Phần Nh�

CẬN KIM V� ĐƯƠNG KIM THỜI ĐẠI

Chương Một. MỘT CUỘC CẢI C�CH T�N GI�O (t.k. XVI)

I. Luther đương đầu với T�a th�nh Roma

II. Gi�o hội Cải c�ch ở Đức

III. Calvin với Gi�o hội Tin l�nh ở Ph�p v� Thụy Sĩ

IV. Henry VIII v� Anh gi�o

Chương Hai: CUỘC PHỤC HƯNG GI�O HỘI C�NG GI�O (t.k. XVI)

I. Phong tr�o Cải c�ch trước C�ng đồng Trento

II. Đại C�ng đồng Trento 1545-1563

III. Hoạt động của c�c th�nh nh�n thời hậu C�ng đồng Trento

IV. C�ng cuộc truyền gi�o cho D�n ngoại

Chương Ba: GI�O HỘI THỜI KHOA HỌC V� VĂN NGHỆ CỔ ĐIỂN (tk. XVII)

I. Gi�o hội Phục hưng ở Ph�p

II. Gi�o hội trong l�nh vực khoa học v� văn nghệ

III. Gi�o hội với sứ mạng truyền gi�o

Chương Bốn: GI�O HỘI ĐỨNG TRƯỚC
MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG TINH THẦN (t.k. XVII-XVIII)

I. Những lạc thuyết mới

II. Những gi�o thuyết nguy hiểm

III. Gi�o hội từ đức Beneđict� XIV đến đức Clement� XIV (1740-1774)

IV. Gi�o hội thời C�ch mạng Ph�p (1789-1799)

Chương Năm: GI�O HỘI V� CHỦ NGHĨA TỰ DO CH�NH TRỊ (t.k. XIX)

I. Gi�o hội tại c�c nước C�ng gi�o

II. Gi�o hội C�ng gi�o tại c�c nước Tin l�nh v� Ch�nh thống

III. Đời sống nội bộ của Gi�o Hội

Chương S�u: GI�O HỘI ĐỨNG TRƯỚC VẤN ĐỀ
T�N GI�O, CH�NH TRỊ, X� HỘI THỜI CẬN ĐẠI (1850-1914)

I. Gi�o hội từ đức Pi� IX đến đức Pi� X

II. Gi�o hội tại c�c nước �u ch�u thời Cận kim

III. Đời sống nội bộ của Gi�o hội Cận đại

Chương Bảy: HỘI TH�NH VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GI�O (t k. XIX-XX)

I. Hoạt động truyền gi�o được cải tiến

II. Tin Mừng được rao giảng khắp nơi

III. Sự truởng th�nh của c�c xứ Truyền gi�o

Chương T�m: C�NG CUỘC TRUYỀN GI�O TẠI VIỆT NAM (t.k. XVI-XX)

I. Gi�o hội ở Việt Nam thời mở đường v� đặt nền m�ng

II. Gi�o hội ớ Việt Nam thời x�y dựng v� tổ chức

III. Gi�o hội ở Việt Nam vươn l�n trong thử th�ch

IV. Gi�o hội ở Việt Nam thế kỷ XX

Chương Ch�n: GI�O HỘI 60 NĂM THẾ KỶ XX (từ 1914 đến 1974)

I. Gi�o hội từ đức Beneđict� XV đến đức Pi� XII

II. Gi�o hội C�ng gi�o tại c�c nước �u ch�u sau hai thế chiến

III. Gi�o hội thời C�ng đồng Vatican II

Kết luận

Phụ Chương

 

Censores : Fr.J. Ho�ng Mạnh Hiền O.P. Doct. S. Theol.
Fr.J. Nguyễn Ngọc Th�nh O.P. Lect. S. Theol.

IMPRIMI POTEST

Ph� Nhuận, ng�y 5.5.1972

Fr.Joachim NGUYỄN VĂN LI�M O.P.
Gi�m tỉnh

 

 IMPRIMATUR

S�i G�n, ng�y 9.5.1972

Phaol� NGUYỄN VĂN B�NH
Tổng Gi�m Mục