HOME

 
 

 

 �Ch�a Gi�su thấy đ�m đ�ng
th� chạnh l�ng thương�

(Mt 9, 36)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2006

CỦA ĐỨC TH�NH CHA B�N�ĐICT� XVI
 

Anh chị em th�n mến !

M�a Chay l� thời gian đặc biệt cho cuộc h�nh hương nội t�m đến với Đấng l� suối nguồn của l�ng thương x�t. Đ� l� một cuộc h�nh hương m� ch�nh Người đồng h�nh với ch�ng ta vượt qua sa mạc của th�n phận ngh�o kh� của ch�ng ta, n�ng đỡ ch�ng ta tr�n con đường hướng về niềm vui rạng rỡ của Lễ Phục Sinh. D� bước qua �thung lũng tối� như t�c giả Th�nh Vịnh n�i (Tv 22 [23], 4), khi t�n c�m dỗ x�i giục ch�ng ta thất vọng hoặc khi ch�ng ta đặt hi vọng h�o huyền v�o c�ng việc ch�ng ta l�m,  th� Thi�n Ch�a lu�n g�n giữ v� n�ng đỡ ch�ng ta. V�ng, cả h�m nay Ch�a vẫn nghe tiếng k�u g�o của biết bao người khao kh�t niềm vui, ho� b�nh v� t�nh thương. Như trong mọi thời đại, họ cảm thấy m�nh bị bỏ rơi. Tuy nhi�n, ngay cả trong cảnh tuyệt vọng của bất hạnh, của c� đơn, bạo lực v� ngh�o khổ t�c động đến bất kể trẻ em, người lớn, người gi� cả th� Thi�n Ch�a kh�ng cho ph�p b�ng tối thắng thế. Thật vậy, theo lời của vị Tiền Nhiệm k�nh y�u của t�i, Đức Gioan Phaol� II, c� một �hạn mức thi�ng li�ng �p đặt tr�n sự �c�, đ� ch�nh l� l�ng Ch�a thương x�t (K� ức v� Căn T�nh, trg. 19 tt). Với những suy nghĩ n�y trong t�m tr�, t�i đ� chọn đoạn Tin Mừng l�m chủ đề cho Sứ Điệp n�y: �Ch�a Gi�su thấy đ�m đ�ng th� chạnh l�ng thương� (Mt  9, 36).

Trong tinh thần đ�, t�i muốn dừng lại v� suy nghĩ về một vấn đề đ� được nhiều người ch�ng ta tranh luận, đ� l� vấn đề ph�t triển. Ng�y nay, �c�i nh�n� cảm thương của Ch�a Kit� vẫn tiếp tục hướng đến c�c c� nh�n v� c�c d�n tộc. Người chăm ch� nh�n họ, v� biết rằng �kế hoạch� của Thi�n Ch�a l� k�u gọi tất cả mọi người đạt được ơn cứu độ. Ch�a Gi�su biết r� những nguy hiểm đối kh�ng lại kế hoạch ấy v� Người chạnh l�ng thương d�n ch�ng. Người quyết t�m bảo vệ họ khỏi ch� s�i cho d� phải trả gi� bằng ch�nh mạng sống của Người. C�i nh�n của Ch�a Gi�su �m trọn mỗi c� nh�n v� mọi người, Người đưa dẫn họ đến với Ch�a Cha v� tự hiến l�m lễ d�ng chuộc tội.

Được soi s�ng bởi sự thật của mầu nhiệm Phục Sinh, Gi�o Hội biết rằng để khởi xướng c�ng cuộc ph�t triển to�n vẹn, ch�ng ta phải c� �c�i nh�n� về nh�n loại theo c�i nh�n của ch�nh Ch�a Kit�. Thật vậy, kh�ng thể t�ch biệt việc đ�p ứng những nhu cầu vật chất v� x� hội ra khỏi việc thực hiện những ước muốn s�u thẳm trong t�m hồn của họ. Điều n�y c�ng cần được nhấn mạnh hơn nữa trong thế giới biến chuyển mau ch�ng hiện nay, trong đ� tr�ch nhiệm đối với người ngh�o hiện ra r� n�t v� cấp b�ch hơn. Vị Tiền Nhiệm Đ�ng K�nh của t�i, Đức Phaol� VI đ� diễn tả thật ch�nh x�c rằng nỗi hổ nhục về t�nh trạng k�m ph�t triển l� một sự x�c phạm đến nh�n loại. Theo tinh thần đ�, trong Th�ng Điệp Populorum Progressio, ng�i đ� tố gi�c �t�nh trạng thiếu những cung ứng vật chất cho những người kh�ng c� cả đến những c�i tối thiểu để sống, t�nh trạng thiếu k�m về đạo đức của những người bị t�nh �ch kỉ l�m cho hư hỏng�, c�ng �những cơ cấu x� hội �p bức, vừa do bởi sự lạm dụng quyền sở hữu hoặc lạm dụng quyền lực, để khai th�c c�c c�ng nh�n v� l�m ăn bất ch�nh� (ibid., 21).

Như liều thuốc chữa trị cho sự �c đ�, Đức Phaol� VI gợi ra l� kh�ng chỉ �n�ng cao nhận thức về phẩm gi� của người kh�c, quay về với tinh thần ngh�o kh�, hợp t�c v� c�ng �ch, mong muốn v� khao kh�t ho� b�nh�, m� c�n phải �nhận biết con người c� c�c gi� trị cao trọng, nhận biết Thi�n Ch�a l� căn nguy�n v� c�ng đ�ch của họ� (ibid). Trong t�m tư ấy, Đức Gi�o Ho�ng tiếp tục đề xuất rằng, sau c�ng v� tr�n hết mọi sự, cần c� �đức tin, một hồng �n Thi�n Ch�a ban, được con người thiện t�m đ�n nhận, v� sự hiệp nhất trong đức �i của Ch�a Kit�� (ibid .). Như vậy, �c�i nh�n� của Ch�a Kit� tr�n d�n ch�ng th�c đẩy ch�ng ta x�c định nội dung đ�ch thật của �chủ thuyết nh�n đạo to�n hảo� m� theo Đức Phaol� VI hệ tại �sự ph�t triển con người to�n diện v� ph�t triển mọi người� (ibid. 42). V� l� do đ� sự đ�ng g�p chủ yếu m� Gi�o Hội cống hiến cho sự ph�t triển nh�n loại v� c�c d�n tộc kh�ng chỉ hệ tại những phương tiện vật chất hay những giải ph�p kĩ thuật. Đ�ng hơn, sự đ�ng g�p ấy h�m chứa việc rao truyền sự thật về Ch�a Kit�, Đấng gi�o dục lương t�m con người v� dạy dỗ phẩm gi� đ�ch thực về nh�n vị v� về lao động; điều đ� c� nghĩa l� đề cao một nền văn ho� thật sự đ�p ứng mọi vấn nạn của con người.

Đối mặt với sự th�ch đố gh� gớm của t�nh trạng ngh�o đ�i đang h�nh khổ biết bao d�n cư tr�n thế giới th� sự dửng dưng v� sự c� lập chỉ quy hướng về m�nh tương phản mạnh mẽ với � c�i nh�n� của Ch�a Kit�. Việc ăn chay v� bố th� c�ng với sự cầu nguyện m� Gi�o Hội đề ra một c�ch đặc biệt trong M�a Chay l� những phương thế th�ch hợp để ch�ng ta trở n�n đồng nhất với �c�i nh�n� n�y. Gương s�ng của c�c vị th�nh v� lịch sử l�u d�i  hoạt động truyền gi�o của Gi�o Hội cung cấp những chỉ dẫn qu� b�u về những đường lối hữu hiệu nhất gi�p cho việc ph�t triển. Cả trong thời đại tương thuộc to�n cầu n�y, kh�ng thể c� một dự �n kinh tế, x� hội, hoặc ch�nh trị n�o c� thể thay thế sự hi sinh bản th�n cho người kh�c m� qua đ� đức �i được thể hiện. Những người h�nh động theo luật Ph�c �m như vậy th� sống đức tin như t�nh bằng hữu với Thi�n Ch�a Nhập Thể v�, cũng như Người, mang lấy g�nh nặng những nhu cầu vật chất v� thi�ng li�ng của c�c anh em m�nh. Họ thấy điều ấy như một mầu nhiệm v� bi�n, đ�ng được miệt m�i quan t�m lưu �. Họ biết rằng người n�o kh�ng cho Thi�n Ch�a tức l� cho qu� �t; như ch�n phước T�r�xa th�nh Calcutta thường n�i, t�nh trạng ngh�o đ�i tồi tệ nhất ch�nh l� kh�ng biết Thi�n Ch�a. Bởi đ�, ch�ng ta phải gi�p người kh�c t�m gặp được Thi�n Ch�a trong dung mạo đầy thương x�t của Ch�a Kit�: trệch khỏi hướng nh�n đ� th� nền văn minh  thiếu một nền tảng vững chắc.

Nhờ những người nam nữ thuận phục Ch�a Th�nh Thần, nhiều h�nh thức hoạt động b�c �i nhắm đến việc mở rộng sự ph�t triển đ� khởi dậy trong l�ng Gi�o Hội: c�c bệnh viện, c�c đại học, c�c trường huấn nghệ, v� những doanh nghiệp nhỏ. Những s�ng kiến như thế chứng tỏ sự quan t�m nh�n đạo th�nh t�m của những người được sứ điệp Ph�c �m th�c đẩy, vượt xa c�c loại h�nh ph�c lợi x� hội. Những hoạt động x� hội đ� vạch ra đường lối để ho�n thiện tiến tr�nh to�n cầu h�a được tập trung v�o thiện �ch của nh�n loại v�, từ đ�, mở ra con đường hướng tới ho� b�nh đ�ch thực. Chạnh l�ng thương như Ch�a Gi�su với l�ng trắc ẩn trước đ�m đ�ng d�n ch�ng, ng�y nay Gi�o Hội coi m�nh c� nhiệm vụ y�u cầu c�c nh� l�nh đạo ch�nh trị v� những người nắm quyền kinh tế t�i ch�nh phải cổ vũ sự ph�t triển dựa tr�n sự t�n trọng phẩm gi� mọi người nam nữ. Một sự kiểm tra quan trọng đối với th�nh c�ng cho những nỗ lực của họ đ� l� tự do t�n gi�o, được nh�n nhận kh�ng chỉ qua việc cử h�nh v� loan truyền Ch�a Kit�, nhưng c�n phải c� cơ hội g�p phần x�y dựng một thế giới được sống động nhờ đức �i. Những nỗ lực n�y phải bao h�m một sự nh�n nhận vai tr� trung t�m của những gi� trị t�n gi�o đ�ch thực trong việc đ�p ứng những mối quan t�m s�u xa nhất của con người, cũng như tạo ra động năng đạo đức cho những tr�ch nhiệm c� nh�n v� x� hội của họ. Đ� l� những ti�u chuẩn m� qua đ� c�c Kit� hữu sẽ lượng định những chương tr�nh ch�nh trị của c�c nh� l�nh đạo của m�nh.

Ch�ng ta kh�ng thể kh�ng hay biết những lỗi lầm m� những người xưng m�nh l� m�n đệ Ch�a Gi�su mắc phải qua d�ng lịch sử. Rất thường, khi phải giải quyết những vấn đề nghi�m trọng đặt ra họ nghĩ rằng họ phải cải thiện thế giới n�y trước rồi sau đ� mới hướng về những việc thi�ng li�ng. Sa v�o c�m dỗ đ� l� tin rằng trước những nhu cầu cấp b�ch mệnh lệnh đầu ti�n l� phải thay đổi những cơ cấu b�n ngo�i. Hậu quả đối với một số người l� Kit� gi�o trở th�nh một thứ chủ thuyết lu�n l�, �đức tin� được thay thế bằng �h�nh động�. Bởi đ�, vị Tiền Nhiệm thật đ�ng nhớ của t�i, Đức Gi�o Ho�ng Gioan Phaol� II đ� nhận x�t đ�ng đắn rằng: �C�m dỗ trong thời đại hiện nay l� giản lược Kit� gi�o v�o sự kh�n ngoan thuần tu� con người, một khoa học giả hiệu về sự sung t�c. Trong thế giới bị tục ho� nghi�m trọng của ch�ng ta, một �sự tục ho� ơn cứu độ cứ tuần tự � diễn ra, đến nỗi con người nỗ lực v� thiện �ch  của con người, nhưng ch�nh con người lại bị đốn cụt...Tuy nhi�n, ch�ng ta biết rằng Ch�a Gi�su đ� đến để đem lại ơn cứu độ to�n diện (Redemptio Missio, 11).

Ch�nh để đ�n nhận ơn cứu độ to�n diện n�y m� M�a Chay dẫn ch�ng ta bước v�o cuộc vinh thắng của Ch�a Kit� tr�n mọi sự �c đang đ� nặng tr�n ch�ng ta. Khi hướng về vị Thầy Thần Linh, khi quay trở về với Người, khi cảm nghiệm l�ng thương x�t của Người qua B� T�ch Ho� Giải, ch�ng ta sẽ kh�m ph� thấy một �c�i nh�n� đang d�i t�m ch�ng ta từ s�u thẳm để trao ban sự sống mới cho đ�m đ�ng d�n ch�ng v� cho mỗi người ch�ng ta. C�i nh�n đ� phục hồi niềm tin tưởng cho những người kh�ng vấp ng� v� ho�i nghi, mở ra cho họ hướng nh�n về hạnh ph�c vĩnh cửu. Thật vậy, qua d�ng lịch sử, cả những khi hận th� xem ra thăng thế, Ch�a vẫn kh�ng ngừng biểu tỏ dấu chứng s�ng ngời về t�nh y�u của Người. Hướng về Mẹ Maria l� �nguồn hi vọng sống động� (Dante Alighieri,  Paradiso, XXXIII, 12), ch�ng ta ph� d�ng h�nh tr�nh M�a Chay của ch�ng ta để Mẹ dẫn ch�ng ta đến với Con của ng�i. T�i đặc biệt uỷ th�c cho Mẹ biết bao người đang l�m cảnh t�ng ngh�o v� đang k�u cầu được trợ gi�p, n�ng đỡ, v� cảm th�ng. Với những t�m t�nh n�y, t�i th�n �i ban Ph�p L�nh T�ng To� đặc biệt cho tất cả anh chị em.

Từ Vatican, 29 th�ng Ch�n, 2005

B�n�dict� XVI, Gi�o ho�ng