15 NG�Y VỚI TH�NH ĐAMINH

Cha Alain Quilici l� một tu sỹ d�ng Đa Minh. Ngo�i c�c chức vụ trong D�ng, ng�i thi h�nh t�c vụ giảng thuyết qua việc đồng h�nh thi�ng li�ng trong m�i trường sinh vi�n, gi�o xứ v� c�c phương tiện truyền th�ng.

G. Nguyễn Cao Luật op.

01. Th�nh Đaminh, người c� tấm l�ng

02. Th�nh Đaminh, con người quyết định

03. Th�nh Đaminh, con người đứng đầu

04. Th�nh Đaminh, người của Thi�n Ch�a

05. Th�nh Đaminh, con người cầu nguyện

06. Th�nh Đaminh, con người của Lời

07. Th�nh Đaminh, con người phụng vụ 

08. Th�nh Đaminh, con người quản trị

09. Th�nh Đaminh, con người tri thức

10. Th�nh Đaminh, con người từng trải

11. Th�nh Đaminh, con người Thập Gi�

12. Th�nh Đaminh, người con Đức Mẹ

13. Th�nh Đaminh, con người lữ h�nh

14. Th�nh Đaminh, con người gi�o hội

15. Th�nh Đaminh, ch�n dung người cha