TIẾN CẤP

Hành Trang Tinh Thần Dòng Đa Minh (trọn tập)

  Xin giá»›i thiệu vá»›i anh chị em Huynh Ä‘oàn Đa Minh ná»™i dung tổng hợp cuốn “Hành Trang Tinh Thần Dòng”, do cha Giuse Nguyá»…n Trọng Viá»…n OP biên soạn. Tài liệu gồm 9 chÆ°Æ¡ng, tổng số 54 bài suy niệm ngắn về cha thánh Đa Minh và Tinh …

Đọc thêm