GIA ĐÌNH ĐA MINH

Đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Đại hội liên hiệp Nữ Vương Hoà Bình Khoá II

Đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Đại hội liên hiệp Nữ Vương Hoà Bình Khoá II

Trong tình hiệp thông, các đan viện Dòng Đa Minh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã liên kết với nhau thành một liên hiệp và đã được Tòa Thánh thiếp lập (ngày 8 tháng 11 năm 2021, Prot. N.FM 184 b-1\202), như là một pháp nhân công và được quản trị bởi những quy chế này ( VDQ 30, CO 86, 97).

Đọc thêm