HOME

 
 

 

 

"Cho th� c� ph�c hơn l� nhận"

(Cv 20,35)

SỨ ĐIỆP M�A CHAY 2003

CỦA ĐỨC TH�NH CHA GIOAN PHAOL� II

 

Anh chị em th�n mến !

1. M�a chay l� m�a hăng say cầu nguyện, ăn chay v� quan t�m đến những người thiếu thốn. N� trao ban cho mọi Kit� hữu cơ hội chuẩn bị M�a Phục sinh bằng c�ch nghi�m chỉnh kiểm điểm đời sống, đặc biệt ch� � đến Lời Ch�a, lời soi s�ng cuộc h�nh tr�nh mỗi ng�y của những kẻ tin.

Năm nay, như một hướng dẫn suy niệm trong M�a chay, t�i muốn đề xuất một c�u tr�ch từ s�ch C�ng vụ c�c T�ng đồ : �Cho th� c� ph�c hơn l� nhận� (Cv 20,35). Đ�y kh�ng chỉ đơn giản l� một lời khuy�n đạo đức, hay một lệnh truyền đến với ch�ng ta từ b�n ngo�i. Khuynh hướng trao ban đ� nằm s�u trong t�m hồn con người : mọi người đều ước muốn tương giao với kẻ kh�c v� mọi người đạt tới sự th�nh to�n khi sẵn s�ng trao ban ch�nh m�nh cho kẻ kh�c.

2. Đ�ng tiếc thay, thời đại ch�ng ta đặc biệt bị rơi v�o c�m dỗ sống �ch kỷ, n� lu�n ẩn n�p trong t�m hồn con người. Trong x� hội n�i chung, v� qua c�c phương tiện truyền th�ng, người ta bị đồn dập tấn c�ng bởi những th�ng điệp �t nhiều c�ng khai t�n dương nền văn ho� ph� du v� chủ nghĩa kho�i lạc. D� người ta c� quan t�m đến kẻ kh�c khi xảy ra những tai ương thi�n nhi�n, chiến tranh v� những t�nh trạng khẩn cấp kh�c, nhưng n�i chung kh� thiết lập một nền văn ho� li�n đới. Tinh thần thế gian l�m suy yếu xu hướng b�n trong l� trao ban c�ch v� vị lợi cho kẻ kh�c v� l�i k�o ch�ng ta thoả m�n những lợi �ch ri�ng tư. Ước muốn chiếm hữu ng�y c�ng nhiều hơn được khuyến kh�ch. Lẽ dĩ nhi�n đ� l� điều tự nhi�n v� ch�nh đ�ng khi người ta, qua việc sử dụng những năng khiếu ri�ng v� bằng lao động của ch�nh m�nh, l�m việc để c� được những g� cần thiết cho cuộc sống, nhưng một ham muốn chiếm hữu qu� đ�ng ngăn cản con người mở l�ng cho Đấng Tạo ho� v� cho anh chị em của m�nh. Những lời của th�nh Phaol� gởi cho Tim�th� vẫn th�ch hợp cho mọi thời đại : �Cội rễ sinh ra mọi điều �c l� l�ng ham muốn tiền bạc, v� bu�ng theo l�ng ham muốn đ�, nhiều người đ� lạc xa đức tin v� chuốc lấy bao nỗi đớn đau x�u x� (1 Tm 6,10) !

B�c lột người kh�c, thờ ơ trước đau khổ của anh chị em m�nh, v� vi phạm những luật lu�n l� cơ bản, đ� chỉ l� một v�i hoa quả của l�ng ham muốn t�m kiếm lợi lộc. Đối diện với ho�n cảnh ngh�o kh� dai dẳng v� bi thảm đang l�m khổ sở biết bao d�n tộc tr�n thế giới, l�m sao ch�ng ta lại kh�ng thấy rằng việc t�m kiếm lợi lộc bằng mọi gi� v� sự thiếu quan t�m c�ch hữu hiệu v� c� tr�ch nhiệm đến lợi �ch chung đ� tập trung những t�i nguy�n bao la v�o tay của một số �t đang khi đ� phần c�n lại của nh�n loại đau khổ v� ngh�o đ�i v� bị l�ng qu�n.

Khi k�u gọi c�c t�n hữu v� mọi người thiện ch�, t�i muốn t�i khẳng định một nguy�n tắc kh� hiển nhi�n nhưng thường bị l�ng qu�n: mục ti�u của ch�ng ta kh�ng phải l� lợi nhuận của một nh�m nhỏ đặc quyền đặc lợi nhưng l� sự cải thiện đời sống cho mọi người. Chỉ tr�n nền tảng đ� m� ch�ng ta c� thể x�y dựng trật tự quốc tế mang dấu ấn đ�ch thực của c�ng bằng v� t�nh li�n đới vốn l� niềm hi vọng của mọi người

3. �Cho th� c� ph�c hơn l� nhận�. Khi đ�p lại tiếng nội t�m th�i th�c trao ban cho người kh�c m� kh�ng mong được đ�p đền, người t�n hữu cảm nhận được một sự toại nguyện s�u xa trong t�m hồn.

Nỗ lực cổ v� c�ng b�nh của người Kit� hữu, sự dấn th�n của họ trong việc b�nh vực những người c� thế c� th�n, những c�ng việc nh�n đạo trong việc cung cấp b�nh ăn cho người đ�i kh�t v� việc chăm s�c cho người bệnh tật khi đ�p lại mọi cơn c�ng khốn v� nhu cầu, t�m được sức mạnh trong kho t�ng duy nhất v� v� hạn của t�nh y�u tức l� sự d�ng hiến trọn vẹn của Đức Gi�su cho Ch�a Cha. Người t�n hữu được mời gọi bước theo dấu ch�n của Đức Gi�su Kit�, Thi�n Ch�a thật v� người thật, Đấng, khi ho�n to�n v�ng phục � muốn của Ch�a Cha, đ� tự hủy (x. Pl 2,6 tt), v� khi�m tốn ban tặng ch�nh m�nh cho ch�ng ta trong một t�nh y�u vị tha v� trọn vẹn, cho đến chết tr�n thập gi�. N�i Can-v� loan b�o c�ch h�ng hồn sứ điệp về t�nh y�u của Ba Ng�i đối với con người thuộc mọi thời đại v� d�n nước.

Th�nh �u-tinh đ� đưa ra nhận x�t rằng chỉ m�nh Thi�n Ch�a, sự Thiện tối cao, mới c� khả năng vượt thắng mọi h�nh thức kh�c nhau của ngh�o đ�i đang c� mặt trong thế giới ch�ng ta. V� thế l�ng thương x�t v� t�nh y�u đối với người l�n cận phải l� hoa quả của một mối tương quan sống động với Thi�n Ch�a v� c� Thi�n Ch�a như điểm quy chiếu thường hằng, bởi v� ch�nh trong sự th�n mật với Đức Kit� m� ch�ng ta t�m được niềm vui (x. De Civitate Dei, X, 6 ; CCL 39, 1351ff).

4. Con của Thi�n Ch�a y�u thương ch�ng ta trước, đang khi �ch�ng ta c�n l� tội nh�n� (Rm 5,6), với một t�nh y�u v� điều kiện, kh�ng mong chi đ�p đền. Nếu thế, l�m sao ch�ng ta lại kh�ng thấy M�a chay l� một cơ hội quan ph�ng để đưa ra những quyết định do chủ nghĩa vị tha v� l�ng quảng đại gợi hứng ? M�a chay ban cho ch�ng ta những kh� giới thiết thực v� hữu hiệu l� ăn chay v� bố th� như một phương thế chiến đấu chống lại một sự gắn b� qu� đ�ng với tiền bạc. Việc trao ban kh�ng chỉ từ sự gi�u c� của ch�ng ta, nhưng bằng c�ch hi sinh điều g� đ� hơn nữa nhằm ban tặng cho người thiếu thốn, đẩy mạnh sự tự hủy vốn l� cơ bản đối với đời sống kit� hữu đ�ch thực. Được củng cố bởi lời cầu nguyện li�n lỉ, người chịu Th�nh tẩy tỏ lộ chỗ đứng h�ng đầu m� họ d�nh cho Thi�n Ch�a trong đời sống của họ.

T�nh y�u Thi�n Ch�a được tu�n đổ v�o l�ng ch�ng ta phải gợi hứng v� biến đổi con người ch�ng ta v� điều ch�ng ta l�m. Người kit� hữu kh�ng thể nghĩ rằng họ c� thể t�m kiếm sự thiện hảo d�ch thực cho anh chị em m� kh�ng sống đức �i của Đức Kit�. D� trong những trường hợp m� họ c� thể th�nh c�ng trong việc cải thiện những kh�a cạnh quan trọng trong đời sống x� hội hoặc ch�nh trị, kh�ng c� đức �i mọi thay đổi đều hữu hạn. Khả năng ban tặng ch�nh m�nh cho người kh�c tự n� l� một qu� tặng đến từ �n sủng của Thi�n Ch�a. Như th�nh Phaol� dạy : �Thi�n Ch�a đang h�nh động trong anh em, cả � ch� lẫn h�nh động chỉ v� l�ng y�u thương của Người� (Pl 2,13).

5. Đối với con người hiện đại, thường bất m�n về một cuộc sống hời hợt, ph� phiếm v� đang t�m kiếm một hạnh ph�c v� t�nh y�u đ�ch thực, Đức Kit� n�u gương s�ng v� đưa ra lời mời gọi bước theo Người. Người k�u gọi những ai nghe tiếng Người trao ban đời sống m�nh cho kẻ kh�c. Hi sinh n�y l� nguồn mạch của sự th�nh to�n v� niềm vui, như đ� thấy trong mẫu gương h�ng hồn của những người nam nữ, để lại đ�ng sau mọi an to�n, kh�ng ngần ngại hi sinh đời sống trong tư c�ch những nh� truyền gi�o tại nhiều miền kh�c nhau của thế giới. Điều đ� cũng c� thể nhận ra trong việc đ�p trả của những người trẻ, được đức tin th�c đẩy, đ� �m ấp ơn gọi linh mục hoặc tu tr� nhằm phục vụ kế hoạch cứu độ của Thi�n Ch�a. Cũng giống như kinh nghiệm của con số ng�y c�ng gia tăng những người thiện ch� sẵn s�ng hiến th�n trong việc gi�p đỡ người người ngh�o, gi� cả, người bệnh v� tất cả những người đang cần đến.

Mới đ�y, ch�ng ta đ� chứng kiến một sự tu�n tr�o đ�ng ca ngợi của t�nh li�n đới đối với những nạn nh�n bị b�o lụt tại �u Ch�u, động đất tại Mỹ Ch�u La tinh v� �, nạn dịch tại Phi Ch�u, n�i lửa tại Phi Luật T�n, cũng như những miền kh�c của thế giới bị tổn thương bởi hận th�, bạo lực v� chiến tranh.

Trong những ho�n cảnh đ�, c�c phương tiện truyền th�ng đ�ng một vai tr� c� � nghĩa khi l�m cho ch�ng ta nhận biết v� đưa ra trợ gi�p cho những người đau khổ v� những ai đang hoạn nạn. Đ�i khi kh�ng phải giới luật t�nh y�u của kit� gi�o, nhưng đ�ng hơn một cảm thức bẩm sinh về l�ng trắc ẩn th�c đẩy ch�ng ta nỗ lực trợ gi�p người kh�c. Dẫu sao đi nữa, bất cứ những ai gi�p đỡ những người thiếu thốn lu�n vui hưởng l�ng khoan dung của Thi�n Ch�a. Trong s�ch C�ng vụ T�ng đồ ch�ng ta đọc thấy rằng người m�n đệ Ta-bi-tha được cứu v� b� đ� l�m việc l�nh cho những người l�n cận (x. 9,36 tt). Vi�n b�ch quản Co-n�-li-� nhận được sự sống đời đời do l�ng quảng đại của �ng (x. ibid., 10,2-31).

Đối với những người đang �ở xa�, phục vụ người thiếu thốn c� thể l� một lối đi quan ph�ng dẫn đến việc gặp gỡ với Đức Kit�, bởi v� Ch�a trả c�ng bội hậu cho những việc ph�c đức l�m cho người l�n cận (x. Mt 25,40).

Ước vọng tha thiết của t�i l� c�c t�n hữu sẽ t�m th�y trong M�a chay n�y một thời gian thuận tiện để l�m chứng cho Tin mừng đức �i ở mọi nơi, bởi v� ơn gọi sống đức �i l� t�m hồn của mọi nh� truyền gi�o ch�n ch�nh. Cuối c�ng t�i cầu khẩn sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Hội Th�nh v� cầu xin Mẹ đồng h�nh với ch�ng ta trong cuộc h�nh tr�nh M�a chay. Trong t�m t�nh đ� t�i �u yếm ban ph�c l�nh cho mọi người.

Vatican, ng�y 07-01-2003
Gioan Phaol� II, Gi�o ho�ng