Sách ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê hỳ hy su hy hỳ.

Hỳ thương ôi, Con Đức Chúa Trời ra đời, chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội thiên hỳ hy  hạ hý hy hy hỳ.00

 

THỨ NHẤT

 Hỳ hy thứ nhất thì hy ngắm, khi Đức Chúa Giê-su đã đến ngày giọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giu-đa là đầy tớ, Đức Chúa Giê-su đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành, mà quỷ giục lòng nó bán Đức Chúa Giê-su, cho quân Giu-dêu ba mươi đồng hỳ hy hý bạc  hy hy hỳHỳ vậy Đức Chúa Giê-su thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giê-ru-sa-lem, là kẻ chợ nước Giu-đê hỳ hy a hy hỳ.

Hỳ song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Đức Chúa Giê-su lấy nước mà quỳ xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giu-đa vuối, chẳng những nước không, cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình hỳ hy hý mất  hy hy hỳHỳ đoạn Đức Chúa Giê-su truyền Phép Thánh Thể cho thiên hạ, là Phép Mình Thánh, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết  hy hỳ đời hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính  hy hỳ Mừng hy hỳ. Hỳ đội ơn Đức Chúa Giê-su đã truyền phép thịt máu mình cho chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giu-đa bán Đức Chúa Giê-su làm hỳ hy hý vậy  hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ HAI

 Hỳ hy thứ hai thì hy ngắm, khi Đức Chúa Giê-su đêm ấy thấy tội thiên hạ, cùng thằng Giu-đa phải sa hoả ngục, cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì Đức Chúa Giê-su lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy, gọi là Giệt-si-ma-ni, và chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông Thánh Phê-rô, hai là ông Thánh Gia-cô-bê, ba là ông Thánh Gio- hỳ hy an hy hỳHỳ vậy Đức Chúa Giê-su sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba  hy hỳ lần hy hỳHỳ đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần xuống an ủi Đức Chúa Giê-su vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi hy hỳ hy hý tội  hy hy hỳ.

Hỳ đoạn Đức Chúa Giê-su lo lắm, cho nên nhọc cả và mình,mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống hy hỳ hy đất  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính  hy hỳ Mừng hy hỳHỳ thương Đức Chúa Giê-su lo buồn vì chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ xin dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giê-su lo buồn làm hỳ hy hý vậy  hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ BA

Hỳ hy thứ ba thì hy ngắm, khi Đức Chúa Giê-su đã biết thằng Giu-đa, cùng các quân dữ đã đến gần, thì Đức Chúa Giê-su ra rước hy hỳ hy nó  hy hy hỳHỳ bấy giờ thằng Giu-đa giả chước đến hôn mặt Đức Chúa Giê-su, mà Người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào hỳ hy nó  hy hy hỳHỳ đoạn liền hỏi các quân dữ rằng, bay đi tìm ai, nó thưa rằng, chúng ta đi tìm Giê-su Na-gia-hỳ hy rét  hy hy hỳHỳ bấy giờ Đức Chúa Giê-su phán rằng, này Tao, nó liền ngã ra hỳ hy hết hý hy hy hỳHỳ đoạn Đức Chúa Giê-su cho nó đứng dậy, mà hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó hy hỳ hy bắt  hy hy hỳ. Hỳ khi ấy ông Thánh Phê-rô chém đứt tai một người đầy tớ thày cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su quở ông Thánh Phê-rô, cùng chữa tai thằng ấy cho hỳ hy  đã  hy hy hỳHỳ bấy giờ quân dữ lấy lòi tói sắt, cùng dây da, mà buộc cổ, và trói cánh tay Đức Chúa Giê-su, cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi hỳ hy đi hy hỳHỳ đêm ấy Người ngã xuống đất bẩy lần, mà quân dữ đạp dậy, có kẻ lấy lọng gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt hy hỳ hy đi hy hỳHỳ sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt Đức Chúa Giê-su lội dưới sông lạnh lẽo giá hy hỳ hy rét  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ Mừng hy hỳHỳ thương Đức Chúa Giê-su chịu khó vì chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng hy hỳ hy con hy hỳ. Hỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ TƯ

Hỳ hy thứ bốn thì hy ngắm, khi quân dữ nộp Đức Chúa Giê-su cho An-nát, là cha vợ Cai-pha, làm thày cả Giu-dêu, mà Đức Chúa Giê-su chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Cai hỳ hy pha hy hỳHỳ bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt Đức Chúa Giê-su trước mặt thiên hỳ hy  hạ  hy hy hỳHỳ Thày cả Giu-dêu nghe thấy Đức Chúa Giê-su xưng mình là Con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng, ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa mà chẳng giết đi cho  hy hỳ rồi hy hỳHỳ đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay Đức Chúa Giê-su vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới nhổ, cùng giật tóc và dâu Đức Chúa Giê hỳ hy su hy hỳHỳ lại lấy roi, cùng bên dưới hài đi, đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm  hy hỳ lần hy hỳ. Hỳ đêm ấy có kẻ hỏi ông Thánh Phê-rô rằng, mày phải đầy tớ Giê-su chăng, ông Thánh Phê-rô liền sợ, mà chối ba lần rằng, min chẳng biết người ấy là hỳ hy ai hy hỳHỳ Đức Chúa Giê-su thương mà trở mặt ra xem ông Thánh Phê-rô, bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng, trọn đời đến sớm mai gà gáy, nhớ đến tội xưa liền khóc hy hỳ hy lóc  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính  hy hỳ Mừng hy hỳHỳ thương Đức Chúa Giê-su chịu thương khó vì chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ xin cho chúng con mạnh sức mà xưng đạo Đức Chúa Giê-su ra, kẻo ngày nào chối hy hỳ hy chăng hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ NĂM

Hỳ hy thứ năm thì hy ngắm, khi quân dữ sớm mai nộp Đức Chúa Giê-su cho quan trấn thủ, tên là Phi-la-tô, mà quân ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha, nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Phi-la-tô phó Đức Chúa Giê-su cho mặc vua Hê-rô-đê hỳ hy xét hý hy hy hỳHỳ mà Hê-rô-đê hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Giê-su chẳng thưa một điều, cho nên Vua ấy giận mà chê rằng, Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm hỳ hy sao hy hỳHỳ đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc, rằng người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Phi-la hỳ hy tô hy hỳHỳ khi còn đi dọc đàng, thì quân dữ đánh Đức Chúa Giê-su, cùng làm những sự xấu hy hỳ hy  hổ  hy hy hỳ.

Hỳ Phi-la-tô thấy Đức Chúa Giê-su thì thương, vốn thói Giu-dêu, đến ngày lễ cả, thường tha một người tù, cùng có đứa trộm cướp giết người, tên là Ba-ra-ba cầm đấy, thì Phi-la-tô hỏi dân rằng, một là Giê-su, hai là Ba-ra-ba, bay muốn tha ai, bấy giờ nó thưa rằng, tha Ba-ra-ba mà giết Giê hỳ hy su hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính  hy hỳ Mừng hy hỳHỳ thì thương Đức Chúa Giê-su chịu xấu hổ vì chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ xin cho chúng con được lòng kính mến Đức Chúa Giê-su trên hết mọi sự, chớ bắt chước dân Giu-dêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mạch mọi sự lành làm hỳ hy chi hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ SÁU

Hỳ hy thứ sáu thì hy ngắm, khi Phi-la-tô thấy dân chẳng chịu tha Đức Chúa Giê-su, thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, mà khiến đánh Đức Chúa Giê-su, cho đẹp lòng dân Giu hỳ hy dêu hy hỳHỳ bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột hỳ hy đá hý hy hy hỳ. Hỳ đoạn lấy chà gai, cùng dây da, và lòi tói sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su, dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước hy hỳ hy hý nữa hý hy hy hỳ. Hỳ song le bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giê-su sốt, nó đánh nhọc mỏi tay, mà lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hỳ hy  hạ hý hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê-su phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hỳ hy hý hạ hý hy hy hỳ. Hỳ xin cho chúng con dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giê-su phải đòn làm hỳ hy hý vậy hý hy hy hỳ. Hỳ A hỳ hy men hỳ hy.

THỨ BẨY

Hỳ hy thứ bẩy thì hy ngắm, khi quân dữ đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu lại chảy ra hỳ hy theo hy hỳHỳ bấy giờ nó khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoạn lấy chà gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu, bẩy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng hỳ hy hỳ ròng hy hỳHỳ đoạn nó khiến người ngồi, mà qùy xuống nhạo rằng, tâu vua Giu-dêu, cùng nhổ ngang hỳ hy  mặt  hy hy hỳHỳ có kẻ lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng lại chảy hy hỳ hy ra hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất, xin cho chúng con thờ phượng, cùng kính mến trên hết mọi hỳ hy  sự hý hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ TÁM

Hỳ hy thứ tám thì hy ngắm, khi Phi-la-tô thấy các quan làm khốn Đức Chúa Giê-su quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng, thì Phi-la-tô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng, này là Người hỳ hy ấy hý hy hy hỳ. Hỳ dân liền kêu lên rằng, đem đi đóng đanh nó gác Thánh hy hỳ hy Giá hý hy hy hỳ. Hỳ Phi-la-tô lại rằng, tao đóng đanh Vua bay làm hỳ hy sao hy hỳ. Hỳ dân thưa rằng, chúng tôi có một vua, tên là Si-sa- hỳ hy ri hy hỳ. Hỳ bấy giờ Phi-la-tô thấy mất công, hãi dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó Đức Chúa Giê-su cho mặc dân đem đi hỳ hy giết hý hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con giữ nghĩa cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhìn Đức Chúa Giê-su làm hỳ hy hý vậy hý hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ CHÍN

Hỳ hy thứ chín thì hy ngắm, khi quân Giu-dêu đóng cây Thánh Giá nặng lắm, mà khiến Đức Chúa Giê-su vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất, mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy, giục đi cho hỳ hy chóng hý hy hy hỳ. Hỳ sau nữa, nó hãi Người chết dọc đàng, chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác hy hỳ hy hý đỡ hý hy hy hỳ. Hỳ khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giê-su thì thương khóc hy hỳ hy lóc hý hy hy hỳ. Hỳ bấy giờ Người giở mặt mà rằng, ở con thành Giê- ru- sa- lem, chớ khóc thương tao làm chi, một khóc thương bay, cùng con cháu bay, ngày sau phải khốn mà hỳ hy chớ hý hy hy hỳ.

Hỳ đang khi Người còn vác Thánh Giá đi, thì có một bà ấy, tên là Vê- rô- ni- ca, thấy mặt mũi Đức Chúa Giê-su những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi, hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rầy hãy còn ở thành Rô hỳ hy ma hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê- su vác Thánh Giá nặng là tội chúng hy hỳ hy con hy hỳ. Hỳ xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê- su làm hỳ hy hý vậy hý hy hy hỳ. Hỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI

Hỳ hy thứ mười thì hy ngắm, khi quân dữ đem Đức Chúa Giê-su lên trên núi, tên là Can-vê-ri-ô, là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi, mà quân ấy khiến Đức Chúa Giê-su uống rượu với của hy hỳ hy đắng hý hy hy hỳ. Hỳ đoạn lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra hỳ hy theo hy hỳ. Hỳ bấy giờ nó bắt Đức Chúa Giê-su nằm ngửa trên cây Thánh Giá, mà lấy búa đóng đanh tay hỳ hy  tả  hy hy hỳHỳ tay hữu thì nó buộc kéo hết sức, liền giãn xương ngực ra, mà đóng đanh vào, cho nên Đức Chúa Giê-su đau đớn hy hỳ hy lắm hý hy hy hỳ. Hỳ đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn, mà đóng đanh  hy hỳ vào hy hỳ.

Hỳ bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng, Giê-su Na-gia-rét, là Vua Giu-dêu, đoạn đóng ván ấy vào Thánh hy hỳ hy Giá  hy hy hỳHỳ quan viết chữ ấy cho xấu hổ, song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy, cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giê-su dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thì cũng là Vua thật Giu-dêu, cùng khắp mọi hỳ hy nước  hy hy hỳHỳ đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên, khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Giê-su bởi xác nặng thì xếch ra, máu chảy xuống đất ròng hỳ hy hỳ ròng hy hỳHỳ bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài Đức Chúa Giê-su, cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy, mà bắt thăm, ai được thì lấy hy hỳ hy trót  hy hy hỳ.

Hỳ đoạn những sãi, cùng các quan, cả và thiên hạ, nhạo cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giê-su liền rằng, Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nhầm chẳng hy hỳ hy biết  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đanh vì cả và loài người hỳ hy ta hy hỳHỳ xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giê-su, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hỳ hy hý hạ hý hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI MỘT

Hỳ hy thứ mười một thì hy ngắm, khi quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giê- su, cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên, mà một đứa bên tả mắng Đức Chúa Giê- su rằng, phải Con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình, cùng chữa ta hỳ hy  nữa  hy hy hỳHỳ bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng, ta là kẻ có tội, đáng sa hỏa ngục, chịu đóng đanh thì thậm phải, nào Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm hỳ hy chi hy hỳHỳ đoạn xin cùng Đức Chúa Giê-su rằng, lạy Chúa Con, khi nào lên nước trên trời, nhớ đến con  hy hỳ cùng hy hỳHỳ bấy giờ Đức Chúa Giê- su giở mặt lại cùng người ấy mà rằng, thật hôm nay tao cho mày ở nơi vui vẻ cùng hỳ hy tao hy hỳ.

Hỳ sau nữa, Rất Thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng, thấy máu Con rơi cho đến nơi Đức Chúa Giê- su chịu hỳ hy  nạn  hy hy hỳHỳ khi các quan đóng đanh Con, thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ vậy, vì Người yêu Con trên hết mọi hỳ hy  sự  hy hy hỳHỳ vậy Đức Chúa Giê- su thấy Đức Mẹ đứng gần ông Thánh Gio- an, thì thương, mà nói rằng, ở Bà kia, ấy Gio- an là con  hy hỳ Bà hy hỳHỳ lại phán cùng ông Thánh Gio- an rằng, Bà ấy là Mẹ hý hy hỳ mày hy hỳ. Hỳ Đức Mẹ nghe lời làm vậy, thì lo buồn lắm, vì đã biết thật, một ít nữa Con chẳng còn ở cùng Mẹ hỳ hy  nữa  hy hy hỳ.

Hỳ khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường hỳ hy ấy  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức hy hỳ hy  Mẹ  hy hy hỳHỳ xin cho chúng con được làm con Rất Thánh Đức Bà, như ông Thánh Gio-an thuở hy hỳ hy xưa hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI HAI

Hỳ hy thứ mười hai thì hy ngắm, khi Đức Chúa Giê-su một giờ rưỡi ở trên Thánh Giá, mà ở lặng, cầu cùng Đức Chúa Cha thầm hỳ hy  thĩ  hy hy hỳHỳ đoạn Đức Chúa Giê-su than thở cả tiếng rằng, Đức Chúa Cha để Con chịu một mình làm hỳ hy sao hy hỳ . Hỳ ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giê-su chịu thương khó hết lòng hết sức vì tội thiên hỳ hy  hạ  hy hy hỳHỳ đoạn Đức Chúa Giê-su mướt máu, thì kêu rằng, khát nước, quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống, bấy giờ Người phán rằng, đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hỳ hy  hạ  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ.

Hỳ thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su hỳ hy  nữa  hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI BA

Hỳ hy thứ mười ba thì hy ngắm, khi Đức Chúa Giê-su đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng, Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa hy hỳ hy Cha hy hỳHỳ đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh  hy hỳ thì hy hỳHỳ bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ kẻ chết bỗng chốc mở ra, mà trời đất u ám, như thương Đức Chúa Giê-su chịu chết vì tội thiên hỳ hy  hạ  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ.

Hỳ đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng hy hỳ hy con hy hỳHỳ xin dốc lòng chừa mọi tội cho nên, kẻo làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm hỳ hy  vậy  hy hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI BỐN

Hỳ hy thứ mười bốn thì hy ngắm, khi linh hồn Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các thánh xưa ở đấy, đợi trông Đức Chúa Giê-su xuống thế chuộc tội cho thiên hỳ hy  hạ  hy hy hỳHỳ bấy giờ quan tướng, cùng nhiều người các quan, thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng, Người ấy là Con Đức Chúa Trời thật, liền đánh ngực ăn năn vì đã phạm tội cực trọng hỳ hy ấy  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ xin Đức Chúa Giê-su thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông hỳ hy xưa hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

THỨ MƯỜI LĂM

Hỳ hy thứ mười lăm thì hy ngắm, khi xác Đức Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giê-su, phải Trái Tim, bấy giờ máu cùng nước chảy hy hỳ hy ra hy hỳHỳ song le khi ấy xác Đức Chúa Giê-su chẳng có đau, vì đã sinh thì, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau lắm, như đâm trong lòng vậy, vì nó chẳng thương khi còn sống, cùng chẳng thương khi đã sinh  hy hỳ thì hy hỳHỳ đoạn hai người trọng là đầy tớ Đức Chúa Giê-su, một là Giu-se, hai là Ni-cô-si-mô, cất xác xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Người khóc lóc thương Con chẳng có khi  hy hỳ đừng hy hỳ.

Hỳ đoạn tắm xác Đức Chúa Giê-su, mà táng trong hang đá, thì cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm, khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra hỳ hy  vậy  hy hy hỳ.

Hỳ khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính hý hy hỳ mừng hy hỳ. Hỳ thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống hy hỳ hy đất  hy hy hỳHỳ xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu chết vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến trọn  hy hỳ đời hy hỳHỳ A hỳ hy men hy hỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *