CUỘC SỐNG

Mùa Xuân, Mùa Chay Và Tâm Tình Sám Hối

Mùa Xuân, Mùa Chay Và Tâm Tình Sám Hối

00:00​ Đài hiệu. 00:20​ Lời chào. 00:39​ Giới thiệu chủ đề. 01:04​ Nói về mùa chay. 02:04​ Ý nghĩa và thực hành mùa chay. 12:34​ Xa Rời Tình Chúa. 22:13​ Tạ Ơn Chúa Xuân. 27:54​ Lời cầu nguyện 23:57​ Lời cám ơn. 29:34​ Closing credits.

Đọc thêm