CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
DANH SÁCH THEO CHỨC VỤ

10 Giám mục (2 Pháp, 6 TBN)
50 Linh mục (8 Pháp, 5 TBN, 37 Việt Nam)
14 Thày Giảng ; 1 Chủng Sinh ; 44 Giáo d�n
Một th�y giảng Ch�n Phước

Hội Thừa Sai Paris :
2 Giám mục, 8 Linh mục Pháp

Giám mục

Phêrô Dumoulin-Borie

CAO

1838

Giám mục

Etienne-Théodore Cuénot

THỂ

1861

Linh mục

Francois-Isidore Gagelin

KÍNH

1833

Linh mục

Giuse Marchand

DU

1835

Linh mục

Jean-Charles Cornay

TÂN

1837

Linh mục

Phanxicô Jaccard

PHAN

1838

L-mục TOP

Augustine Schoeffler

�ÔNG

1851

Linh mục

Jean-Louis Bonnard

HƯƠNG

1852

Linh mục

Phêrô Phanxicô Néron

BẮC

1860

Linh mục

Giuse Theophanô Vénard

VEN

1861

 

14 Thày giảng

Thày giảng TOP

Phanxicô Đỗ Văn

CHIỂU

1838

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn Duy

KHANG

1861

Thày giảng TOP

Phanxicô X. Hà Trọng

MẬU

1839

Thày giảng TOP

Tôma

TOÁN

1840

Thày giảng TOP

�aminh Bùi Văn

ÚY

1839

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn �ình

UYỂN

1838

Thày giảng

Phanxicô X.

CẦN

1837

Thày giảng

Phêrô Vũ Văn

TRUẬT

1838

Thày giảng

Gioan B. �inh Văn

THÀNH

1840

Thày giảng

Phêrô Nguyễn Khắc

TỰ

1840

Thày giảng

Phêrô �oàn Văn

VÂN

1857

Thày giảng

Phêrô Trương Văn

�ƯỜNG

1838

Thày giảng

Phaolô Nguyễn Văn

MỸ

1838

Thày giảng

Phêrô Nguyễn Văn

HIẾU

1840

DÒNG �AMINH :
6 Giám mục, 16 linh mục (5 vị TBN)

Giám mục

Ignaxiô Delgago

Y

1838

Giám mục

�aminh Henares

MINH

1838

Giám mục

Giuse Diaz Sanjuro

AN

1857

Giám mục

Melchior Sampedro

XUYÊN

1858

Giám mục

Jêrônimô Hermosilla

LIÊM

1861

Giám mục

Valentinô Berrio-Ochoa

VINH

1861

Lmục TBN

Mt. Alonzo-Leciniana

�ẬU

1745

Lmục TBN

Phanxicô Gil de Fedrich

TẾ

1745

Lmục TBN

Jacinto Castaneda

GIA

1773

Lmục TBN

Giuse Fernandez

HIỀN

1838

Lmục TBN

Phêrô Almato

BÌNH

1860

Linh mục

Vinh-sơn Phạm Hiếu

LIÊM

1773

Linh mục

�aminh Nguyễn Văn

HẠNH

1838

Linh mục

Phêrô Nguyễn Văn

TỰ

1838

Linh mục

Vinh Son Đỗ

YẾN

1838

Linh mục

Tôma �inh Viết

DỤ

1839

Linh mục

�aminh

TƯỚC

1839

Linh mục

�aminh Nguyễn Văn

XUYÊN

1839

Linh mục

Giuse

HIỂN

1840

Linh mục

�aminh (�oài)

TRẠCH

1840

Linh mục

�aminh Đinh Đức

MẬU

1858

Linh mục

Giuse

TUÂN

1861

 

Một Chủng Sinh

Chủng sinh

Tôma Trần Văn

THIỆN

1838

 

44 Giáo Dân

Bà Anê Lê Thị THÀNH (Bà thánh Đê) 1841

Quan Thái Bộc

Micae Hồ �ình

HY

1857

Quan án TOP

�aminh Phạm Viết

KHẢM

1859

Chánhtổng TOP

Giuse Phạm Trọng

TẢ

1859

Chánhtổng TOP

Luca Phạm Trọng

THÌN

1859

Chánh tổng

Vinh-sơn

TƯƠNG

1862

Chánh trương

�aminh

NGUYÊN

1862

Lý trưởng

Micae Nguyễn Huy

MỸ

1838

Lý trưởng

Gioan Baotixita

CỎN

1840

Lý trưởng

Phêrô

THUẦN

1862

Viên Thuế

Martinô

THỌ

1840

Viên Thuế

Vinh-sơn Phạm Văn

DƯƠNG

1862

Y sĩ

Simon Phan �ắc

HÒA

1840

Y sĩ

Antôn Nguyễn Hữu

QUỲNH

1840

Tr�m họ

Ant�n Nguyễn

�ÍCH

1838

Tr�m họ TOP

Giuse Hoàng Lương

CẢNH

1838

Tr�m họ

Giuse Nguyễn Văn

LỰU

1854

Tr�m họ

Anrê Nguyễn Kim

THÔNG

1855

Tr�m họ

Emmanuel Lê Văn

PHỤNG

1859

Tr�m họ

Matthêô Nguyễn Văn

PHƯỢNG

1861

Thuong gia

Matthêô Lê Văn

GẪM

1847

Thị vệ

Phaolô Tống Viết

BƯỜNG

1883

Cai đội

Phanxicô Trần Văn

TRUNG

1858

Cai đội

Giuse Lê �ăng

THỊ

1860

Binh sĩ

Anrê Trần Văn

TRÔNG

1835

Binh sĩ

Augustinô Phan Viết

HUY

1839

Binh sĩ

Nicôlas Bùi �ức

THỂ

1839

Binh sĩ

�aminh �inh

�ẠT

1839

Nông dân, TOP

Aug. Nguyễn Văn

MỚI

1839

Nông dân, TOP

Tôma Nguyễn Văn

ĐỆ

1839

Thơ may, TOP

Stephanô Nguyễn Văn

VINH

1839

Thư mục

Phêrô

�A

1862

Thủ bạ

Phaolô Vũ Văn

�ỔNG

1862

Ngư phủ

Phêrô

DŨNG

1862

Ngư phủ

�aminh

HUYÊN

1862

Ngư phủ

�aminh

TOẠI

1862

Nông gia

�aminh

MẠO

1862

Nông gia

Anrê

TƯỜNG

1862

Nông gia

�aminh

NHI

1862

Nông dân

Giuse

TUẤN

1862

Nông dân

�aminh

NINH

1862

Giáo dân

Phaolô

HẠNH

1859

Giáo dân

Giuse Phạm Quang

TÚC

1862

Nông dân

Laurensô

NGÔN

1862

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Th�y Giảng Ch�n Phước

Thày giảng

Ch�n Phước Ph� Y�n

ANR�

1644

 

26 Linh mục Việt Nam

Linh mục TOP

�aminh

CẨM

1859

Linh mục TOP

Tôma

KHUÔNG

1860

Linh mục

Gioan

�ẠT

1798

Linh mục

Giuse Nguyễn �ình

NGHI

1840

Linh mục

Giacôbê Đỗ Mai

NĂM

1838

Linh mục

Phêrô Nguyễn Bá

TUẦN

1838

Linh mục

Bênađô Võ Văn

DUỆ

1839

Linh mục

Anrê Trần An

DŨNG

1839

Linh mục

Phêrô Trương Văn

THI

1839

Linh mục

Phêrô Vũ �ăng

KHOA

1840

Linh mục

Phaol� Nguyễn

NGÂN

1840

Linh mục

Martinô Tạ �ức

THỊNH

1840

Linh mục

Phêrô

KHANH

1842

Linh mục

Phêrô �oàn Công

QUÝ

1859

Linh mục

Phêrô Nguyễn Văn

LỰU

1861

Linh mục

Emmanuel Nguyễn Văn

TRIỆU

1798

Linh mục

Phêrô Lê

TÙY

1833

Linh mục

Vinh Son Nguyễn Thế

�IỂM

1838

Linh mục

Giuse �ặng �ình

VIÊN

1838

Linh mục

Phaolô Phạm Khắc

KHOAN

1840

Linh mục

Luca Vũ Bá

LOAN

1840

Linh mục

Philiphê Phan Văn

MINH

1853

Linh mục

Laurensô Nguyễn Văn

HƯỞNG

1856

Linh mục

Phaolô Lê Bảo

TỊNH

1857

Linh mục

Phaolô Lê Văn

LỘC

1859

Linh mục

Gioan �oàn Trinh

HOAN

1861