Chúc mừng các Hội dòng nữ Đa Minh Việt Nam : Mùa Thánh hiến 2015.

Trong tình nghĩa Gia đình Đa Minh Việt Nam, Anh chị em Huynh đoàn xin chúc mừng các Hội dòng Nữ ĐMVN trong mùa hồng ân thánh hiến tháng 8-2015.

Xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và Cha Thánh chúc lành cho quý Hội dòng luôn phát triển để phục vụ hội thánh ngày càng đắc lực hơn.

op_thtam1.jpg

Ngày 1/8, HD Đa Minh Thánh Tâm, 14 nữ tu vĩnh khấn. Trước đó hội dòng có 16 nữ tu tiên khấn.

Ngày 2/8, HD Đa Minh Bà Rịa, 8 nữ tu vĩnh khấn 4 nữ tu mừng kim – ngân khánh.

op_thaibinh.jpg

Ngày 5/8, HD Đa Minh Thái Bình, 5 nữ tu vĩnh khấn và 4 nữ tu tiên khấn.

op_rosa.jpg

Ngày 6/8, HD Rosa Lima Xuân Hiệp, 13 nữ tu vĩnh khấn. Ngày 1/8 có 9 chị tiên khấn.

Ngày 6/8, HD Mẹ Thiên Chúa Bắc Ninh, 6 nữ tu vĩnh khấn và 11 nữ tu tiên khấn.

op_tamhiep2.jpg

Ngày 7/8, HD Đa Minh Tam Hiệp với 16 nữ tu vĩnh khấn và 23 tiên khấn.

op_langson.jpg

Ngày 8/8, HD Đa Minh Lạng Sơn, 15 nữ tu vĩnh khấn (Ngày 7/8 10 nữ tu tiên khấn)

op_monteil.jpg

Ngày 11/8, Dự-Tỉnh Đức Mẹ La Vang, 4 nữ tu vĩnh khấn và 4 nữ tu tiên khấn.

Cộng với Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu có 14 nữ tu vĩnh khấn và 18 nữ tu tiên khấn ngày 28/4. Dòng Nữ Đa Minh Phú Cường có 13 nữ tu vĩnh khấn và 15 nữ tu tiên khấn ngày 26/6.

Như vậy trong năm 2015 có thêm 108 nữ tu vĩnh khấn và 114 nữ tu tiên khấn.