CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO A, B, C

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO NGÀY

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO CHỨC VỤ

LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM

38 TH�NH TỬ ĐẠO THUỘC GIA Đ�NH ĐA MINH

BÀI GIẢNG NGÀY SUY TÔN HIỂN THÁNH

CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bảng Phân Tích Theo Bản Án

Ý Nghĩa Bức Tranh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Với sự cộng t�c của :
Lm Giuse Nguyễn Cao Luật ; Lm Đa Minh Đinh Viết Ti�n : Lm Đa Minh L� Thanh Li�m ;
Lm Giuse Đinh Văn Vũ ; Lm Ph�r� Nguyễn B� �n ; Lm Giuse Đặng Ch� San ; Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn;
Lm Ph�r� Trần C�ng H�ng ; Lm Giuse B�i Văn Dũng ; Lm B�i C�ng Huy.
 

NB :  V�o c�c năm 1990 v� 1991, cộng đo�n San Jose, CA, đ� xuất bản t�c phẩm n�y với t�n gọi :
          Thi�n H�ng Sử 117 Hiển Th�nh Tử Đạo Việt Nam.