Học Giáo lý YOUCAT (Song ngữ): 6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

– Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. [39-43, 48]

– Để có thể nói đúng về Thiên Chúa, ta cần ý thức rằng ngôn ngữ của ta không thể thích đáng với sự cao cả của Thiên Chúa. Vì thế cần phải thanh tẩy và cải tiến không ngừng ngôn ngữ của ta về Thiên Chúa.

  • Tất cả những gì không thể hiểu được ít nhằm để người ta không hiểu được, cho bằng nhằm để người ta hiểu nhiều hơn. – Blaise Pascal (1588-1651).

6. Can we grasp God at all in concepts? Is it possible to speak about him meaningfully?

– Although we men are limited and the infinite greatness of God never fits into finite human concepts, we can nevertheless speak rightly about God. [39-43, 48]

– In order to express something about God, we use imperfect images and limited notions. And so everything we say about God is subject to the reservation that our language is not equal to God’s greatness. Therefore we must constantly purify and improve our speech about God.

  • Something incomprehensible is not for that reason less real. – BLAISE PASCAL (1588-1651).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *