều n�y, cần trải qua việc ho�n cải nội t�m, l�ng can đảm khi�m nhường v�ng theo mệnh lệnh của Ch�a Gi�su l� cần thiết. Lời Ng�i rất r� r�ng : kh�ng chỉ kẻ sinh sự m� cả người bị sinh sự cũng phải t�m sự h�a giải (lấy � Mt 5:23-24). Người Kit� hữu cần tạo ra h�a b�nh ngay cả khi cảm thấy m�nh l� nạn nh�n của người sinh sự v� l�. Ch�a đ� h�nh xử như thế. Ng�i chờ đợi c�c m�n đệ của Ng�i theo Ng�i, c�ng hợp t�c trong c�ch thức n�y trong sự giải tho�t lẫn nhau.

Trong thời đại ch�ng ta, sự tha thứ dường như ng�y c�ng trở n�n một chiều k�ch cần thiết cho sự canh t�n x� hội thật sự v� cho sự củng cố nền h�a b�nh thế giới. Gi�o Hội, trong khi loan b�o sự tha thứ v� y�u thương kẻ th�, � thức được phải linh hứng trong gia sản của nh�n loại một c�ch thế mới trong quan hệ với nhau, một c�ch thế c� thể l� kh� khăn nhưng đầy hy vọng. Trong chiều hướng n�y, Gi�o Hội biết phải cậy nhờ v�o sự trợ gi�p của Ch�a, Đấng kh�ng bao giờ ngoảnh mặt đi khỏi kẻ đang t�m đến Ng�i trong l�c kh� khăn.

5. Đức Mến th� kh�ng o�n giận (1 Cr 13:5) .

Trong c�u đầu ti�n n�y của thư Thứ Nhất gởi gi�o đo�n C�rint�, th�nh T�ng Đồ Phaol� nhắc lại rằng tha thứ l� dạng cao nhất của việc thực h�nh đức b�c �i. M�a Chay l� m�a thuận lợi để đ�o s�u � nghĩa của nh�n đức n�y. Qua b� t�ch H�a Giải, Thi�n Ch�a Cha ban cho ch�ng ta qua Đức Kit� sự tha thứ của Người v� điều n�y kh�ch lệ ch�ng ta sống trong y�u thương, coi kẻ kh�c kh�ng phải l� kẻ th� nhưng l� anh em.

Cầu mong cho thời điểm của thống hối v� h�a giải n�y kh�ch lệ c�c t�n hữu nghĩ v� h�nh động trong dấu chỉ của l�ng b�c �i thực sự, mở rộng ra đến chiều k�ch to�n nh�n loại. Th�i độ nội t�m n�y sẽ dẫn đưa họ đến, với một t�m t�nh mới, việc trao ban hoa tr�i của Thần Kh� v� những trợ gi�p vật chất cho những ai đang cần đến.

Một t�m t�nh h�a giải với Thi�n Ch�a v� người xung quanh l� một t�m t�nh quảng đại. Trong những ng�y th�nh thiện của M�a Chay, việc "trao ban" đ�i hỏi một � nghĩa s�u xa hơn, v� kh�ng phải chỉ l� cho đi những thứ thừa thải hầu ru ngủ những đ�i hỏi của lương t�m, nhưng phải l� sự ch�n th�nh đ�n nhận những đau khổ đang c� mặt tr�n thế giới n�y. Việc nh�n ngắm khu�n mặt chịu đựng v� điều kiện sống lầm than của nhiều anh chị em ch�ng ta buộc ch�ng ta phải chia sẻ một phần những g� ch�ng ta c� với những ai đang kh� khăn. Việc bố th� M�a Chay sẽ mang lại sự phong ph� về � nghĩa hơn nếu việc bố th� ấy được giải tho�t khỏi l�ng th� hận v� sự thờ ơ l�nh đạm l� những cản trở ngăn ta kh�ng hiệp th�ng với Thi�n Ch�a v� anh chị em m�nh.

Thế giới tr�ng đợi một chứng t� nhất qu�n về sự hiệp th�ng v� t�nh li�n đới. Trong bối cảnh đ�, lời của Th�nh T�ng Đồ Gioan ngời s�ng l�n "Nếu ai c� của cải thế gian v� thấy anh em m�nh l�m cảnh t�ng thiếu, m� chẳng động l�ng thương, th� l�m sao t�nh y�u Thi�n Ch�a ở lại trong người ấy được?" (1 Jn 3:17).

Anh chị em th�n mến ! Th�nh Gioan Chrysostom, khi b�n về lời dạy của Ch�a ch�ng ta tr�n đường l�n Gi�rusalem, nhắc lại rằng Ch�a Kit� kh�ng để c�c m�n đệ kh�ng hay biết g� về những trận chiến v� những hy sinh đang đợi họ. Ng�i nhấn mạnh rằng việc từ bỏ "c�i t�i" l� kh� khăn. Tuy nhi�n, kh�ng c� g� l� kh�ng thể khi ta c� thể t�n th�c v�o sự trợ gi�p của Thi�n Ch�a ban cho ta "qua sự hiệp th�ng với con người của Đức Kit�". (PG 58, 619 s).

Đ� l� l� do tại sao trong M�a Chay n�y, t�i muốn mời gọi tất cả c�c t�n hữu đến với việc cầu nguyện thiết tha v� tin tưởng v�o Thi�n Ch�a. Điều n�y cho ph�p ch�ng ta nhận thấy sự thương x�t mới mẻ của Ng�i. Chỉ c� m�n qu� n�y mới gi�p ta ch�o đ�n v� sống t�nh y�u của Ch�a Kit� trong c�ch thức vui mừng v� quảng đại hơn bao giờ, một t�nh y�u "kh�ng v�nh vang tự đắc, kh�ng l�m điều bất ch�nh, kh�ng t�m tư lợi, kh�ng n�ng giận, kh�ng nu�i hận th�, kh�ng mừng khi thấy sự gian �c, nhưng vui khi thấy điều ch�n thật." (1 Cr 13:5-6).

Với những t�nh cảm n�y, t�i k�u cầu sự che chở của Đức Mẹ Đầy L�ng Từ �i trong h�nh tr�nh M�a Chay của to�n thể cộng đồng t�n hữu v� t�i ban B�nh An T�ng Truyền ch�n th�nh cho mỗi người trong anh chị em.

Từ Vatican 7/1/2001
Gioan Phaol� II, Gi�o Ho�ng