38
THÁNH TỬ ĐẠO
THUỘC GIA Đ�NH ĐA MINH
TẠI VIỆT NAM
 


6 Giám mục , 16 Linh mục (5 TBN, 11VN)
3 Linh mục D�ng Ba,
6
Thày Giảng, 7 Giáo D�n

   
 

6 GI�M MỤC DÒNG �AMINH :

Giám mục

Ignaxiô Delgago

Y

1838

Giám mục

�aminh Henares

MINH

1838

Giám mục

Giuse Diaz Sanjuro

AN

1857

Giám mục

Melchior Sampedro

XUYÊN

1858

Giám mục

Giêrônimô Hermosilla

LIÊM

1861

Giám mục

Valentinô Berrio-Ochoa

VINH

1861

5 LINH MỤC T�Y BAN NHA

Linh mục TBN

Math�u Alonzo-Leciniana

�ẬU

1745

Linh mục TBN

Phanxicô Gil de Fedrich

TẾ

1745

Linh mục TBN

Giacint� Castaeda

GIA

1773

Linh mục TBN

Giuse Fernandez

HIỀN

1838

Linh mục TBN

Phêrô Almato

BÌNH

1860

11 LINH MỤC ĐA MINH VIỆT NAM

Linh mục

Vinh-sơn Phạm Hiếu

LIÊM

1773

Linh mục

�aminh Nguyễn Văn

HẠNH

1838

Linh mục

Phêrô Nguyễn Văn

TỰ

1838

Linh mục

Vinh Sơn Đỗ

YẾN

1838

Linh mục

Tôma �inh Viết

DỤ

1839

Linh mục

�aminh

TƯỚC

1839

Linh mục

�aminh Nguyễn Văn

XUYÊN

1839

Linh mục

Giuse

HIỂN

1840

Linh mục

�aminh (�oài)

TRẠCH

1840

Linh mục

�aminh Đinh Đức

MẬU

1858

Linh mục

Giuse

TUÂN

1861

03 LINH MỤC HUYNH ĐO�N ĐA MINH

Linh mục TOP

Augustin Schoeffler

��NG

1851

Linh mục TOP

�aminh

CẨM

1859

Linh mục TOP

T�ma

KHU�NG

1860

06 TH�Y GIẢNG HUYNH ĐO�N ĐA MINH

Thày giảng TOP

Phanxicô Đỗ Văn

CHIỂU

1838

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn Duy

KHANG

1861

Thày giảng TOP

Phanxicô X. Hà Trọng

MẬU

1839

Thày giảng TOP

Tôma

TOÁN

1840

Thày giảng TOP

�aminh Bùi Văn

ÚY

1839

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn �ình

UYỂN

1838

07 GI�O D�N HUYNH ĐO�N ĐA MINH

Quan án TOP

�aminh Phạm Viết

KHẢM

1859

Chánh tổng TOP

Giuse Phạm Trọng

TẢ

1859

Chánh tổng TOP

Luca Phạm Trọng

THÌN

1859

Tr�m họ TOP

Giuse Hoàng Lương

CẢNH

1838

Nông dân, TOP

Aug. Nguyễn Văn

MỚI

1839

Nông dân, TOP

Tôma Nguyễn Văn

ĐỆ

1839

Thơ may, TOP

Stephanô Nguyễn Văn

VINH

1839