TỦ SÁCH

Thông điệp Trên Đỉnh Hào Quang

Thông điệp Trên Đỉnh Hào Quang

Dante đã xây dựng ba tình trạng linh hồn, khi ông hình dung cuộc phán xét cuối cùng dù là sự trừng phạt những kẻ sa Địa Ngục, hay là sửa phạt những linh hồn đạo đức, hay là hạnh phúc của các bậc chân phúc. Điều đó hẳn đã được soi dẫn bởi ánh sáng đức tin.

Đọc thêm

Tông Thư dưới dạng Tự Sắc Traditionis Custodes – Những người bảo vệ truyền thống – của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tông Thư dưới dạng Tự Sắc Traditionis Custodes – Những người bảo vệ truyền thống – của Đức Thánh Cha Phanxicô

Vào thời điểm này, sau khi đã cân nhắc những ước muốn được các Giám Mục bày tỏ và đã lắng nghe ý kiến của Bộ Giáo lý Đức tin, với Tông thư này, giờ đây tôi ước ao đẩy mạnh hơn bao giờ mong muốn không ngừng tìm kiếm sự hiệp thông trong Giáo Hội.

Đọc thêm