Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 2. Tại sao Thiên Chúa dựng nên ta ?

2. Tại sao Thiên Chúa dựng nên ta ?

– Thiên Chúa dựng nên ta vì Người yêu thương ta một cách tự ý và vô vị lợi. [1-3]

– Khi yêu, trái tim ta đầy tràn chan chứa. Nó muốn chia sẻ niềm vui cho những người khác. Ta có được như vậy là do Đấng Tạo hóa. Mặc dầu Thiên Chúa là một mầu nhiệm, ta vẫn có thể từ kinh nghiệm loài người của ta mà gợi nghĩ ra Người, và có thể nói: Người tạo dựng nên ta do tình yêu Người “quá đầy”. Người muốn chia sẻ niềm vui của Người cho ta là những thụ tạo của tình yêu Người.

  • Thiên Chúa là tình yêu. (1Ga 4,16).
  • “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn”. – Thánh Phanxicô Salêxiô (1567-1622, giám mục, linh hướng, lập dòng và tiến sĩ Hội Thánh).

2. Why did God create us?

– God created us out of free and unselfish love. [1-3]

– When a man loves, his heart overflows. He would like to share his joy with others. He gets this from his Creator. Although God is a mystery, we can still think about him in a human way and say: Out of the “surplus” of his love he created us. He wanted to share his endless joy with us, who are creatures of his love.

  • God is love. (1 Jn 4:16)
  • The measure of love is love without measure. – ST. FRANCIS OF SALES (1567-1622, distinguished bishop, brilliant spiritual guide, founder of a religious community, and Doctor of the Church).

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *