C�C CHỨNG NH�N TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DANH S�CH THEO NG�Y KÍNH

 
Tháng
     

Tháng 01

13.01

Ðaminh Phạm Trọng

KHẢM

Quan án TOP

 

 

Giuse Phạm Trọng

TẢ

Chánh Tổng

 

 

Luca Phạm Trọng

THÌN

Chánh Tổng

 

22.01

Matthêô Alonzo-Leciniana

ÐẬU

Linh Mục OP

 

 

Phanxicô Gil de Fedrich

TẾ

Linh Mục OP

 

30.01

Tôma

KHUÔNG

Linh Mục TOP

Tháng 02

02.02

Giuse Theophanô Vénard

VEN

Linh Mục MEP

 

13.02

Phaolô Lê Văn

LỘC

Linh Mục

Tháng 03

11.03

Ðaminh

CẨM

Linh Mục TOP

Tháng 04

02.04

Ðaminh Vũ Ðình

TƯỚC

Linh Mục OP

 

06.04

Phaolô Lê Bảo

TỊNH

Linh Mục

 

07.04

Phêrô Nguyễn Văn

LỰU

Linh Mục

 

27.04

Laurensô Nguyễn Văn

HƯỞNG

Linh Mục

 

28.04

Phaolô Phạm Khắc

KHOAN

Linh Mục

 

 

Phêrô Nguyễn Văn

HIẾU

Thày giảng

 

 

Gioan B. Ðinh Văn

THANH

Thày giảng

 

30.04

Giuse

TUÂN

Linh Mục OP

Tháng 05

01.05

Augustinô Schoeffler

ÐÔNG

Linh Mục MEP

 

 

Gioan-Louis Bonnard

HƯƠNG

Linh Mục MEP

 

02.05

Giuse Nguyễn Văn

LỰU

Trùm họ

 

09.05

Giuse

HIỂN

Linh Mục

 

11.05

Matthêô Lê Văn

GẪM

Thuong gia

 

22.05

Micae Hồ Ðình

HY

Quan Thái bộc

 

 

Laurensô

NGÔN

Nông dân

 

25.05

Phêrô Ðoàn Văn

VÂN

Thày giảng

 

26.05

Gioan Ðoàn Trinh

HOAN

Linh Mục

 

 

Matthêô Nguyễn Văn

PHỤNG

Binh sĩ

 

28.05

Phaolô

HẠNH

Giáo dân

Tháng 06

01.06

Giuse Phạm Quang

TÚC

Giáo dân

 

02.06

Ðaminh

NINH

Nông dân

 

03.06

Phaolô Vũ Văn

ÐỔNG

Thủ bạ

 

05.06

Luca Vũ Bá

LOAN

Linh Mục

 

 

Ðaminh

HUYÊN

Ngư phủ

 

 

Ðaminh

TOẠI

Ngư phủ

 

06.06

Vinh-sơn Phạm Văn

DƯƠNG

Giáo dân

 

 

Phêrô

DŨNG

Ngư phủ

 

 

Phêrô

THUẤN

Ngư phủ

 

07.06

Giuse

TUẤN

Giáo dân

 

12.06

Augustinô Phan Viết

HUY

Binh sĩ

 

 

Nicôlas Bùi Ðức

THỂ

Binh sĩ

 

16.06

Ðaminh

MẠO

Nông gia

 

 

Ðaminh

NGUYÊN

Chánh truong

 

 

Ðaminh

NHI

Nông gia

 

 

Vinh-sơn

TƯƠNG

Chánh Tổng

 

 

Anrê

TƯỜNG

Nông gia

 

17.06

Phêrô

ÐA

Thư Mục

 

26.06

Phanxicô Đỗ Văn

CHIỂU

Thày giảng

 

 

Ðaminh Henares

MINH

Giám Mục OP

 

27.06

Tôma

TOÁN

Thày giảng TOP

 

30.06

Vinh Son Đỗ

YẾN

Linh Mục OP

Tháng 07

03.07

Philiphê Phan Văn

MINH

Linh Mục

 

04.07

Giuse Nguyễn Ðình

UYỂN

Thày giảng TOP

 

10.07

Antôn Nguyễn Hữu

QUỲNH

Binh sĩ

 

 

Phêrô Nguyễn Khắc

TỰ

Thày giảng.

 

12.07

Ignaxiô Delgago

Y

Giám Mục OP

 

 

Phêrô

KHANH

Linh Mục

 

 

Anê Lê Thị (Bà Ðê)

THÀNH

Giáo dân

 

15.07

Phêrô Nguyễn Bá

TUẦN

Linh Mục

 

 

Anrê Nguyễn Kim

THÔNG

Binh sĩ

 

18.07

Ðaminh Ðinh

ĐẠT

Binh sĩ

 

20.07

Giuse Maria Diaz Sanjurjo

AN

Giám Mục OP

 

24.07

Giuse Fernandez

HIỂN

Linh Mục OP

 

26.07

Ch�n Phước Anr�

PH� Y�N

Th�y Giảng

 

28.07

Melchior Garcia-Sampedro

XUYÊN

Giám Mục OP

 

31.07

Emmanuel Lê Văn

PHỤNG

Trùm họ

 

 

Phêrô Ðoàn Công

QUÝ

Linh Mục

Tháng 08

01.08

Bênadô Vũ Văn

DUỆ

Linh Mục

 

 

Ðaminh Nguyễn Văn

HẠNH

Linh Mục OP

 

12.08

Giacôbê Đỗ Mai

NĂM

Linh Mục

 

 

Antôn Nguyễn

ÐÍCH

Binh sĩ

 

 

Micae Nguyễn Huy

MỸ

Lý trưởng

 

21.08

Giuse Đặng Ðình

VIÊN

Linh Mục

Tháng 09

05.09

Phêrô Nguyễn Văn

TỰ

Linh Mục OP

 

 

Giuse Hoàng Lương

CẢNH

Trùm họ TOP

 

17.09

Emmanuel Nguyễn Văn

TRIỆU

Linh Mục

 

18.09

Ðaminh (Ðoài)

TRẠCH

Linh Mục OP

 

20.09

Gioan Charles Cornay

TÂN

Linh Mục MEP

 

21.09

Phanxicô Jaccard

PHAN

Linh Mục MEP

 

 

Tôma Trần Văn

THIỆN

Chủng sinh

Tháng 10

06.10

Phanxicô Trần Văn

TRUNG

Cai đội.

 

11.10

Phêrô Lê

TÙY

Linh Mục

 

17.10

Francois-Isidore Gagelin

KÍNH

Linh Mục MEP

 

23.10

Phaolô Tống Viết

BƯỜNG

Quan thị vệ

 

24.10

Giuse Lê Ðăng

THỊ

Cai đội

 

28.10

Gioan

ĐẠT

Linh Mục

Tháng 11

01.11

Phêrô Almato

BÌNH

Linh Mục OP

 

 

Giêrônimô Hermosilla

LIÊM

Giám Mục OP

 

 

Valentinô Berrio-Ochoa

VINH

Giám Mục OP

 

03.11

Phêrô Phanxicô Néron

BẮC

Linh Mục MEP

 

05.11

Ðaminh Đinh Đức

MẬU

Linh Mục OP

 

07.11

Giacinto Castaneda

GIA

Linh Mục OP

 

 

Vinh-sơn Phạm Hiếu

LIÊM

Linh Mục OP

 

08.11

Phaolô Nguyễn

NGÂN

Linh Mục

 

 

Giuse Nguyễn Ðình.

NGHI

Linh Mục

 

 

Martinô Tạ Đức

THỊNH

Linh Mục

 

 

Martinô

THỌ

Viên thuế

 

 

Gioan Baotixita

CỎN

Lý trưởng

 

14.11

Stêphanô Cuénot

THỂ

Giám Mục MEP

 

20.11

Phanxicô Xavie

CẦN

Thày giảng

 

24.11

Phêrô Dumoulin-Borie

CAO

Giám Mục MEP

 

 

Vinh Son Nguyễn Thế

ÐIỂM

Linh Mục

 

 

Phêrô Vũ Ðăng

KHOA

Linh Mục

 

26.11

Ðaminh Nguyễn Văn

XUYÊN

Linh Mục OP

 

 

Tôma Ðinh Viết

DỤ

Linh Mục OP

 

28.11

Anrê Trần Văn

TRÔNG

Binh sĩ

 

30.11

Giuse Marchand

DU

Linh Mục MEP

Tháng 12

06.12

Giuse Nguyễn Duy

KHANG

Thày giảng TOP

 

12.12

Simon Phan Đức

HÒA

Y sĩ

 

18.12

Phêrô Trương Văn

ÐƯỜNG

Thày giảng

 

 

Phaolô Nguyễn Văn

MỸ

Thày giảng

 

 

Phêrô Vũ Văn

TRUẬT

Thày giảng.

 

19.12

Tôma Nguyễn Văn

ĐỆ

Thợ may

 

 

Phanxicô X. Hà Trọng

MẬU

Thày giảng TOP

 

 

Augustinô Nguyễn Văn

MỚI

Nông dân TOP

 

 

Ðaminh Bùi Văn

ÚY

Thày giảng TOP

 

 

Stephanô Nguyễn Văn

VINH

Nông dân TOP

 

21.12

Anrê Trần An

DŨNG LẠC

Linh Mục

 

 

Phêrô Trương Văn

THI

Linh Mục